Tải bản đầy đủ
Tình hình khai thác và sử dụng rừng ở Việt Nam

Tình hình khai thác và sử dụng rừng ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ

Sản lượng gỗ khai thác phân theo vùng giai đoạn
1995 - 2009(ĐV: nghìn m3)
Nguồn: Niên giám thống kê 2009

1995
291,8

2000
148,1

2005
157,0

2009
182,9

TD MN BB 790,0

719,5

996,7

1279,9

558,9
372,8
114,0
462,3
2375,6

833,3
309,3
90,4
609,8
2996,4

1073,9
334,7
194,3
621,0
3766,7

Các vùng
ĐBSH

DH MT
TN
ĐNB
ĐBSCL
Cả nước

653,5
415,3
121,8
520,7
2793,1

Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ
rừng giảm nhanh diện tích đồi trọc ngày càng tăng

IV.NGUYÊN NHÂN SUY
KhaiTHOÁI VÀ HẬU QUẢ.
Đốt
nươn
g làm
rẫy,
du
canh,
du cư
Khai
thác
bừa
bãi
khôn
g có
kế
hoạch

thác
vượt
quá
khả
năng
phục
hồi

Ng
yên
nhâ
n
Chuy
ển
đất

rừng
sang
đất
nông
nghiệ

Hậu
quả
của
chiến
tranh

Cháy
rừng

Hậu quả của suy giảm tài nguyên
rừng
Đối với con người
và KT-XH

Đối với tự nhiên

Mất
cân
bằng
sinh
thái

mất
đa
dạng
sinh
học

Mất
chức
năng

phổi
khí
hậu
của
rừng

Mất
chức
năng
điều
hòa vi
khí
hậu
địa
phươn
g

Mất đi
nguồn
gen
động
thực
vật

Mất đi
nguồn
dược
liệu,
lương
thực
thực
phẩm

Gia
tăng
lũ lụt
hạn
hán;
xói
mòn
hoang
mạc
hóa
đất
đai

Khan
hiếm
nguồn
nguyê
n liệu
từ
rừng