Tải bản đầy đủ
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tải bản đầy đủ

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

trin , kh nng thc t ca tr, tụi ó xõy dng k hoch ni dung cỏc vn ng
tp luyn cho tr, xỏc nh khú ca tng bi tp v sp xp theo trỡnh t
a vo hng dn tr cho phự hp i t d n khú m bo cng c, phỏt trin
nhng vn ng tr ó bit, ng thi chun b cho nhng k nng vn ng cao
hn. Ni dung trong chng trỡnh ó c trỡnh by theo tng loi vn ng v
theo mc tng dn t d n khú, u nm thc hin nhng bi tp nh nhng
d thc hin, cui nm tng dn khú, vn ng tinh xo khộo lộo ng thi
phự hp vi tng ch ch im, phự hp vi cỏc hot ng khỏc v cỏc s
kin .
Khi lp c k hoch t chc ri tụi thy rt yờn tõm v thc hin rt hiu qu.
* VD: K hoch t chc cỏc hot ng Giỏo dc th cht:
Ch trng Mn Hoa Phng: - Tung búng lờn cao v bt búng
- i ni bn chõn tin lựi
cỏc ch sau mc ni dug vn ng cao hn.
Ch Nc v hin tng t nhiờn: - Bt xa 40 45 cm
- Bt nhy t trờn cao xung 40 45 cm
Bin phỏp 2: Tng cng thit b, dựng vn ng v to mụi trng cho tr
hot ng tt.
i vi tr mm non dựng chi rt quan trng, c bit l dựng
cho tr vn ng. Chớnh vỡ vy khi vo nm hc ngoi nhng dựng chi
vn ng do nh trng mua, tụi ó ch ng tn dng nhng nguyờn vt liu
sn cú a phng lm thờm rt nhiu dựng, chi vn ng p, cú giỏ
tr phc v hot ng giỏo dc phỏt trin th cht cho tr v tham gia Hi thi lm
dựng, chi t gii nht cp Huyn, gii Nhỡ cp Tnh. Tr lp tụi rt hng
thỳ v hot ng tớch cc i vi nhng dựng, chi t lm.
Danh mc nhng dựng, chi t lm:
Xõu chui ht theo quy tc:
Xõu chui ht gc, ht cao su, ht mự tru, xõu ng hỳt, ng nha, xõu
np chai, xõu hoa lỏ qu, xõu cỏc hỡnh, xõu dõy theo ch s, xõu dõy giy
Xõu dõy to hỡnh:
Xõu dõy to hỡnh con cỏ, con bm , Cm ng vo cc to hỡnh theo ý
thớch ...
B lp ghộp:
Lp ngụi nh, hỡnh hoa, lp khi theo ỳng v trớ tng ng, lp ng,
np chai theo s tng ng.
Ci kộo tht: - Ci nỳt ỏo, kộo khuy, tht nt
Xp: - Xp hỡnh thỏp, xp chng hỡnh, xp nột ch cỏi.
an- tt: - an phờn tre; vi - len; Tt túc, vi

Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

Hỡnh nh B vn ng tinh - Hi thi dựng, chi t lm cp Tnh
Sau khi xõy dng k hoch ni dung cỏc vn ng tp luyn cho tr tụi tip tc
xõy dng gúc vn ng. Xõy dng gúc vn ng thun tin cho tr s
dng v tuyờn truyn n tt c cỏc bc ph huynh. Tụi sp xp cỏc dựng
dng c cho tr d ly, d s dng. n mi hot ng nh th dc sỏng, gi
hc th dc, hot ng ngoi tri tr cú th t ly dựng chi phự hp vi
vn ng m giỏo viờn yờu cu.
Tụi ó tham mu ban giỏm hiu tng cng u t v dựng cho gúc
vn ng lp im, huy ng ph huynh ng h nguyờn vt liu, ph liu nh:
vi vn, dõy ni lụng, hn vỏn dc. to ra dựng cho tr tp.
Vic to mụi trng v to gúc vn ng, lm dựng cho tr cng l mt
trong nhng cỏch ng viờn, khớch l tr tham gia vn ng.
Mụi trng cho tr luyn tp cỏc k nng vn ng phi an ton. To cho
tr cm giỏc an ton, giỳp tr mnh dn, t tin th hin mỡnh thụng qua vn ng
v phi hp cỏc giỏc quan.
Bin phỏp 3: Nm vng phng phỏp t chc hot ng hc v s dng nhng
th thut gõy hng thỳ cho tr.
Mun tr ho hng tớch cc tham gia vn ng trong hot ng giỏo dc th
cht thỡ phi xõy dng n np thúi quen tt trong hc tp cho tr v cỏch s dng
dựng trc quan khi tham gia cỏc hot ng nh th no? Cỏch thc hin cỏc
bc trong hot ng giỏo dc th cht ra sao? phi phõn nhúm s tr cú kh
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

