Tải bản đầy đủ
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ CHIẾN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ CHIẾN

Tải bản đầy đủ

+ Công ty có hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp đầy đủ, dễ dàng cho việc kiểm
tra đối chiếu, cung cấp thông tin chi tiết, kịp thời cho người quản lí, tao điều kiện cho
việc lập và lên báo cáo cuối kì.
+ Việc lập báo cáo được thực hiện một cách khoa học và đơn giản, kịp thời do
công ty áp dụng kế toán máy có sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
+ Công ty áp dụng kế toán máy trong công tác kế toán. Do đó đã hỗ trợ rất nhiều
trong công tác quản lí và lên báo cáo.
+ Công ty có nhân viên kế toán phụ trách phân hành kế toán tổng hợp nên việc
kiểm tra tổng hợp số liệu chính xác hơn, giảm bớt gánh nặng công việc cho kế toán
trưởng, hạn chế việc xảy ra sai sót.
- Về mặt tổ chức bộ máy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
+ Qua thời gian nghiên cứu và phân tích tình hình cụ thể về kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại đơn vị thì nhận thấy rằng công ty luôn chú trọng đến
đội ngũ lao động, không ngừng tạo điều kiện khuyến khích người lao động nâng cao
trình độ từ đó nâng cao năng suất lao động. Ban giám đốc công ty đã nhận thức đúng
đắn quy luật vận động thị trường coi tiền lương là thước đo hiệu quả sản xuất kinh
doanh, chính vì vậy việc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, tính đúng và thanh toán kịp
thời tiền lương cho CBCNV góp phần tăng năng suất lao động mang lại hiệu quả kinh
tế cao cho công ty.
+ Công ty đã vận dụng các quy định, chính sách của nhà nước một cách hợp lý
đồng thời đưa ra các quy định riêng nhằm nâng cao thu nhập cho CBCN. Viêc trả
lương theo thời gian đã gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của toàn công ty.
Điều này đã khuyến khích tinh thần lao động, tăng ý thức trách nhiệm, tiết kiệm trong
sản xuất tạo sự ổn định, phát triển tay nghề, đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
+ Cách tính lương của công ty được công bố rộng rãi trong toàn công ty để
CBCNV được biết, từ đó họ có thể tính lương cho chính mình.
Công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được
hoàn thành với hệ thống sổ sách đầy đủ cùng vệc ghi chép trung thực khách quan theo
đúng quy định của nhà nước.
- Về quỹ lương và các khoản trích theo lương :
Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương để trả cho CBCNV, công ty tiến hành
các quỹ theo đúng quy định . Các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đã được thành lập mặc
dù chỉ có một số người lao động trong công ty tham gia. Nguồn KPCĐ của công ty
được trích theo đúng tỷ lệ để sử dụng vào việc thưởng, thăm hỏi người lao động khi
đau ốm. bChi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ luôn được tính toán chính

