Tải bản đầy đủ
NỘI DUNG DI CHÚC

NỘI DUNG DI CHÚC

Tải bản đầy đủ

4.1. Lập người thừa kế theo di chúc
4.1.1 Hình thức
Thay thế thông
dụng

Thừa kế

Hình thức

Thay thế
Thay thế tương

. Thừa kế

…. Thừa kế

tự thay thế

4.1.2 Năng lực của người thừa kế theo di chúc
Có năng
lực pháp
luật

Công dân La Mã,
người La Tinh

Không có
năng lực
pháp luật

Nam hoặc Nữ

Pháp nhân không thể là người thừa kế theo di chúc

Năng lực trực tiếp nhận tài sản thừa kế theo di chúc: ợ (

) mà không có on chỉ được nhận 1/2 ….

được chuyển giao theo di chúc. Đến thế kỷ IV thì các quy định này không còn.

Xâm phạm tính
mạng

Xúc phạm đến
tên tuổi

Không tôn trọng ý
chí

Điều kiện di tặng
4.2 DI TẶNG VÀ ỦY
THÁC TÀI SẢN

4.2.1 Di tặng

Hình

việcthức
quyết định chuyển giao
một
hoặc nhiều tài sản đặc
định
Hiệu
lựchoặc
Nội
dung
• Phải gi nhận trong cùng loại• cho một hoặc nhiều người.• Người có
Phải có quyền
di chúc
trách nhiệm
sở hữu đối với
• Đến thời Thượng
thi hành di
tài sản
Đế quốc: có thể
tặng là
• Di tặng không
được ghi nhận
người thừa
>
giá
trị
di
sản
trong một chứng
kế
thư riêng biệt.

4.2.2 tài sản ủy thác.

Ủy thác đặc định

Ủy thác tổng quát

• Khái niệm: vật ủy thác là một tài sản
• Khái niệm: là việc ủy thác có đối
đặc định.
tượng là một phần hoặc toàn bộ di
sản, người thụ hưởng có trách nhiệm
• Người được ủy thác đặc định có thể
Kháithừa
niệm:
tàidisản
được giao chotrả
người
được
ủy toàn
thácbộ
đểsố nợ của
một phần
hoặc
là một người
kế là
theo
chúc
di sản.
hoặc một người
được
di
tặng.
người này giao cho người thụ hưởng
thời điểm thích
• Bảo vệởngười
thừa hưởng tổng
• Chế tài: Người thụ hưởng có quyền
yêu cầu thi hành di chúc nếu người
hợp quát: người thừa hưởng có quyền
yêu cầu buộc người được ủy thác
được ủy thác không chuyển giao tài
tiếp nhận di sản. nếu người ủy thác là
sản
người thừa kế thì có quyền giữ lại
cho mình ¼ di sản