nng vn ng nhanh nhn, bỡnh thng, hoc li vn ng tin theo dừi v
cú k hoch c th bi dng ng thi kt hp vi ph huynh cựng giỏo
dc tr. Trong quỏ trỡnh ging dy thc nghim tụi ó tỡm ra mt s phng
phỏp n gin nhng hp lý v phự hp nh sau:
Hot ng 1: Luyn cỏc kiu i chy.
tr tp trung chỳ ý, giỏo viờn cn s dng tớn hiu khỏc nhau nh : trng,
xc xụ, dn dt hoc k cõu chuyn phự hp vi ch . Ngoi ra, giỏo viờn
nờn s dng õm nhc vo hot ng ny to s ho hng, thoi mỏi cho tr.
Khi iu khin tr thc hin cỏc kiu i chy giỏo viờn nờn s dng mt loi
dng c tớn hiu thng nht khi nh hng n s chỳ ý ca tr. Bờn cnh
nhng tớn hiu trờn, giỏo viờn cú th s dng khu lnh, mnh lnh.
Hot ng 2: Bộ tp th dc
Tp nhng ng tỏc mi, hoc ụn ng tỏc c hay nõng cao trỡnh luyn
tp ca tr nhm phỏt trin v rốn luyn cỏc nhúm c chớnh; c b vai, c chõn,
c mỡnh, nhng ng tỏc phỏt trin h hụ hp v nhng ng tỏc h tr cho bi
tp vn ng c bn.
Vớ d: Bi tp vn ng c bn l Bt liờn tc thỡ khi chn ng tỏc
cho bi tp phỏt trin chung, giỏo viờn lu ý chn ng tỏc chõn bt v tp ng
tỏc ny s ln nhiu hn cỏc ng tỏc cũn li. Hoc bi tp vn ng c bn l
bt xa, nhim v chớnh l tp cho tr bit nhỳn chõn, giỏo viờn nờn chn bi
tp phỏt trin chung cú ng tỏc ng lờn ngi xung nhiu hn.
Khi tp, nờn cho tr cm cỏc dng c nh c, n, gy th dc,nhng
cỏc dng c ú phi phự hp vi vn ng v khụng gõy mt mi cho tr. Cỏc
dng c ú phi to cho tr lng vn ng chớnh xỏc, c sp t theo tng
th loi d ly v phõn phỏt cho tr. Khi tr i ly dng c, giỏo viờn phi la
chn cỏc bin phỏp sao cho khụng mt thi gian v phi c tin hnh nhanh,
gn. i hỡnh tp phi ng xen k thun tin cho tr khi tp.

Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

Hỡnh nh Bộ tp th dc
Hot ng 3: Vn ng c bn
hỡnh thnh v vn ng k nng c bn tr giỏo viờn cn hng dn
t m tin hnh theo cỏc bc sau : Tp mu, cho mt s tr tp th, c lp tp.
Giỏo viờn ỏp dng cỏc hỡnh thc t chc: C lp, nhúm, cỏ nhõn tựy thuc vo
bi tp v kh nng ca tr.
Khi tr thc hin giỏo viờn phi ng viờn, khớch l, chỳ ý sa sai cho tr.
Khi a s tr ó thc hin tt vn ng thỡ thc hin ln 2 cú th cho 2
nhúm, hoc 2 i thc hin theo hỡnh thc thi ua tng s ho hng, phn
khi tr. Cũn khi a s tr cha thc hin tt thỡ khụng nờn t chc thc hin
vi hỡnh thc thi ua.
Nu hot ng 3 cú 2 vn ng kt hp thỡ 1 vn ng mi + 1 vn ng c
v khụng t chc hot ng 4: Trũ chi vn ng.
Hot ụng 4: Trũ chi vn ng
Tụi chn cỏc trũ chi cng c rốn luyn v h tr cho bi tp vn ng c bn.
Nu vn ng c bn giỳp phỏt trin c tay, vai thỡ trũ chi vn ng l phỏt
trin c chõn La chn nhng trũ chi vn ng c bn nh trũ chi : Tớn
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