xác, đầy đủ theo đúng tỷ lệ Nhà nước quy định, được phân bổ đúng cho từng đối tượng
vào chi phí sản xuất kinh doanh và nộp cho cơ quan quản lý theo đúng thời gian quy
định.
Trong công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty đã
thực hiện nghiêm túc theo quy định của chế độ kế toán về hệ thống sổ sách chứng từ
về tiền lương. Việc ghi sổ được kế toán tiến hành theo đúng trình tự quy định.
- Quá trình hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện theo khuôn khổ
pháp luật hiện hành. Hàng năm công ty thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, nộp thuế đầy
đủ, đúng quy định không xảy ra trường hợp trốn lậu thu
3.1.2 Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân
- Thứ nhất: Công tác kế toán tại công ty vẫn chưa cập nhật thông tư
200/2014/TT – BTC và thông tư 133/2016/TT – BTC mà vẫn đang áp dụng Quyết
định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính.
- Thứ hai: Kế toán theo dõi tiền lương căn cứ vào bảng chấm công mà các bộ
phận trong công ty gửi về để xác định ngày công làm việc thực tế của người lao động
trong tháng từ đó làm cơ sở để tính tiền lương phải trả cho người lao động. Tuy nhiên
trên bảng chấm công chỉ thể hiện được số ngày đi làm, số ngày nghỉ mà không thể
hiện được việc đi sớm về muộn cũng như chưa đánh giá được chất lượng công tác của
từng cán bọ công nhân viên. Phần lương người lao động nhận được không gắn liền với
kết quả lao động mà họ tạo ra nên chưa khuyến khích người la động tích cực làm việc,
dễ tạo nên tư tưởng đối phó làm cho đủ ngày công mà không chú trọng đến chất lượng
và năng suất lao động.
- Thứ ba: Công ty TNHH Phú Chiến là công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh thường xuyên, liên tục gửi các chứng từ hạch toán ban đầu cho kế toán trưởng,
hơn nữa việc hạch toán theo hình thức tập trung và hạch toán vào cuối mỗi kỳ kế toán
nên phần việc của mỗi nhân viên kế toán rất vất vả. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến
tổ chức công tác kế toán. Ngoài ra hình thức kế toán này không có tổ chức kế toán
riêng ở các bộ phận nên công ty đã xây dựng định mức chi phí SXKD cho từng bộ
phận. Do đó mọi chi phí ở bộ phận được cấp theo định kỳ, cuối tháng, quý kế toán
thanh toán lương và các định mức chi phí cho thuyền viên theo số lượng công nhân và
hạch toán chi phí theo định mức quy định nên có thể nói việc thanh toán lương có thể
chưa chính xác lắm.
- Thứ tư: Mặc dù công thức tính lương được công bố trong toàn công ty nhưng

việc tính lương lại khá phức tạp, để tính được lương cần có thời gian. Do đó đòi hỏi

cán bộ kế toán tiền lương phải có kỹ năng, thành thạo công việc, có như vậy mới có
thể tính đúng, chính xác và kịp thời thanh toán lương cho người lao động. Công ty nên
có thêm một số chế độ thưởng, phạt hợp lý.
- Thứ năm: Công ty trả lương cho người lao động bằng tiền mặt, với khối lượng
tiền lương lớn như vậy rất dễ gây nhầm lẫn, sai sót, mất mát trong quá trình chi trả cho
người lao động. Việc thanh toán tiền lương sẽ mất rất nhiều thời gian, không khoa học
khi mà hiện nay hình thức trả lương qua tài khoản đang được phổ biến.
- Thứ sáu: Công ty chưa có các chế độ thưởng cho công nhân xuất sắc trong
công việc điều này chưa tạo ra được hứng thú và động lực cho người lao động.
3.2 Mục tiêu đề ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phú Chiến.
Mỗi một doanh nghiệp đều có thể có một hình thức quan niệm và cách thức trả
lương khác nhau. Tuy nhiên các doanh nghiệp đều mong muốn có được một cách tính,
cách thức chi trả và hạch toán tiền lương phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp
mình. Do có sự thay đổi về kinh tế – xã hội, đặc thù sản xuất kinh doanh của nhu cầu
người lao động nên tiền lương ở mỗi doanh nghiệp cũng đang nỗ lực và mong muốn
khắc phục những tồn tại để có thể hoàn thiện cơ chế tiền lương (tiền công) và các
khoản trích theo lương ở doanh nghiệp mình. Trả lương xứng đáng với công sức mà
người lao động đã bỏ ra không chỉ mong muốn của người lao động mà còn là mục tiêu
cần vươn tới của người lao động.
Mục đích của nhà sản xuất là lợi nhuận, còn mục đích của người cung ứng sức
lao động là tiền lương. Với ý nghĩa này tiền lương cung ứng sự sáng tạo giá trị mới
hay nói cách khác tiền lương tạo nên sức sáng tạo trong lao động sản xuất, kích thích
phát huy năng lực sẵn có của người lao động, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Do đó việc tính đúng, tính đủ, hoàn trả kịp thời tiền lương cho người lao động là liều
thuốc tăng lực giúp cho người lao động làm việc có hiệu quả và nâng cao chất lượng
công việc.
Hoàn trả lương và nâng cao chất lượng công việc, một phần hành kế toán khá
đơn giản so với các phần hành kế toán khác nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng trong
tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương là rất cần thiết đối với tổ chức kế toán nói riêng và tổ chức
quản lý nói chung trong doanh nghiệp.
Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về lao động, tiềnlương và các khoản trích
theo lương tại công ty TNHH Phú Chiến em nhận thấy được tầm quan trọng của kế

toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chính vì vậy công ty phải nhất thiết
hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được xây dựng ngày càng
hoàn thiện sẽ góp phần hoàn thiện công tác kế toán trong toàn công ty đặc biệt là quản
lý tốt được chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Khuyến khích người lao động hăng say làm việc, tận tâm với công việc được
giao, tạo được niềm tin với người lao động, từ đó nâng cao được năng lực sản xuất,
ngày càng tạo khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường.Tạo điều
kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
3.3 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại công ty TNHH Phú Chiến.
Thứ nhất: Cập nhật và áp dụng các thông tư, quy định hiện hành của nhà nước
ban hành. Không ngừng nghiên cứu về công tác tiền lương và các khoản trích theo
lương để áp dụng và công ty mình một cách khoa học và hợp lí phù hợp với tình hình
hoạt động của công ty, đòng thời phải nâng cao, cải tiến công tác quản lí tiền lương và
các khoản trích theo lương. Thường xuyên kiểm tra, xem xét để rút ra hình thức và
phương pháp trả lương hợp lí, khoa học, công bằng cho người la động.
Thứ hai: Về việc quản lý thời gian và chất lượng lao động
Xét theo hạn chế của công ty về việc chấm công, ta thấy ngày công lao động là
cơ sở để tính lương cơ bản phải trả cho người lao động. Ngoài việc phản ánh số ngày
làm việc thực tế trong tháng nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động .
Vì thế việc chấm công chính xác là hết sức cần thiết để đảm bảo sự công bằng cho sức
lao động cn người bỏ ra. Tuy nhiên hiện tại ở trên bảng chấm công của công ty cũng
không phản ánh được tình hình giờ giấc làm việc thực tế của người lao động cũng
gặp nhiều khó khăn,do đó công ty nên sử dụng thêm “ Thẻ chấm công” để đánh giá
ngày công lao động được tiền toàn diện và chính xác hơn. Dựa vào thẻ chấm công mà
ban giám đốc nên cần có có chính sách khen thưởng đối với người lao động làm đủ
hoặc thêm giờ và có biện pháp để chấn chỉnh những người lao động không làm đủ thời
gian.
Thứ ba: Để việc quản lý các quỹ được chặt chẽ hiệu quả hơn, việc hạch toán thu
chi được chính xác hơn và để việc đánh giá kịp thời các khoản chi phí cho từng đối
tượng sử dụng lao động trong công ty, kế toán nên phân loại chi phí cụ thể hơn và tổ
chức phân bổ tiền lương hợp lý hơn.

