Tải bản đầy đủ
Thời gian thu hồi vốn (T)

Thời gian thu hồi vốn (T)

Tải bản đầy đủ

Ví dụ:
Tính thời gian hoàn vốn đơn giản (không quy đổi về
giá trị ban đầu):
2 tỷ đồng
T=

= 5 năm
4,05 tỷ/10 năm

Tính thời gian hoàn vốn phức tạp (quy đổi về giá trị
ban đầu):
2 tỷ đ

T=

= 10 năm
2,0307 tỷ đ / 10 năm

Thời gian hoàn vốn càng ngắn càng tốt

Phân tích độ nhạy dự án
Là xem xét sự thay đổi của các chỉ tiêu
hiệu quả tài chính của dự án (NPV,
IRR, T) khi các yếu tố có liên quan
thay đổi theo cùng một tỷ lệ
Tác dụng: cho biết yếu tố nào là quan
trọng đối với HQKT của dự án. Sự thay
đổi của nó làm cho HQKT của dự án
thay đổi mạnh

Phương pháp tiến hành
Xác định hiệu quả kinh tế (HQKT) dự án (NPV, T,
hoặc IRR);
Thay đổi theo cùng một tỷ lệ một yếu tố nào đó để
xem biến độ của HQKT (NPV, T,);
Thay đổi theo cùng một tỷ lệ nhân tố khác, giữ không
đổi các nhân tố khác, xem sự biến đổi của HQKT;
So sánh tìm các nhân tố ảnh hưởng mạnh đến HQKT

Ví dụ
Chi:
Vốn ban đầu = 2 tỷđ;
Chi thường xuyên = 0,1 tỷ đ/năm.

Thu:
Giá sản phẩm = 305.000 đ/sản phẩm
Sản lượng hàng năm = 1 triệu sản phẩm
Thu thanh lý = 2 tỷ đồng

Tuổi thọ công trình = 10 năm

Bảng phân tích độ nhạy
Stt

Yếu tố thay đổi

NPV

NPV

%
NPV/NPV

1

Tất cả không đổi

2,03 tỷ đ

2

Giảm giá 10%

1,843 tỷ đ

-0,187

-9,2%

3

Giảm Q 10%

1,843 tỷ đ

-0,187

-9,2%

4

Giảm Chi thường xuyên
10%

2,092 tỷ đ

+0,062

+3,1%

Tuổi thọ của dự án giảm 10%

2,020 tỷ đ

+0,01

+0,5%

5

Nhân tố nhậy cảm: giá và nhân tố sản lượng

đánh giá hiệu quả
về mặt xã hội của dự án
Có tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội hay không?
Có quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, môi sinh
hay không?
Có góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc như tăng
trởng kinh tế, giải quyết các mất cân đối lớn của nền
kinh tế,hay không?
Có góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước hay không?
..