Tải bản đầy đủ
Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Tải bản đầy đủ

công thức khai triển
Pn
P1
P2
NPV = C0 +
+
+ ... +
1
2
n
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )
Trong đó:
NPV: Giá trị hiện tại ròng của đầu tư
C0: tổng vốn đầu tư ban đầu (Vốn cố ịnh năm 0)
Pi: chênh lệch thu chi năm thứ i (i =1,2,3,n) = lợi nhuận
thuần sau khi trừ thuế (năm i) Pi = (R C)i
r: Mức lãi suất tương ứng với phương án kinh doanh

ví dụ
r = 0,10
Năm

0

1

2

3

10

Dòng tiền ra:
2 tỷ

0,1 tỷ đ 0,1 tỷ đ

0,1

0,1 tỷ đ

0,305 tỷ đ 0,305

0,305

2,305 tỷ đ

0,205 tỷ đ 0,205

0,205

2,205 tỷ đ

Dòng tiền vào:

Chênh lệch:

tính giá trị hiện tại ròng
(NPV)
Chỉ tiêu tính
Dòng tiền ra
Dòng tiền vào
Chênh lệch
t
(1+0,10)
NPV

0

1

2 0.1
0.305
-2 0.205
1.00 1.10
-2 0.186

2

3

0.1
0.305
0.205
1.21
0.169

0.1
0.305
0.205
1.33
0.154

Năm
4 5 6
0.1
0.305
0.205
1.46
0.14

Dự án này có hiệu quả không?

0.1
0.305
0.205
1.61
0.1273

0.1
0.305
0.205
1.77
0.116

7

8

0.1
0.305
0.205
1.95
0.1052

0.1
0.305
0.205
2.14
0.096

9

Tổng
10 số

0.1 0.1
0.305 2.305
0.205 2.205
2.36 2.59
0.0869 0.8501 0.0307

2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
(IRR)
IRR là giá trị của r (lãi suất) khi NPV = 0
Đây là một thước đo tỷ suất sinh lợi của một dự án.
Nếu IRR của một dự án nhỏ hơn lãi suất phổ biến
trên thị trường, xét về mặt tài chính chúng ta không
đầu tư vào dự án này.
Ngược lại nếu IRR của dự án bằng hoặc cao hơn lãi
suất phổ biến trên thị trường, xét về mặt tài chính
chúng ta nên đầu tư vào dự án này.
Với mức đầu tư như nhau, dự án nào có IRR lớn
hơn dự án đó mang lại hiệu quả tài chính cao hơn.

Quan hệ giữa NPV và R
NPV

Tại mức r này NPV = 0
NPV(a)
0
NPV(b)

r=a

r=b

r
Đường cong NPV