Tải bản đầy đủ
Tổ chức đấu thầu (Điều 28)

Tổ chức đấu thầu (Điều 28)

Tải bản đầy đủ

Tình huống: Việc bán hồ sơ mời thầu
Bên mời thầu tổ chức đấu thàu rộng rãi trong nước gói thầu xây dựng
tuyến đường tỉnh lộ. Sau khi thông báo mời thầu, có 15 nhà thầu đăng
ký mua HSDT.
Do một số nội dung trong trong HSMT cần phảI thay đổi nên bên mời
thầu đã đăng tải thông báo hoãn thời điểm bán HSMT cho đến khi có
thông báo mời thầu lại.
Khi bán HSMT, bên mời thầu chỉ bán cho 15 nhà thầu đã đăng ký mua
trước đó. Các nhà thầu khác đều bị từ chối bán HSMT vì lý do trước đó
đã không đăng ký.
Hỏi: Xử lý như vậy của Bên mời thầu có hợp với Luật Đấu thầu?

tình huống: Bổ sung hồ sơ mời thầu
Trong quá trình các nhà thầu chuẩn bị HSDT gói thầu Khôi phục 35
km đường quốc lộ, được phép của người có thẩm quyền, BMT có yêu
cầu các nhà thầu bổ sung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông bằng
việc xây dựng thêm 1 đoạn tránh, 1 cây cầu tạm và đã gửi văn bản bổ
sung đến các nhà thầu mua HSMT (trước thời điểm đóng thầu 15
ngày). Văn bản bổ sung này được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà
thầu đã mua HSMT, trừ nhà thầu M.
Sau khi mở thầu, Nhà thầu M đã gửi thư thắc mắc tới BMT. Lý do đư
ợc BMT giải thích là Nhà thầu M đã không đáp ứng được yêu cầu về
năng lực thiết bị và kinh nghiệm trong một gói thầu tương tự do chính
BMT tổ chức trước đó 3 tháng nên thấy không có ý nghĩa nếu gửi văn
bản bổ sung HSMT cho nhà thầu này.
Việc BMT không gửi văn bản bổ sung HSMT như trên có đúng không?

Tình huống: Tiếp nhận hsdt
Ban quản lý dự án X tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp máy tính.
Theo quy định của HSMT, bảo lãnh dự thầu của các nhà thầu phải do
một ngân hàng Nhà nước phát hành và nộp cùng với HSDT. Đây là
điều kiện quan trọng (điều kiện tiên quyết) được nêu trong HSMT.
Tuy nhiên, trước thời điểm đóng thầu theo quy định 01 ngày, Nhà thầu
Y (đã đăng ký mua HSMT) cử người đến nộp bảo lãnh dự thầu bằng
tiền mặt. Ban quản lý dự án đã không nhận.
Ngày hôm sau, trước thời điểm đóng thầu 01 giờ, nhà thầu Y mang
nộp HSDT của mình, nhưng Ban quản lý dự án đã không nhận với lý
do không có bảo lãnh dự thầu theo quy định.
Hỏi: Ban Quản lý dự án X xử lý như vậy có đúng không?

Tình huống: Hồ sơ dự thầu nộp muộn
Tại một cuộc mở thầu, trong HSMT quy định đóng thầu vào lúc 9 giờ
00 và tiến hành mở thầu vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, cùng địa điểm đã
công bố. Vào lúc 9 giờ 25 phút (đang làm các thủ tục để chuẩn bị mở
thầu), nhân viên của một nhà thầu đến xin nộp HSDT với lý do đến
muộn là do bị tai nạn giao thông (quần áo bị rách, mặt mũi bị xước
chẩy máu).
Bên mời thầu nhận thấy đây là một tình huống khách quan và đã hỏi ý
kiến của đại diện các nhà thầu có mặt. Với sự không phản đối của đại
diện các nhà thầu, BMT đã tiến hành nhận và mở HSDT của các nhà
thầu (gồm cả HSDT của nhà thầu nộp muộn) tại lễ mở thầu.
Hỏi: Việc làm của BMT trên có phù hợp với Luật Đấu thầu?