hiu , Chú súi xu tớnh , Bt chc to dỏng ,cỏo v th, kộo co, Rng rn lờn
mõy, nhy bao b, ua thuyn, cp c, nộo búng r....
Hot ng 5: a c th v trng thỏi bỡnh thng sau quỏ trỡnh vn ng liờn
tc. Giỏo viờn phi lm cho tr cú cm giỏc thoi mỏi, phn khi mt mi,
khụng chỏn hc. Giỏo viờn cú th tin hnh nhiu hỡnh thc : cho tr i vũng
trũn, hớt th , trũ chi vn ng tnh nh : Búng bay xanh, Tỡm chi...v
cú th kt hp vi nhc du dng, nh nhng to cho tr thy thoi mỏi v vui
v hon thnh bi tp.
Vi vic t chc hot ng giỏo dc th cht nh trờn tụi thy tr lp tụi
hc tt hn, hng thỳ hn v kin thc, k nng ca tr c nõng lờn rừ rt.

Hỡnh nh Gi hot ng hc: Trốo lờn xung thang
Bin phỏp 4: Giỏo viờn lng ghộp tớch hp ni dung vn ng vo cỏc hot
ng cho tr v t chc cho tr tham gia vn ng mi lỳc, mi ni.
Vic lng ghộp cỏc hot ng vn ng nhm cng c bi hc v thay i t th,
hỡnh thc trong hot ng l rt cn thit, chớnh vỡ vy tụi luụn a cỏc ni dung
vn ng vo cỏc hot ng trong ngy, thay i trng thỏi ng tnh bng cỏc
trũ chi ng, trũ chi dõn gian
+ Lng ghộp vo hot ng lm quen vi Toỏn:

Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

Thụng qua cỏc trũ chi phn luyn tp m cụ giỏo a ra cỏch tớch hp
hot ng giỏo dc th cht nh: Bt nhy qua sui, bt liờn tc qua cỏc vũng, i
trong ng hp.Qua ú cng c cỏc kin thc m tr ó c hc v tng
sc hỳt vi tr kh nng thi ua.
Vớ d: Gi hot ng lm quen vi toỏn sau khi giỏo viờn ó cho tr hc
m n 9, to nhúm cú 9 i tng, nhn bit ch s 9. Giỏo viờn ó cho tr
ng thnh 2 i, ln lt bt liờn tc qua cỏc vũng lờn gn toa tu sao cho mi
con tu cú 9 toa.
+ Lng ghộp vo hot ng Lm quen ch cỏi:
Vi hot ng tp tụ vi ch cỏi, sau khi tr tụ xong ch cỏi tụi cho tr
chi trũ chi vn ng: Dng bỳt an cỏc ngún tay li vi nhau v xoay c tay
s to cho tr cú tõm th thoi mỏi tip tc hc tp tip v t kt qu cao
hn.
Vo cỏc bui trong ngy tụi luụn luụn tỡm cỏch giỏo dc th cht cho tr mi
lỳc mi ni v kt hp vo tt c cỏc hot ng trong mt ngy ca tr nh Gi
ún tr tr, hot ng gúc, vn ng nh sau khi ng dy, hot ng ngoi tri,
hot ng chiu...
+ Gi ún, tr tr:
Tụi cho t do chi cỏc gúc m tr thớch, tr chi lp ghộp, hoc xõu ht ht,
an, tt... nhm phỏt trin s linh hot ca bn tay, ngún tay, phi hp tay mt.
+ Gi th dc sỏng:
Bui sỏng tr c tp th dc s nõng cao hot ng ca cỏc c quan trong c
th, phỏt trin k nng vn ng cn thit to cho tr trng thỏi sng khoỏi, vui
ti. Th dc sỏng giỳp tr khụi phc kh nng lm vic ca ton b cỏc c
quan, cun hỳt tr vo cỏc hot ng. c bit khi tr c tham gia th dc
sỏng thng xuyờn s giỳp tr t tin, mnh dn hn trong cuc sng, trong hc
tp, nõng cao tinh thn tp th, ý thc lao ng tinh thn trỏch nhim vi cụng
vic cho tr.
Trong gi th dc sỏng tụi la chn, sp xp cỏc ng tỏc phự hp v hp dn
i vi tr. Bi tp phi cú cỏc ng tỏc hon thin cỏc k nng i, chy nhy
hỡnh thnh t th ỳng, giỳp cho cỏc c quan hụ hp, tun hon v cỏc nhúm c
hot ng tớch cc.
Th dc sỏng c thay i phn nhc kt hp nhng bi tp dõn v mi l nh:
Dõn v ra tay, hello giỳp tr hng thỳ hn song vn m bo phỏt trin cỏc
nhúm c theo yờu cu ca chng trỡnh.
+ Gi Hot ng ngoi tri:
Hot ng ngoi tri tr c chi, vn ng vi cỏc chi cú sn trong
trng: Thụng qua hot ng leo trốo trờn cỏc thit b dng c vn ng ngoi
tri: cu tut, cỏc vn ng bũ, trn, trốo, tung, nộm chuyn bt, leo qua cỏc
bc tam cp, gc cõy, nhy lũ cũ rốn cho tr s khộo lộo nhanh nhn ca ụi bn
tay, bn chõn.
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

