Tải bản đầy đủ
A. đấu thầu một giai đoạn (Đ. 23 34)

A. đấu thầu một giai đoạn (Đ. 23 34)

Tải bản đầy đủ

1. Chun b u thu (tiếp)

1.3. Mời thầu:
Cách thức tiến hành:
Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng
rãi
Gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế
hoặc qua sơ tuyển

Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là
10 ngày trước khi phát hành HSMT.

Tình huống: Về hồ sơ mời thầu
Trong một cuộc đấu thầu cung cấp 1.000 máy đo huyết áp xách tay
sử dụng cho các xe cứu thương và các trạm y tế lưu động (Clinic) ở các
vùng nông thôn hẻo lánh, đã có 11 nhà thầu nộp HSDT.
Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, BMT đã tiến hành đánh giá và
đi đến kết luận 8/11 nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật nhưng trọng
lượng máy dao động từ 3,5 kg 7 kg. Hội đồng khoa học được mời
tham gia ý kiến cho rằng nếu trọng lượng máy là trên 5 kg thì không
thể được coi là máy xách tay, và đề nghị trao hợp đồng cho nhà thầu
có giá đánh giá thấp nhất trong các nhà thầu đã vượt qua đánh giá về
mặt kỹ thuật, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu nhưng
trọng lượng máy phải nhỏ hơn 5 kg. BMT hoàn tất việc xếp hạng nhà
thầu theo ý kiến của Hội đồng khoa học.
Hỏi: BMT xử lý tình huống nêu trên đúng hay sai?

U THU RNG RI, hạn chế đối với gói
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
(17 điều từ 23 đến 39 nghị định 85/2008/N-CP )

Trỡnh t u thu tng quỏt:
1.
Chun
b
u
thu

2.
T
chc
u
thu

3.
ỏnh
giỏ
HSDT

4.
Trỡnh,
thm
nh
KQT

5.
Phờ
duyt
KQT

6.
Thụng
bỏo
KQT

Phỏt hnh HSMT
Tip nhn v QL HSDT
M thu

Lm rừ
HSMT

7.
Thng
tho,
HT,
Ký H

2. Tổ chức đấu thầu (Điều 28)
2.1. Phát hành HSMT
Cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi
Theo danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế
Theo danh sách nhà thầu đạt sơ tuyển
2.2. Làm rõ HSMT : Gửi văn bản hoặc tổ chức hội nghị tiền đấu thầu
2.3. Tiếp nhận và quản lý HSDT : theo chế độ quản lý hồ sơ mật
2.4. Mở thầu
Mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu
Công bố thông tin chính nêu trong HSDT
Biên bản mở thầu phải được đại diện BMT, nhà thầu, cơ quan liên
quan ký xác nhận

Tình huống: Việc bán hồ sơ mời thầu
Bên mời thầu tổ chức đấu thàu rộng rãi trong nước gói thầu xây dựng
tuyến đường tỉnh lộ. Sau khi thông báo mời thầu, có 15 nhà thầu đăng
ký mua HSDT.
Do một số nội dung trong trong HSMT cần phảI thay đổi nên bên mời
thầu đã đăng tải thông báo hoãn thời điểm bán HSMT cho đến khi có
thông báo mời thầu lại.
Khi bán HSMT, bên mời thầu chỉ bán cho 15 nhà thầu đã đăng ký mua
trước đó. Các nhà thầu khác đều bị từ chối bán HSMT vì lý do trước đó
đã không đăng ký.
Hỏi: Xử lý như vậy của Bên mời thầu có hợp với Luật Đấu thầu?