Tải bản đầy đủ
V. Các hình thái karst

V. Các hình thái karst

Tải bản đầy đủ

V. Các hình thái karst

V. Các hình thái karst

V. Các hình thái karst

V. Các hình thái karst
• Hình thái karst ngầm
- Sông suối ngầm karst
- Hang động karst

V. Các hình thái karst

V. Các hình thái karst

VI. Các giải pháp xử lý karst
- Làm các lớp phủ bằng vật liệu không thấm nước như
sét, bitum, bê tông hoặc bê tông cốt thép trên bề mặt
của đá nứt nẻ
- Karst phát triển ngầm tiến hành khoan phụt vữa để lấp
đầy khe nứt hang động nhỏ.
- Đánh sập hang karst ở gần mặt đất bằng lượng nổ. Sau
đó mới xây công trình xây dựng
- Trong vùng karst dùng móng cọc thép, cọc ống bằng
bê tông cốt thép chống qua hang động xây dựng công
trình trên móng cọc

VI. Các giải pháp xử lý karst
+, chèn lấp hang karst bằng đá hộc
+, ngăn cản quá trình phát triển karst bằng cách điều
tiết dòng chảy khỏi khu vực có đá nứt nẻ