T chc cho chỏu chi mt s trũ chi sinh hot tp th n gin, trũ chi
sinh hot cng ng cng rt thu hỳt tr nh : trũ chi on kt, tri nng tri
ma, chim di lng, kộo ca la x, by cỏ, cỏ su lờn b
Trong gi chi t do ca tr tụi luyn tp thờm cho nhng tr phỏt trin chm,
khụng tip thu c trong gi tp luyn, nhm giỳp tr theo kp cỏc bn trong
lp, theo kp chng trỡnh, phự hp vi tui.
Cỏc khu vc khỏc trờn sõn c b trớ hp lý, tng cng cỏc ni dung chi,
chỳ trng phỏt trin c vn ng thụ v vn ng tinh gõy hng thỳ v khuyn
khớch tr tham gia phỏt trin ton din. Cỏc chi t to c quan tõm, b
trớ xem k vi chi hin i tr c luyn tp cỏc k nng vn ng c
bn : i, chy, nhy, bũ, trn, trốo, tung, nộm.
Vi hỡnh thc t chc cho tr i do chi, i tham quan cng mang li
cho tr bu khụng khớ trong lnh, ỏnh sỏng lm tha món v nhu cu vn ng
ca tr.

Hỡnh nh tr 5 tui chi ỏ búng hot ng ngoi tri.
+ Hot ng Gúc:
Qua hot ng gúc tr c thc hin v phi hp cỏc c ng ca bn tay,
ngún tay, phi hp tay mt vi cỏc bi tp.
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

Vớ d: gúc toỏn: Tr thc hin gp, m ln lt tng ngún tay m, thờm,
bt, to ra cỏc hỡnh hc...
gúc to hỡnh: Tr c dựng bn tay, ngún tay v, cỏc ngún tay kt hp vi
nhau cm phn, bỳt vch ra nhng ng nột theo s tng tng ca tr. Tr
dựng t nn nho, búp, ln dc, xoay trũn, n, dớ cng cn cú s khộo lộo v
sc mnh ca ụi bn tay.
gúc xõy dng: Tr c luyn tp cỏc c ng ca bn tay, ngún tay khi lp
ghộp hỡnh, xp gch xõy hng ro....

Hỡnh nh tr chi Gúc vn ng
+ Cỏc hot ng khỏc:
T chc cho tr giao lu vn ng vi cỏc tr lp khỏc trong khi. Khi tr n
trng hc tr c tham gia hc tp vui chi cựng cỏc bn lp ca mỡnh .
m rng mi quan h bn bố khụng nhng trong lp m vi cỏc bn lp
khỏc tr c giao lu hc hi, giỳp tr mnh dn t tin trong giao tip, mnh
dn chia s cm xỳc v th hin mỡnh, tr giao lu v trc tip tham gia hot
ng tụi ó cho tr tham gia giao lu cựng cỏc tr khỏc trong khi, trong cỏc ch
v ngy l hi.
Vớ d: Trng Mm non Hoa Phng ó t chc Ngy hi th thao cho tr,
Trong bui giao lu tt c tr ton trng cựng giỏo viờn v ph huynh ó c
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