Kế toán nên thống nhất và hoàn thiện sổ sách kế toán gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo
đẩy đủ thông tin cần thiết theo đúng quy định và nguyên tắc kế toán, tránh để lặp làm
tăng khối lượng công việc không cần thiết.
Thứ tư: Không ngừng nghiên cứu các chính sách của Đảng và Nhà nước về công
tác tiền lương và các khoản trích theo lương để áp dụng vào công ty của mình một
cách khoa học và hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty đồng thời phải luôn luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương và các
khoản trích theo lương. Thường xuyên kiểm tra, xem xét để rút ra những hình thức và
phương pháp trả lương có khoa học, công bằng với người lao động.
Thứ năm: Giải pháp về hình thức trả lương
Xây dựng lại đơn giá tiền lương và hệ thống tiền lương để nâng cao hiệu quả sử
dụng lao động cũng như khuyến khích được người lao động phấn đấu tăng năng suất
lao động.
Công ty nên áp dụng hình thức trả lương qua tài khoản nhằm giảm đáng kể khối
lượng công việc của bộ phận kế toán tiền lương. Đối với người lao động cảm thấy
thoải mái hơn so với việc nhận lương bằng tiền mặt. Việc thanh toán lương qua tài
khoản giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thanh toán, kiểm đếm và ký nhận tiền
Thứ sáu: Xây dựng chế độ tiền thưởng, phạt hợp lí
Tiền thưởng mang tính khuyến khích rất lớn đối với người lao động, nó là động
lực giúp ngừi lao động tăng năng suất lao động , đem lại hiệu quả kinh tế cao.Vì vậy,
công ty nên có chế độ tiền thưởng hợp lí đối với nhũng người lao động tốt để khuyến
khích động viên tinh thần người lao đông. Đồng thời có phạt đối với những người lao
động chưa hoàn thành nhiệm vụ để răn đe, thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn.
Thứ bảy:Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý và công nhân, chú trọng đến đời
sống người lao động.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu
của mọi doanh nghiệp. Là một công ty hoạt động dịch vụ đòi hỏi phải có một lực
lượng lao động có tay nghề cao nhằm phục vụ tốt các nhu cầu sữa chữa, làm đẹp. xe
…của khách hàng. Mặc dù công ty đã có bước phát triển lớn trong lĩnh vực dịch vụ
này song với sự phát triển mạnh mẽ của đối thủ cạnh tranh cùng ngành, nhu cầu đòi
hỏi ngày càng cao của khách hàng đã đặt ra yêu cầu cao đối với công ty là phải có đội
ngũ thợ giỏi, có chất lượng cao,và giá thành hợp lý. Chính vì thế việc đào tạo nâng cao
tay nghề cho người lao động là rất quan trọng.

Để làm được điều đó, chính là việc đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải tổ chức
lao động một cách khoa học, kết hợp điều chỉnh quá trình hoạt động của con người và
các yếu tố của quá trình sản xuất để đem lại năng suất lao động cao hơn, đạt hiệu quả
đến mức tối ưu. Chính vì vậy cuối kỳ kinh doanh công ty phải phân tích tình hình lao
động, để đánh giá, kiểm tra sự biến động về tình hình sử dụng, thời gian lao động, về
trình độ chuyên môn, tay nghề… từ đó tìm ra biện pháp quản lý và sử dụng lao động
ngày một hiệu quả.
Xây dựng hệ thống kiểm soát số lượng và chất lượng lao động chặt chẽ để có
những quyết định đúng đắn, đảm bảo tận dụng thị trường lao động có chất lượng.
Quan tâm hỏi han và động viên tinh thần người lao động,từ đó tạo niềm tin và
thúc đẩy sự cố gắng làm việc hết mình của người lao động.

KẾT LUẬN
Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Phú Chiến em đã hoàn thành đề
tài : Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phú
Chiến . Nhờ sự giúp đỡ của công ty đặc biệt là cán bộ phòng kế toán và sự hướng dẫn
tận tình của cô giáo hướng dẫn.

.

Sau khi nghiên cứu và hoàn thiện đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại công ty TNHH Phú Chiến em có thể khẳng định kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương có vai trò quan trọng trong quản lý sản xuất kinh doanh của
đơn vị. Quản lý kế toán lao động tiền lương giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh
quản lý tốt quỹ tiền lương, ngăn ngừa sự thất thoát lãng phí, làm thiệt hại tới tài sản
doanh nghiệp đồng thời góp phần nâng cao việc sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương,
không những phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm,
tăng lợi nhuận cho công ty.
Công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức
tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động, đảm bảo tính toán đúng đắn phân bổ
đúng đắn, chính xác các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm hạ hấp
giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho Công ty
để Công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức
năng quản lý lao động tiền lương thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán
dựa trên cơ sở kết hợp với thực trạng của công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt
nhất.
Để trở thành công cụ có hiệu lực, tổ chức hạch toán nói chung và đặc điểm là tổ
chức kế toán “tiền lương và các khoản trích theo lương”phải không ngừng cải tiến và
hoàn thiện để phản ánh đầy đủ và chính xác việc trả lương cho từng bộ phận cá nhân
người lao động theo quy chế. chủ yếu phụ thuộc vào năng suất, chất lượng hiệu quả
công tác, giá trị cống hiến của từng bộ phận cá nhân người lao động, không phân phối
bình quân. Đối với lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đóng góp vai trò
quan trọng cho viêc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh thì mức tiền lương và
thu nhập phải được trả thoả đáng. Đối với lao động công việc chuyên môn, nghiệp vụ
giản đơn, phổ biến thì mức lương trả cần cân đối với mức lương cùng các đơn vị trên
địa bàn, không tạo ra sự chênh lệch bất hợp lí, gây mất công bằng.

