Tải bản đầy đủ
Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tải bản đầy đủ

Bảo đảm dự thầu: đặt cọc, ký quỹ, thư
bảo lãnh NH. Thể hiện trách nhiệm của
nhà thầu khi tham dự đấu thầu; Được
quy định chi tiết tại điều 27 LĐT.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng: đặt cọc, ký
quỹ, thư bảo lãnh NH. Thể hiện trách
nhiệm của nhà thầu trước khi hợp đồng
có hiệu lực; Được quy định chi tiết tại
điều 55 LĐT.

Bảo đảm tham dự thầu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Các hình thức đấu thầu XL, MSHH
Đấu thầu rộng rãi
Đấu thầu hạn chế
Chỉ định thầu (Đ 41 NĐ)
Mua sắm trực tiếp
Chào hàng cạnh tranh (Đ43 NĐ)
Tự thực hiện
Đấu thầu trong trường hợp đặc biệt

Có/không

Bảo đảm dự thầu đối với đấu thầu dịch vụ tư vấn: Có? Không?

Sơ tuyển (điều 32 lđt)
Thực hiện trước khi đầu thầu nhằm lựa chọn các
nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu
của gói thầu để mời tham gia đấu thầu;
Gia gói thầu:
Gói thầu mua sắm hàng hoá, gói thầu EPC có giá gói
thầu từ 300 tỷ đồng trở lên;
Gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 200 tỷ đồng trở lên;

Tiêu chuẩn: Đạt/Không đạt

Phân biệt
kháI niệm (điều 26)
Đấu thầu một giai đoạn và Đấu thầu
hai giai đoạn;
Một túi hồ sơ và Hai túi hồ sơ;

Các phương thức
đấu thầu
Phương thức 1: Đấu thầu chính thức (1 giai đoạn)
Phương thức 2: Sơ tuyển - Đấu thầu chính thức (1
giai đoạn)
Phương thức 3: Đấu thầu giai đoạn 1 - Đấu thầu
giai đoạn 2 (chính thức)
Phương thức 4: Sơ tuyển - Đấu thầu giai đoạn 1 Đấu thầu giai đoạn 2

4. Thông tin về đấu thầu (Điều 5)
Phương tiện đăng tải : (i) Tờ báo và Trang thông
tin điện tử về đấu thầu; (ii) Các phương tiện thông
tin đại chúng khác (chỉ được đăng lại)
Nội dung : (i) kế hoạch đấu thầu; (ii) thông báo
mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển; (iii) thông báo mời
thầu đối với đấu thầu rộng rãi; (iv) danh sách nhà
thầu được mời tham gia đấu thầu; (v) kết quả lựa
chọn nhà thầu; (vi) thông tin xử lý vi phạm pháp
luật đấu thầu; (vii) văn bản QPPL hiện hành; (viii)
các thông tin liên quan khác

báo đấu thầu

Trang thông tin điện tử về đấu thầu:
http://dauthau.mpi.gov.vn