v ht mỡnh cho cỏc bn chi, chớnh vỡ c khớch l nờn tr tham gia rt hng
say.
Da vo kh nng v th lc ca tng tui nh trng ó la chn mt
s trũ chi dõn gian tr c giao lu theo khi.
Khi 3- 4 tui: Thi chuyn trng.
Khi 4 5 tui: i c kheo nc vo chai.
Khi 5- 6 tui: i qua cu kh - Nộm búng vo r.
Hot ng giỏo dc th cht tht s thu hỳt i vi tr nu giỏo viờn bit khai
thỏc v tỡm tũi a nhng ti hay, mi l di nhiu hỡnh thc: Ngy hi
th thao, Hi kho Phự ng..giỳp tr cm thy hng thỳ v phn khớch
tham gia m khụng cm thy t nht v nhm chỏn.
Bin phỏp 5: Phi kt hp vi ph huynh:
- Tụi rt xem trng mi quan h gia cụ giỏo v ph huynh bi õy l cu ni
vng chc trong vic giỏo dc tr. Ngay t u nm hc, di s ch o nh
trng tụi ó t chc hp ph huynh, thụng qua nhim v trng tõm trong nm
hc v ra phng hng nõng cao cht lng chm súc v giỏo dc tr
trong nh trng. Trong bui hp ph huynh tụi ó thụng bỏo nhng tr b suy
dinh dng, thp cũi ph huynh bit. Vn ny ó c a ra trc cuc
hp, ó c ph huynh c bit quan tõm v tho lun sụi ni. Tụi trao i vi
ph huynh v kin thc, s cn thit phi nõng cao th lc cho tr v ngh
cỏc bc ph huynh cn quan tõm tỡm hiu cỏch rốn luyn trng tỡm ra
phng phỏp hiu qu kt hp cựng nh trng chm súc giỏo dc tr.
- Qua giờ đón- trả trẻ tôi luôn gần gũi với phụ huynh, để trao đổi thờng xuyên về
tình hình sức khỏe và khả năng vận động của trẻ, để phụ huynh nắm rõ tầm quan
trọng của việc giáo dục thể chất cho trẻ, qua đây tôi cũng hiểu thêm ở mổi trẻ để
có biện pháp giáo dục phù hợp.
- Mi tun gúc tuyờn truyn tụi u cp nht thụng tin mi v chng trỡnh
dy tr ca lp qua tng b mụn, tờn ti nhng lỳc ún tr tr ph huynh
c v cựng giỏo viờn thc hin.
- Ngoi ra cũn phi hp ph huynh h tr v cụng sc nh ct dung, xin
lch, t ri, cỏc biu bng qung cỏo lm DDH v trang trớ lp.
Huy ng ph huynh su tm nguyờn vt liu thiờn nhiờn, h tr giỏo viờn lm
dựng, chi vn ng cho tr.
Bin phỏp 6: T hc, t rốn:
- Giỏo viờn khụng ngng hc tp, rốn luyn, hc hi, bi dng nõng cao trỡnh
chuyờn mụn, nng lc s phm ca bn thõn vi nhiu hỡnh thc tham kho
ti liu, tớch cc d gi rỳt kinh nghim t ng nghip nhm m bo tt nht
vo quỏ trỡnh giỏo dc, hon thin nhõn cỏch cho tr.
- Thng xuyờn hc hi, trao i vi nhng ng nghip cú kinh nghim. ụi
khi, ch l nhng ni dung, kin thc nh, tụi t tỡm hiu thng mt nhiu thi
gian nhng khi trao i vi cỏc bn ng nghip, nhng khú khn c thỏo g
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

rt nhanh vi nhiu ý kin úng gúp tht s hu hiu. Qua ú, tụi tớch lu c
thờm cỏc kinh nghim cho bn thõn xõy dng cỏc giỏo trỡnh v la chn cỏc
trũ chi vn ng mi l, hp dn tr.
- Tham gia thao ging, d gi hot ng Th dc c s ch o, rỳt kinh
nghim ca BGH, ph trỏch chuyờn mụn. Nm hc ny tụi ó d gi c 8 tit
mu hot ng Th dc ca giỏo viờn trong trng v tham gia thao ging 3 tit
vỡ vy tụi ó tớch ly thờm nhiu kinh nghim quý bỏo cho bn thõn trong vic t
chc hot ng Th dc cho tr.
- Giỏo viờn nờn linh hot trong vic t thit k cỏc giỏo ỏn phự hp vi tng
la tui, a dựng, chi phự hp vi ni dung tng bi dy to cho tr
cm giỏc mi l, gõy hng thỳ chi cho tr.
IV. KT QU T C
Qua quỏ trỡnh t chc cho tr tham gia cỏc hot ng giỏo dc phỏt trin vn
ng vi cỏc bin phỏp tụi nờu phn trờn, cui nm hc ó t c nhng
kt qu ỏng ghi nhn:
4.1. i vi tr:
TT
1

S tp trung chỳ ý, hng thỳ ca tr
khi tham gia vn ng.

