Tải bản đầy đủ
Sự phát triển rừng

Sự phát triển rừng

Tải bản đầy đủ

5. PHÂN LOẠI RỪNG
5.1. Phân loại theo thảm thực vật rừng

Rừng lá kim

Rừng mưa nhiệt đới

Rừng lá rụng ôn đới

5.2. Phân loại dựa vào tính
chất và mục đích sử dụng
RỪNG PHÒNG HỘ

R

N
G

RỪNG ĐẶC DỤNG

RỪNG SẢN XUẤT

RỪNG NGẬP MẶN

Vườn quốc gia Ba Vì

Vườn quốc gia Cúc
Phương

5.3. Phân loại rừng theo trữ lượng
5.4. Phân loại rừng dựa vào tác
động của con người
5.5. Phân loại rừng dựa vào nguồn
gốc
5.6. Phân loại rừng theo tuổi.

II. VAI TRÒ CỦA RỪNG

Theo các bạn
rừng có vai trò
ntn đối với đời
sống và phát
triển KT-XH ???

- Làm sạch không khí: Hấp thụ các khí
độc hại, bụi trong không khí