Tải bản đầy đủ
Quản trị tài chính đa quốc gia một cách phân tán

Quản trị tài chính đa quốc gia một cách phân tán

Tải bản đầy đủ

Why do Firms Pursue International Business?
Countries Pursue Comparative Advantage
• Basic labor
• Artistic talent
• Creative talent
• Design talent

A country may specialize - Requiring the country to import
and export
As an example a country specializes in tourism – requiring
to import essential items not produced
What are Vietnams competitive advantages??

International Executive Master of Business Administration

Tại sao các doanh nghiệp lại theo đuổi các hoạt động kinh doanh quốc tế?
Các quốc gia đều có lợi thế cạnh tranh
• Nguồn nhân công căn bản
• Nhân tài khéo léo
• Nhân tài sáng tạo
• Nhân tài thiết kế

Một quốc gia có thể chuyên môn hóa- Đòi hỏi quốc gia đó
phải xuất nhập khẩu
Ví dụ: một quốc gia chuyên về du lịch – đòi hỏi phải nhập
khẩu những hạng mục thiết yếu mà quốc gia đó không sản
xuất
Các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là gì?

International Executive Master of Business Administration

Theories of International Business
Why are firms motivated to expand their
business internationally?
Theory of Comparative Advantage
• Specialization by countries can increase production efficiency.

Imperfect Markets Theory
• The markets for the various resources used in production are

“imperfect.”

International Executive Master of Business Administration

Các học thuyết về kinh doanh quốc tế
Tại sao các doanh nghiệp lại có động lực mở
rộng công việc kinh doanh của họ trên trường
quốc tế?
Học thuyết về lợi thế cạnh tranh
• Sự chuyên môn hóa của các quốc gia có khả năng tăng hiệu

quả sản xuất

Học thuyết thị trường không hoàn hảo
• Các thị trường cho các nguồn lực khác nhau được sử dụng

trong sản xuất là các thị trường “không hoàn hảo”’.

International Executive Master of Business Administration

Theory of Why Companies Evolve into MNC
• Product Cycle Theory
• Firm gets initially established at home because information is more
easily available for local markets.
• A firm matures and gains information and confidence in
international competition.

International Executive Master of Business Administration