Tải bản đầy đủ
IV.NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI VÀ HẬU QUẢ.

IV.NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI VÀ HẬU QUẢ.

Tải bản đầy đủ

Hậu quả của suy giảm tài nguyên
rừng
Đối với con người
và KT-XH

Đối với tự nhiên

Mất
cân
bằng
sinh
thái

mất
đa
dạng
sinh
học

Mất
chức
năng

phổi
khí
hậu
của
rừng

Mất
chức
năng
điều
hòa vi
khí
hậu
địa
phươn
g

Mất đi
nguồn
gen
động
thực
vật

Mất đi
nguồn
dược
liệu,
lương
thực
thực
phẩm

Gia
tăng
lũ lụt
hạn
hán;
xói
mòn
hoang
mạc
hóa
đất
đai

Khan
hiếm
nguồn
nguyê
n liệu
từ
rừng

V. GIẢI PHÁP
 Ban hành các văn bàn pháp luật và dưới luật về công
tác bảo vệ rừng. Riêng đối với việt nam đã kí kết
nhiều công ước về bảo vệ môi trường liên quan đến
bảo vệ rừng.
 Việc khai thác đi đôi với bảo vệ và phục hồi rừng :
• Khai thác hợp lý.
Đối với rừng tự nhiên còn giàu gỗ,chỉ cần chặt hạ
những cây đến tuổi khai thác, cây già cây sâu bệnh đối
với rừng tự nhiên đã bị khai thác cạn kiệt cần có biện
pháp phục hồi lại nhanh chóng

 Trồng rừng
 Đẩy mạnh các dự
án trồng rừng phủ
kín đất trống đồi
trọc
 Giao đất hỗ trợ
giống,kỹ thuật
cho người dân
tham gia trồng
rừng
 Đưa ra các biện
pháp phục hồi
rừng bị hư hại
nặng.

Phát triển diện tích rừng kết hợp với xây dựng
các khu bảo tồn thiên nhiên :rừng phòng hộ,rừng
đặc dụng với hệ thống vườn quốc gia và khu dự trữ
thiên nhiên
 Quản lý tối tài nguyên rừng
 Thắt chặt việc kinh doanh sử dụng tài nguyên
rừng :
+Hệ thống dự báo , dụng cụ phòng trống cháy
rừng một cách hiệu quả.
Click icon to add picture

 Nghiêm cấm mua
bán trái phép tài
nguyên rừng
 Việc khai thác rừng
phải được sự cho
phép của cơ quan có
thẩm quyền

 Đối với rừng kinh tế việc khai thác phải có kế
hoạch nhất định, đản bảo sự che phủ liên tục.
tăng cường lức lượng kiểm tra giám sát chặt
chẽ, cơ động phòng trông lâm tặc kịp thời. xây
dựng dự báo thời tiết, dụng cụ phòng trống
cháy rừng một cách hiệu quả.

 Thúc đầy công tác
tuyên truyền ý thức
tài nguyên rừng rộng
dãi trong toang dân

Xin chân thành cảm ơn!

The end!!!
Cảm ơn cô và các bạn
đã chú ý lắng nghe!