Tải bản đầy đủ
Lập dự toán chi tiêu cho dự án

Lập dự toán chi tiêu cho dự án

Tải bản đầy đủ

Mẫu lập Kế hoạch chi tiêu dự án (1)
Khoản mục chi tiêu

Quý I
Đơn gía Thành tiền

SL

Quý II
Đơn gía Thành tiền

SL

Quý III
Đơn gía Thành tiền

SL

Cộng chi

1. Chi cho Hoạt động 1
1.1. Chi VPP
1.2. Chi Họp
1.3. Chi

10
20

30000
50000

2. Chi cho Hoạt động 2
2.1. Chi phí làm hộ chiếu
2.2. Chi phí tiêu vặt
2.3. Chi tiền ở
2.4. ..
3. Chi cho Hoạt động 3
3.1. ...
3.2 .
Cộng chi

5 700000
5 15000000
5 5000000

300000
1000000
0
0
0
0
3500000
75000000
25000000
0
0
0
0
0
0
104800000

10
20

500
200

150000
100000

75000000
20000000
95000000

30000 300000
50000 1000000

600000
2000000
0
0
0
0
3500000
75000000
25000000
0
0
0
0
75000000
20000000
0
1300000 201100000

Mẫu lập Kế hoạch tài chính (2)
Kinh phí
Số
Khoản
lợng
chi

ịnh
mức

Tổng
số

Trong đó
Nhà
tài
trợ

Khác

Ghi
chú

Công cụ sử dụng trong lập kế
hoạch và Quản Lý dự án
Kỹ thuật phân chia dự án
thành các công việc nhỏ Sơ đồ khối WBS.
Biểu đồ Gantt .

15

Kĩ THUậT PHâN CHIA Dự áN
THàNH CáC CôNG VIệC NHỏ
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE).
Thực chất:
Là công cụ dùng để chia
nhỏ nội dung công tác
của dự án ra thành các
đơn vị công tác nhỏ hơn
để phân công cho một
trong các đơn vị tham
gia thực hiện.

16

Nguyên tắc phân chia Dự áN
THàNH CáC CôNG VIệC nhỏ
Việc phân chia phải phản ánh rõ
cách thức dự án sẽ đợc thực hiện
nh thế nào.
đảm bảo tính độc lập tơng đối
của các đơn vị công tác nhỏ hơn đ
ợc chia.
Hỡnh thành các cấp độ khác nhau
tơng xứng với nhau.
Cấp độ phân chia phải hợp lý
(không quá tỉ mẩn/ không quá
khái quát).
17

Các bớc tiến hành phÂN CHIA Dự
áN THàNH CáC CôNG VIệC NHỏ
Bớc 1: Chia dự án thành các đơn vị công tác cấp 1:
Chẳng hạn chia việc tổ chức khoá học về QLDA thành:
1.1. Chuẩn bị bài giảng; 1. 3. Chuẩn bị t/c, vật chất;
1.2. Chuẩn bị học viên; 1.4. Tổ chức khoá học;
T/c khoá học

Chuẩn bị
bài giảng

Chuẩn bị
học viên

Chuẩn bị
t/c và
vật chất

Tổ chức
khoá học
18

Các bớc phÂN CHIA Dự áN
THàNH CáC CôNG VIệC NHỏ
Bớc 2: Chia các công việc cấp 1 thành các đơn vị công tác
cấp 2, chẳng hạn:

19

Các bớc phÂN CHIA Dự áN
THàNH CáC CôNG VIệC Nhỏ
Bớc 3: Chia các công việc cấp 2 thành các đơn vị công tác
cấp 3, chẳng hạn: Chia việc giảng thành các công việc
nhỏ:
1.4.3. Giảng
1.4.3.1. Giảng phần 1
1.4.3.2. Giảng phần 2
1.4.3.3. Giảng phần 3
Bớc 4: Tiếp tục cho đến khi có đợc tập hợp các công việc
thích hợp cho toàn bộ dự án (hoặc công việc).
20

Tác dụng của kỹ thuật phân chia
Dự áN THàNH CáC CôNG VIệC nhỏ
Cho ta thấy một cách khái
quát các công việc phải
thực hiện để hoàn thành dự
án và mối quan hệ gia các
cấp, đơn vị, công việcLà cơ sở cho việc phân
công trách nhiệm, kiểm
soát và đánh giá quá trỡnh
thực hiện;Tạo điều kiện cho việc tổ
chức công tác quản lý dự
án một cách khoa học;Uơc tính nhanh chi phí dự
án và chi phí bộ phận

Là cn cứ cho việc lập các
kế hoạch khác một cách sát
thực hơn;

21

Biểu đồ gantt
Thực chất:
Biểu đồ GANTT là một bảng (sơ đồ)
thể hiện các công việc của một dự án
sẽ theo thời gian.
Có thể kết hợp trỡnh bày thời gian
bắt đầu, kết thúc cho từng công việc,
ngời tham gia, nguồn lực cơ bản
đợc sử dụng, ... trong biểu đồ Gantt
22

Các bớc xây dựng
biểu đồ gantt


Bớc 1: Liệt kê các công việc (các hoạt động) của dự
án (cn cứ vào WBS)Bớc 2: Dự kiến độ dài thời gian, thời điểm bắt đầu,
thời gian kết thúc của dự án và của các hoạt độngBớc 3: Dự kiến các nguồn lực cho việc thực hiện
mỗi hoạt động (nhân lực, vốn)Bớc 4: Thể hiện trên biểu đồ Gantt
23