34

97,1 %

So vi
u nm
51,4 %

2

Tr tớch cc t giỏc trong gi hc

33

94,2 %

42,8 %

3

Tr khe mnh, nhanh nhn, cú th lc
tt
Tr cú cỏc k nng k xo vn ng
tt

32

91,4 %

57,1 %

30

85,7 %

34,2 %

4

Ni dung kho sỏt tr

S lng

T l

- Tr lp tụi rt hng thỳ vi tit hc, hng hỏi tham gia vo cỏc hot ng.
Tr cú n np v thúi quen hc tp tt v trt t.
- Nhng tr nhỳt nhỏt ó mnh dn, khụng e dố s st na, nhng tr li
vn ng n bõy gi ó chm ch luyn tp hn.
- Tr ho hng tip nhn kin thc mt cỏch thoi mỏi thụng qua cỏc hot
ng nhúm, tp th...
- a s tr u nm vng kin thc v k nng tp cỏc bi tp võn ng,
ng thi ghi nh v cng c lõu hn. Tr c nõng cao nhng hiu bit
ca mỡnh, tr hot bỏt nhanh nhn hn, gi hc, gi chi an xen nhau
mt cỏch nh nhng m vn t c hiu qu cao.
- Tr c cng c, rốn luyn cỏc k nng vn ng, phỏt trin vn ng c
bn ( i, chy, nhy) hoc vn ng tinh ( ngún tay, bn tay)
Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui

Trng Mn Hoa Phng

Nguyn Th Khuyờn

- Cng c v phỏt trin cỏc t cht th lc: nhanh, mnh, bn, khộo cho tr.
- Tr lp tụi u phỏt trin khe mnh, h t l tr suy dinh dng, nhanh
nhn, cú th lc tt.
4.2. i vi giỏo viờn:
- Giỏo viờn ó to c mụi trng hc tp v vui chi cho tr trong v
ngoi lp cú khoa hc.
i mi, sỏng to trong dy hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc cho tr
luụn lm cho cỏc bi ging tr nờn phong phỳ hn, luụn sinh ng, hp
dn, mang tớnh giỏo dc v thm m cao. Giáo viên tự tin khi thực hiện
hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ. Giáo viên nâng cao đợc nghệ thuật
khi lên lớp.
- Giỏo viờn trin khai cỏc hot ng vn ng trong lnh vc phỏt trin th
cht chyn bin mt cỏch rừ nột, giỏo viờn cú kinh nghim nhiu hn
trong vic dy cỏc hot ng vn ng v t chc trũ chi vn ng.
- Giỏo viờn ỏp dng c trong tng ch khỏc nhau vi ni dung phự
hp.
Cỏc tit dy giỏo dc th cht Tụi ó c Ban giỏm hiu nh trng
cựng ng nghip ỏnh giỏ xp loi gii.
4.3. i vi ph huynh:
a s ph huynh hiu c ý ngha, tm quan trng ca vic t chc
hot ng giỏo dc th cht cho tr.
Tr c chi vi nhiu chi mi do giỏo viờn t lm, tham gia vn
ng mt cỏch tớch cc, ho hng nờn ph huynh rt hi lũng v t nim
tin vo s dy d ca cụ giỏo v nh trng.
T ú ph huynh tớch cc phi hp vi giỏo viờn trong cụng tỏc chm súc giỏo
dc tr, ngoi ra ph huynh cũn h tr cho lp lm thờm nhng chi vn
ng cú giỏ tr ..... giỳp tr tham gia vn ng tt hn.

KT LUN V KHIN NGH
1. Kt lun:
Giỏo dc th cht thc s gn gi vi tr th, ú l hot ng thng ngy
khụng th thiu c, nú va l mt ni dung giỏo dc, va l phng tin gúp
phn giỏo dc ton din nhõn cỏch ca tr.
lm tt ni dung giỏo dc th cht, ũi hi giỏo viờn cn phi cú lũng yờu
ngh, mn tr, cú tinh thn trỏch nhim cao trong cụng vic. c bit phi cú
vn kin thc chuyờn mụn, cú kinh nghim, bit xõy dng v s dng linh hot
nhng phng phỏp, bin phỏp, th thut ra trong tit hc.

Mt s bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin vn ng cho tr 5 -6
tui