Tải bản đầy đủ
chương 1: các công ty đa quốc gia – tổng quan

chương 1: các công ty đa quốc gia – tổng quan

Tải bản đầy đủ

International Financial Management
is still important if You Have NO International Business

• You have to recognize that your competitors exist in other

countries as well as domestically
• That your customers look beyond your borders for better
deals.

If you are international, how should
you control subsidiaries?

• The Best Approach
• Allow subsidiary management to make key decisions – since
they are closest to the problem
• Audit decision by parent company so they comply with corporate
goals.
International Executive Master of Business Administration

Quản Trị Tài Chính Quốc Tế vẫn đóng vai trò quan trọng
nếu doanh nghiệp của anh/chị KHÔNG CÓ cơ sở đặt tại
nước ngoài
• Anh/chị phải nhận ra rằng các đối thủ của mình tồn tại ở cả trong và

ngoài nước
• Đồng thời phải nhận ra rằng khách hàng của anh/chị có tầm nhìn
“xuyên biên giới” nhằm tìm kiếm những thương vụ có lợi hơn

Nếu doanh nghiệp của anh/chị là doanh nghiệp quốc
tế, làm thế nào để kiểm soát các công ty con?
• Phương pháp tối ưu:
• Cho phép các nhà quản lý công ty con đưa ra những quyết định
chủ chốt bởi vì họ là những người theo sát các vấn đề
• Công ty mẹ ra quyết định kiểm toán để các công ty con tuân thủ
các mục tiêu của doanh nghiệp
International Executive Master of Business Administration

Centralized Multinational Financial Management
for an MNC with two subsidiaries, A and B
Cash
Management
at A

Financial
Managers
of Parent

Inventory and
Accounts
Receivable
Management at A

Financing at A
Capital Expenditures
at A

Cash
Management
at B

Inventory and
Accounts
Receivable
Management at B

Financing at B
Capital Expenditures
at B

International Executive Master of Business Administration

Quản trị tài chính đa quốc gia một cách tập trung hóa
Đối với một công ty đa quốc gia (MNC) có hai công ty con: A và B
Quản lý tiền mặt
tại A

Các nhà quản
lý tài chính
thuộc công ty
mẹ

Quản lý
các khoản phải thu
và hàng tồn kho tại A

Quản lý tiền mặt
tại B

Quản lý
các khoản phải thu
và hàng tồn kho tại B

Các hoạt động tài trợ
vốn tại A

Các hoạt động tài trợ
vốn tại B

Các chi phí vốn tại A

Các chi phí vốn
tại B

International Executive Master of Business Administration

Decentralized Multinational Financial Management
for an MNC with two subsidiaries, A and B
Cash
Management
at A

Financial
Managers
of A

Inventory and
Accounts
Receivable
Management at A

Financing at A
Capital Expenditures
at A

Financial
Managers
of B

Cash
Management
at B

Inventory and
Accounts
Receivable
Management at B

Financing at B
Capital Expenditures
at B

International Executive Master of Business Administration