Tải bản đầy đủ
1 Chọn aptomat bảo vệ cho từng máy

1 Chọn aptomat bảo vệ cho từng máy

Tải bản đầy đủ

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Ở điều kiện làm việc bình thường phải đảm bảo dẫn điện liên tục và an
toàn.
- Lúc sự cố phải lập tức cắt điện và chỉ cắt mạch nơi có sự cố.
- Bảo đảm tính chọn lọc: khi sự cố, đường dây nhánh phía sau phải được
cắt trước đường dây chính.
Aptomat được chọn theo các tham số ở chế độ làm việc bình thường và kiểm
tra theo các tham số ở chế độ quá tải và chế độ sự cố ngắn mạch. Các điều kiện cần
thiết để chọn aptomat cho từng máy là:
- Điện áp định mức của aptomat (U đmA) phải lớn hơn hoặc bằng điện áp
định mức của mạng điện (Uđmm): .
- Dòng định mức của aptomat (IđmA) phải lớn hơn hoặc bằng dòng điện định
mức của thiết bị, đồng thời phải lớn hơn hoặc bằng dòng làm việc cực đại
của thiết bị (Ilvmax):

Trong đó:
,
+ kmm – Hệ số mở máy của động cơ.
• Với động cơ KĐB kmm = 5 – 7.
• Với động cơ đồng bộ kmm = 2 – 2,5.
• Với máy hàn và lò hồ quang kmm>3.

+ α – hệ số phụ thuộc điều kiện khởi động.
• Với động cơ mở máy không tải α= 2,5.
• Với động cơ mở máy có tải α = 1,6 ÷ 2,5.
• Với máy hàn α = 1,6.
-

Chọn aptomat bảo vệ cho máy bào

Thiết bị nằm trong mạng điện có điện áp định mức 380V, có thông số định
mức của thiết bị lần lượt là Pđm=4,5 (kW), Cosφ=0,8.
40

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

Tra bảng PL 3.5, trang 356, sách Hệ thống cung cấp điện, ta chọn aptomat
loại EA53-G với thông số kỹ thuật: số cực 3, Iđm=30A, Uđm=380V.
-

Chọn aptomat bảo vệ cho các thiết bị còn lại

Tính toán tương tự cho các thiết bị còn lại kết hợp tra bảng ta có bảng chọn
aptomat bảo vệ cho các thiết bị trong phân xưởng cơ khí như sau:
STT

Tên thiết bị

Ký hiệu

Iđm (A)

Ilvmax (A)

Loại ATM

Iđm(ATM
)

NHÓM 1
1

Máy bào

5

8,55

21

EA53-G

30

2

Máy bào

6

17,36

42

EA53-G

50

3

Máy phay

9

15,19

36

EA53-G

40

4

Máy cắt thép

14

30,39

73

EA103-G

75

5

Máy doa

21

16,36

39

EA53-G

40

6

Máy chuốt

24

10,52

25

EA53-G

30

7

Máy sọc

25

12,66

31

EA53-G

40

NHÓM 2
1

Máy phay

9

15,19

36

EA53-G

40

2

Máy bào

15

8,55

21

EA53-G

30

3

Máy tiện

16

11,39

27

EA53-G

30

4

Máy phay

18

37,98

91

EA103-G

100

5

Máy phay

20

30,39

73

EA103-G

75

6

Máy cắt thép

22

35,06

84

EA103-G

100

7

Máy doa

26

30,39

73

EA103-G

75

32

EA53-G

40

NHÓM 3
1

Máy bào

1

13,29
41

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

2

Máy tiện

4

27,85

67

EA103-G

75

3

Máy phay

7

9,5

23

EA53-G

30

4

Máy mài
tròn

8

25,71

62

EA103-G

75

5

Máy chuốt

10

23,37

56

EA103-G

60

6

Máy sọc

12

12,66

31

EA53-G

40

NHÓM 4
1

Máy tiện

2

21,04

51

EA103-G

60

2

Máy tiện

3

11,4

27

EA53-G

30

3

Máy mài
tròn

11

21,04

51

EA103-G

60

4

Máy doa

13

25,32

61

EA103-G

75

5

Máy tiện

17

25,32

61

EA103-G

75

6

Máy tiện

23

22,79

55

EA103-G

60

5.2 Chọn aptomat bảo vệ cho các nhóm máy trong phân xưởng
Đối với một nhóm máy, dòng đỉnh nhọn xuất hiện khi mở máy thiết bị có
công suất lớn nhất còn các thiết bị khác làm việc bình thường. Dòng điện đỉnh
nhọn của các nhóm máy đã được tính toán trong bảng 2.2 (chương 2). Để bảo vệ
cho từng nhóm máy chọn aptomat bảo vệ theo điều kiện sau đây:
Tính toán cho nhóm 1, ta có:

Tra bảng PL 3.5, trang 356, sách Hệ thống cung cấp điện, ta chọn aptomat
bảo vệ cho nhóm 1 loại EA103-G với các thông số kỹ thuật: số cực 3, U đm=380V,
Idm=100A.
42

Đồ án cung cấp điện

GVHD: TS_ Võ Tiến Trung
SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa

Tính toán tương tự cho các nhóm còn lại ta có bảng chọn aptomat bảo vệ cho
các nhóm phụ tải trong phân xưởng cơ khí:
Itt (A)

Iđnh(A)

Ilvmax(A)

Loại ATM

IđmA(A)

IN(kA)

NHÓM 1

46,67

223,79

90

EA103-G

100

25

NHÓM 2

72,29

293,33

117

EA203-G

125

25

NHÓM 3

50,86

213,23

85

EA103-G

100

25

NHÓM 4

54,1

201,71

81

EA103-G

100

25

5.3 Chọn áp tomat bảo vệ cho phân xưởng(ATM 3,ATM 4)
Điều kiện chọn :
UđmATM ≥ Uđmmạng ;
IđmATM ≥ IđmBA ≥ IttPX = 209,67 (A).
Căn cứ vào số liệu tính toán ta tra bảng PL3.5 trang 356 sách hệ thống cung
cấp điện có các số liệu sau :
Loại EA203-G có số cực là 3, Iđm = 225 (A), Uđm = 380 (V), IN = 25 (KV).
5.4 Chọn cầu dao, cầu chì cho từng nhóm máy
- Chọn cầu chì
Để bảo vệ cho từng nhóm máy dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện
sau đây:
UđmA ≥ Uđm.m = 380(V)
I dmA ≥ I lv max =

K mm .I dm max + I ttnh − K sd .I dm max
α

Theo tính toán ở trên ta có bảng sau:
Bảng 3.3. Bảng chọn cầu chì cho các nhóm phụ tải
Nhóm

Ittnh (A)

Ilvmax (A)

Loại CC

Uđm (V)

Iđmdc(A)

INmax (A)

1

46,67

89,52

πP - 2

380

100

100

43