Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG THỨ TƯ: THANH TOÁN DI SẢN

CHƯƠNG THỨ TƯ: THANH TOÁN DI SẢN

Tải bản đầy đủ

2. PHÂN CHIA DI TÀI SẢN CÓ

Như trong một vụ trao đổi: Muốn chấm dứt tình trạng sở hữu
chung phải tiến hành phân chia khối tài sản chung. Việc phân
chia có thể được thực hiện theo thỏa thuận; Nếu không thỏa
thuận được người thừa kế có thể yêu cầu Tòa án phân chia theo
con đường tư pháp.

A

Y

B

X

La Mã nói rằng: bằng cách phân chia tài sản chung, A
chuyển nhượng quyền sở hữu đối với một nữa bất
động sản Y cho B và đổi lấy việc B chuyển nhượng
cho A quyền sở hữu đối với một nữa bất động sản X

3. GIAO HOÀN CÁC TÀI SẢN TẶNG CHO

Khái niệm: là việc người thừa kế giao trả lại cho di sản các tài sản
mà người chết đã chuyển giao không có đền bù lúc còn sống trước
khi tiến hành chia di sản. Việc giao hoàn nhằm mục đích bảo đảm
sự bình đẳng giữa những người thừa kế trong việc nhận di sản.

• Sự hình thành và phát triển của chế định: Việc giao hoàn tài sản tặng
cho được các pháp quan nghĩ ra trong qua trình giải quyết các tranh
chấp về thừa kế giữa các con của người chết. Tài sản của những người
con được thoát quyền thuộc về riêng người này, trong khi tài sản do các
con sống chung với chủ gia đình tạo ra thuộc về chủ gia đình. Bởi vậy, khi
xét xử các tranh chấp giữa các con về quyền hưởng di sản, thẩm phán
yêu cầu con đã thoát quyền trả lại cho di sản tất cả các tài sản của con và
khối tài sản chia gồm có di sản cộng với tất cả các tài sản được giao
hoàn.
• Đối tương giao hoàn được xác định lại, bao gồm những tài sản sản mà
người chết đã tặng cho người thừa kế lúc còn sống. Người thừa kế phải
giao hoàn tài sản là người thừa kế được gọi để nhận di sản, theo pháp
luật hoặc theo di chúc. Việc giao hoàn có thể được thực hiện bằng hiện
vật hoặc bằng tài sản có giá trị tương đương. Người tặng cho có thể
miễn việc giao hoàn bằng cách ghi rõ điều đó trong chứng thư tặng cho.

Xin Chân Thành Cảm Ơn Thầy Và Các Bạn
Đã Chú Ý Theo Dõi