Kế toán phải luôn kịp thời nắm bắt chế độ mới ban hành của nhà nước và bộ tài
chính. Xây dựng các quy chế, quy định về việc luân chuyển chứng từ, về thống nhất
hạch toán kế toán, quy chế tài chính của công ty để cùng nhau làm tốt công tác quản lí
doanh nghiệp. Công tác hạch toán kế toán ở công ty, đặc biệt là kế toán hạch toán chi
phí “tiền lương và các khoản trích theo lương” có nhiều ưu điểm, mở sổ sách theo dõi
chi tiết, hạch toán đầy đủ chính xác, chi tiết đến từng bộ phận, từng phân xưởng, từng
công đoạn sản xuất, giúp lãnh đạo công ty nắm bắt chính xác phục vụ cho công tác
quản trị doanh nghiệp được thuận lợi, cho việc phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh,
hiệu quả sử dụng nguồn lực vốn kinh doanh của công ty. Từ đó đề ra các biện pháp
thích hợp để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận từ hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Hiểu rõ được tầm quan trong của kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương, công ty TNHH Phú Chiến đã tổ chức sắp xếp và đưa công tác kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương ngày càng hoàn thiện hơn góp phần mang lại hiệu
quả cho hoạt động quản lý cũng như công tác kế toán nói chung và kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương nói riêng. Nó thực sự là công cụ quản lý đắc lực đòi hỏi
công ty phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm kiện toàn và tổ chức công tác kế
toán một cách khoa học hơn vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của công ty
vừa đảm bảo đúng theo chế độ kế toán hiện hành.
Những bài học thực tế trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Phú Chiến đã
giúp em cũng cố thêm kiến thức đã học ở trường, và nhận thấy rằng để trở thành một
cán bộ kế toán có năng lực, không những phải nắm vững về mặt lý luận mà còn phải
hiểu biết sâu về thực tế, chỉ khi nào có sự kết hợp hài hoà giữa lý luận và thực tiễn thì
hoạt động mới có hiệu quả. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu
công việc thực tế và do kiến thức thực tế còn hạn chế nên bài thực tập của em không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của các thầy cô
bộ môn để bài thực tập tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy cô và công ty TNHH Phú Chiến đã
giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Quảng Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2017.
Sinh viên thực hiện
Phạm Thị Thanh Phương

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bộ tài chính (2006) Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ: (Ban hành theo
Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính), NXB
Thống kê 2006, Hà Nội
[2] Bộ tài chính (2014) Chế độ kế toán doanh nghiệp: Ban hành theo thông tư
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính
[3] Các văn bản quy định về chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương
[4] Một số trang websites tham khảo:
1. www.Luanvan.net
2. www.tailieu.vn
3. www.danketoan.com
[5] Các chứng từ, sổ sách, báo cáo của công ty TNHH Phú Chiến
[6] Một số bài báo cáo tốt nghiệp của các khóa trước.

DANH MỤC VIẾT TẮT
VIẾT ĐẦY ĐỦ

VIẾT TẮT

Bảo hiểm thất nghiệp

BHTN

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Công nhân sản xuất
Công nhân viên
Doanh nghiệp
Đơn vị tính
Giá trị gia tăng
Hệ số lương
Hoạt động kinh doanh
Kinh phí công đoàn
Quản lí doanh nghiệp
Sản phẩm
Sản xuất kinh doanh
Tài sản cố định
Trách nhiệm hữu hạn

BHXH
BHYT
CNSX
CNV
DN
ĐVT
GTGT
HSL
HĐKD
KPCĐ
QLDN
SP
SXKD
TSCĐ
TNHH