Tải bản đầy đủ
Vì sao bạn hái nhiều hoa vậy?

Vì sao bạn hái nhiều hoa vậy?

Tải bản đầy đủ

A. Đầu câu

Câu 3: Vì sao bạn đeo kính?
A. Mắt kính mới
B. Bạn đi học
C. Vì bạn bị cận

C. Vì bạn bị cận

Trò chơi 2:
Chuyền cờ

Trò chơi 3: Kết nhóm