Tải bản đầy đủ
CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

Tải bản đầy đủ

I.

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

1.2 Xác lập lựa chọn
1.2.1 Nhận di sản
Những người được gọi để nhận di sản đều có quyền lựa
chọn giữa nhận và không nhận

I.

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

Nhận di sản bởi người
thừa kế dân sự.
a) Hình thức nhận
di sản
Nhận di sản bởi người
thừa kế tư pháp

I.

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

b) Nội dung chấp nhận di sản

Người thừa kế
chấp nhận di sản
phải là người có
năng lực thực hiện
nghĩa vụ tài sản.

Người thừa kế có
năng lực pháp luật
mà chưa đủ khả
năng nhận thức
theo pháp luật chỉ
có thể chấp nhận
di sản với người
giám hộ.

Người thừa kế
không có năng lực
pháp luật chấp
nhận di sản theo
lệnh của người
chủ gia đình của
mình.

I.

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

c) Thời điểm chấp nhận di sản
Nguyên tắc: Người thừa kế phải có nghĩa vụ tôn trọng, và tuân thủ theo thời hạn cho việc nhận di
sản.

Trường hợp có yêu
cầu của chủ nợ

• Chủ nợ của di sản thường yêu cầu pháp
quan đốc thúc người thừa kế sớm quyết
định giữa nhận và không nhận di sản
• Việc im lặng được xem là đồng ý hay
không thì tùy vào từng thời kì

Trường hợp di sản
vắng chủ

• Luật cổ đại
• Thời cổ điển

I.

CÁC THỂ THỨC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

Nếu có nhiều người thừa kế
cùng hàng thì việc một người
thừa kế từ chối nhận di sản sẽ
làm tăng phần của người còn
lại

Tất cả những người
thừa kế mà không
phải là người thừa
kế bắt buộc có
quyền từ chối nhận
di sản

Nếu chỉ có một người và
người này từ chối thì người
thừa kế theo di chúc sẽ được
gọi để nhận di sản

1.2.2 Khả
năng từ chối
nhận di sản

Nếu không có
người thừa kế nào
thì di sản sẽ được
chuyển giao theo
pháp luật

II. HIỆU LỰC CỦA VIỆC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

2.1 Chuyển giao sản nghiệp của người chết
Là sự chuyển giao tài sản có và tài sản nợ

II. HIỆU LỰC CỦA VIỆC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI DI SẢN

2.2 Sự trộn lẫn của các sản nghiệp
Do các quyền và nghĩa vụ của ngưởi chết được chuyển giao trọn
cho người thừa kế mà sản nghiệp của hai người bị trộn lẫn

Bảo vệ chủ nợ của di sản

Bảo vệ người thừa kế

III. KIỆN VỀ QUYỀN THỪA KẾ

Khái niệm: là một vụ kiện đòi di sản, một vụ kiện theo đó,
một người yêu cầu được phép chiếm hữu di sản bằng cách
chứng minh tư cách người thừa kế của mình
 Điều kiện thực hiện: Người kiện về thừa kế phải là một
người thừa kế dân sự.
 Thủ tục: Thẩm phán nhận đơn trực tiếp thụ lí và xét xử vụ
kiện.

III. KIỆN VỀ QUYỀN THỪA KẾ
 Hiệu lực: Trong một thời kì dài thì người thua kiện phải chịu
mọi trách nhiệm về những mất mát hư hỏng và hoàn trả lại
mọi thứ đã nhận được. Về sau thì đã có sự phân biệt giữa
chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình: Phải
hoàn trả tất cả những gì nhận được trong khi người chiếm hữu
ngay tình chỉ phải hoàn trả phần lợi thực tế được ghi nhận.
Tuy nhiên sự ngay tình biến mất từ ngày có đơn kiện về
quyền thừa kế.

IV. BẢO VỆ NGƯỜI CÓ QUYỀN TIẾP QUẢN DI SẢN

Quyền yêu cầu hữu ích: Người thừa kế có quyền kiện yêu
cầu bảo vệ các quyền của mình đối với di sản

CHƯƠNG THỨ TƯ: THANH TOÁN DI SẢN
1. PHÂN CHIA NỢ

Phân chia theo tỷ lệ: Các món nợ của di sản
được phân chia giữa những người thừa kế theo
tỷ lệ phần quyền thừa kế của mỗi người, trừ
những món nợ thuộc loại không thể phân chia.