Tải bản đầy đủ
Thời cổ la mã

Thời cổ la mã

Tải bản đầy đủ

2.Thời cổ điển

Các cải cách pháp quan

Di sản chuyển
giao ưu tiên cho
tất cả các con
không phân biệt
con chung và đã
ra riêng

Người thừa kế
khác được chỉ
định theo luật
viết

Người thừa kế
bên ngoại cho
đến hàng thứ
bảy

Không còn ai di
sản được giao
cho vợ (chồng).

Các cải cách của Justinian: Được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết
thống
Con cháu
trực hệ

Hàng thứ nhất

Cha, mẹ, ông bà
anh, chị, em cùng
cha mẹ

Hàng thứ hai

Nếu không có người thân thuộc, ….

Anh, chị, em
cùng cha hoặc
cùng mẹ

Hàng thứ ba

được giao cho …… (

Người thân
thuộc bàng hệ
khác

Hàng thứ tư

) của người chết

….

( ….. )Trong trường hợp không được gọi để nhận …… cũng có thể được hưởng
một phần quyền lợi trong ……

= 1/4 …… trong trường hợp người thân thuộc được gọi để
nhận ……. không phải là con mình; Bằng 1 phần của ….. nhưng
chỉ được hưởng …… trong trường hợp ngược lại.

Một số điểm tương đồng với Bộ luật dân sự 2015 Việt Nam

• Người được thừa kế: cơ bản tương đồng với nhau về cấu trúc so
với Bộ luật dân sự 2015 thì được quy đinh rõ hơn. Đặc biệt là các
cải cách của Justinian khá chặt chẽ trong việc xác định người thừa
kế gồm có bốn hàng thừa kế sau này Bộ luật dân sự 2015 đã rút
lại thành ba hàng thừa kế. cách xử lý tài sản khi không có ai thừa
kế cũng tương tự với Bộ luật dân sự hiện hành.

CHƯƠNG THỨ HAI
THỪA KẾ THEO DI CHÚC

1. Hình thức của di chúc.
1.1. Luật cổ La Mã.

Trước sự chứng kiến
của Đại hội

Được chấp thuận của
Đại hội

Di chúc trước Đại hội công dân:
• Lập trước sự chứng kiến của Đại hội Chính trị

Di chúc quân sự:
• Công dân La Mã đang lâm chiến lập phải được sự chứng kiến của
đồng đội
Di chúc chuyển giao tài sản qua trung gian:
• Nhân chứng trong thủ tục mancipatio đồng thời là người làm chứng
cho việc lập di chúc. Người thi hành di chúc trở thành chủ sở hữu tài
sản và có trách nhiệm phân phối cho người thừa kế

1.2. Luật cổ điển
Di chúc có người làm
chứng việc chuyển
giao tài sản
• Phải được lập trước
mặt bảy người
• Người thi hành di
chúc chịu trách nhiệm
kiểm kê, đánh giá,
người trung gian
chuyển giao tài sản
cho người thừa kế

Di chúc theo án lệ
• Di chúc vẫn có giá trị,
dù các thủ tục chứng
kiến việc chuyển tiền
sở hữu không được
tuân thủ, một khi di
chúc được lập bằng
văn bản trước mặt 7
người làm chứng và
có những chữ kí của
những người này

1.3. Luật thời Hạ Đế quốc

Lập trước
mặt 7 nhân
chứng
Người làm
chứng Viết
xác nhận

Lập bằng
văn bản
trước mặt
5 người
làm chứng

Lập trước
mặt 7
người làm
chứng

Di chúc
viết và
được đăng
kí tại nhà
chức trách
tư pháp,
chính
quyền