Tải bản đầy đủ
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tải bản đầy đủ

Quan hệ giữa NPV và R
NPV

Tại mức r này NPV = 0
NPV(a)
0
NPV(b)

r=a

r=b

r
Đường cong NPV

Công thức tính irr
NPV(a)


IRR = r % = a% +
(b% - a%)
NPV(a) + NPV(b)

NPV (a) là giá trị hiện tại ròng dương ứng với mức lãi
suất a% làm cho nó dương.
NPV (b) là giá trị hiện tại ròng âm ứng với mức lãi suất b
% làm cho nó âm.

tính giá trị hiện tại ròng (NPV)

Ví dụ tính chỉ tiêu IRR
NPV(a) = NPV(10%) = 0,0307 tỷ đồng
NPV(b) = NPV(12%) = - 0,0055 tỷ đồng
0,0307
IRR = (10%) +
(12% - 10%)
=
0,0307 + 0,0055
= 0,10 + (0,848)(0,02) = 0,117 = 11,7%

3. Thời gian thu hồi vốn (T)
Khái niệm: là số năm cần họat động để tổng số lợi
nhuận thuần thu đựơc hàng năm hoặc bình quân năm
đủ để hoàn trả số vốn đầu tư ban đầu.

Trong đó:

V0
T =
P

V0: Tổng giá trị đầu tư ban đầu

= Lợi nhuận trung bình năm =
P
Tổng lợi nhuận sau khi nộp thuế / độ dài dự án (năm)

Tính theo 2 cách: Đơn giản và phức tạp (có chuyển đổi)

Ví dụ:
Tính thời gian hoàn vốn đơn giản (không quy đổi về
giá trị ban đầu):
2 tỷ đồng
T=

= 5 năm
4,05 tỷ/10 năm

Tính thời gian hoàn vốn phức tạp (quy đổi về giá trị
ban đầu):
2 tỷ đ

T=

= 10 năm
2,0307 tỷ đ / 10 năm

Thời gian hoàn vốn càng ngắn càng tốt