Tải bản đầy đủ
4 SƠ ĐỒ TẢI TRỌNG.

4 SƠ ĐỒ TẢI TRỌNG.

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.3 Hoạt tải sửa chữa mái tác dụng lên khung ngang.
• Hoạt tải 1: HT1Hoạt tải 2: HT2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 14

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoạt tải 3: HT3Hoạt tải 4: HT4Hoạt tải 5: HT5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 15

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoạt tải 6: HT6

2.4.4 Hoạt tải gió tá dụng lên khung ngang.
• Gió trái: GT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 16

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gió phải: GF

2.4.5 Hoạt tải cầu trục tác dụng lên vai cột của khung ngang.
• Khi móc trục ở bên cột trái ( Dmax ở vai cột trái và Dmin ở vai cột phải): Dtrái
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 17

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi móc cẩu ở bên cột phải (Dmax ở vai cột phảivà Dmin ở vai cột trái): Dphải

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 18

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.6 Hoạt tải do lực hãm của xe con Tmax tác dụng lên khung ngang.
Tmax tác dụng lên cột trục A.
Hướng từ trái qua: Ttrái(+)
Hướng từphải qua: T trái(-)

Tmax tác dụng lên cột trục B
Hướng từ phải qua: Ttrái(+)

Hướng từ phải qua: T trái(-)

2.5 BIỂU ĐỒ NỘI LỰC M, N, Q.
2.5.1 Tĩnh tải (TT)
Momen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 19

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
GVHD: THẦY HOÀNG BẮC AN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưc Q

Lực N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVHT: LÝ VĂN VINH- ĐH KIẾN TRÚC TPHCM
LỚP XD13/A2
Trang 20