Mở thầu


Trình tự:

Thông báo thành phần tham dự
Thông báo tên nhà thầu
Kiểm tra niêm phong
Mở HSDT, đọc ghi thông tin (Tên nhà thầu; Số lượng bản
chính, sao; Tổng giá dự thầu; giám giá; bảo đảm dự thầu;
vấn đề khác (chữ ký)
Ký xác nhận vào Hồ Sơ Dự Thầu
Thông qua biên bản mở thầu
Ký các biên bản (Bên mời thầu, Nhà thầu, các đại diện
khác)

Biên bản Mở thầu
Sau khi nhận nguyên trạng các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và đư ợc quản
lý theo chế độ Mật. Việc mở thầu được tiến hành công khai đúng thời
gian địa điểm ghi trong hồ sơ mời thầu. Nội dung biên bản mở thầu phải
bao gồm:


Tên gói thầu;
Ngày, giờ, địa điểm mở thầu;
Tên và địa chỉ các nhà thầu;
Giá dự thầu, bảo lãnh dự thầu và tiến độ thực hiện;
Các nội dung liên quan khác;
Đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu được mời tham dự phải ký vào
biên bản mở thầu.
Bản gốc hồ sơ dự thầu sau khi mở thầu phải được bên mời thầu ký xác
nhận từng trang trước khi tiến hành đánh giá và quản lý theo chế độ
Mật.

Tình huống: Mở thầu
Trong một cuộc mở thầu gói thầu cung cấp thiết bị cho nhà máy đư
ờng có 5 nhà thầu tham dự thầu. HSMT quy định nhà thầu phải nộp
bảo lãnh dự thầu dưới dạng bảo lãnh của ngân hng với giá trị là 50
triều đồng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng (điều kiện
tiên quyết) của HSMT.
Tại lễ mở thầu, khi tiến hành mở các HSDT, BMT phát hiện HSDT của
nhà thầu M (đại diện nhà thầu M không có mặt tại lễ mở thầu) không
có bảo lãnh dự thầu nên đã tuyên bố HSDT của nhà thầu là không hợp
lệ. Do vậy, các thông tin cơ bản còn lại trong HSDT của nhà thầu M
không được BMT công bố tiếp để được ghi lại trong biên bản mở
thầu.
Hỏi: Cách xử lý của BMT như vậy có phù hợp với Luật Đấu thầu?

U THU RNG RI, hạn chế đối với gói
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
(17 điều từ 23 đến 39 nghị định 85/2009/N-CP)

Trỡnh t u thu tng quỏt:
1.
Chun
b
u
thu

2.
T
chc
u
thu

3.
ỏnh
giỏ
HSDT

4.
Trỡnh,
thm
nh
KQT

5.
Phờ
duyt
KQT

6.
Thụng
bỏo
KQT

7.
Thng
tho,
HT,
Ký H

ỏnh giỏ s b
Lm rừ
HSDT
ỏnh giỏ chi tit

3. đánh giá hsdt,
làm rõ hsdt (điều 29, 30)
a). Đánh giá HSDT (Điều 29). Hai bước đánh giá:


Đánh giá sơ bộ :Đánh giá chi tiết HSDT :

b) Làm rõ HSDT (Điều 36 LT)


Sau thời điểm đóng thầu nhà thầu không được thay
đổi bổ sung HSDTThực hiện làm rõ HSDT dưới hình thức trực tiếp /
gián tiếpChỉ thực hiện làm rõ giữa BMT và nhà thầu có
HSDT cần làm rõ

3. ỏnh giỏ HSDT (.29) : ỏnh giỏ theo tiờu chun
ỏnh giỏ nờu trong HSMT bao gm cỏc bc :
1) ỏnh giỏ s b :
a) Kim tra ỏnh giỏ tớnh hp l ca HSDT;
b) Loi b HSDT khụng ỏp ng cỏc yờu cu quan
trng;
c) ỏnh giỏ kinh nghim v nng lc nh thu (trng
hp khụng s tuyn);

2) ỏnh giỏ chi tit :
a) ỏnh giỏ v mt k thut;
b) Xỏc nh giỏ ỏnh giỏ
c) Xp hng: HSDT cú giỏ ỏnh giỏ thp nht c xp
th nht