Tải bản đầy đủ
Chọn máy biến điện áp.

Chọn máy biến điện áp.

Tải bản đầy đủ

Đồ án Bảo vệ Rơle
Tổng

20,4

3,24

19,72

3,24

Biến điện áp AB
S2= 20, 42 + 3, 24 2 = 20, 7VA
20, 4
= 0, 98
20, 7

cosϕ =

Biến điện áp BC
S2= 19, 72 2 + 3, 24 2 = 19, 9VA

cosϕ =

19, 72
= 0, 99
19.9

Vậy chọn BU một pha loại H0M -10 với các thông số sau:
Công suất định mức,VA ứng

Điện áp định mức, V
Kiểu
Cuộn sơ cấp
HOM-24

24000

với cấp chính xác

Cuộn thứ

Cuộn thứ cấp

cấp
100

phụ
100

Chọn dây nối từ BU đến đồng hồ đo
Xác định dòng điện trong các dây dẫn.
Ia =

S ab 20,7
=
= 0,207A
U ab 100

Ic =

S bc 19, 9
=
= 0,199A
U bc 100

Để đơn giản ta coi Ia=Ic=0,2A; cos ϕ ab=cos ϕ bc=1
Như vậy dòng Ib= 3.I a = 3.0, 2 = 0,34A
Điện áp giáng trong dây a và b bằng.

16

Cấp 0,5

Cấp 1

Cấp 3

75

150

300

Đồ án Bảo vệ Rơle

∆ U = (I a + I b )r = (I a + I b )


S

Giả sử khoảng cách L từ BU đến dụng cụ đo là 40 m bỏ qua góc lệch pha giữa I a và Ib
vì trong mạch có công tơ nên: ∆U = 0,5%
Tiết diện dây dẫn cần phải chọn là:

S≥


S = (0,34 + 0, 2) × 0, 0175 × 40 = 0,756mm 2
∆U
0,5

(I a + I b )

Theo yêu cầu độ bền cơ học ta chọn dây đồng có tiết diện là S=1,5mm2

CHƯƠNG III: LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ CHO
MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY L1 VÀ L2

1

3 RK 2

2

2

I0

I0

4
1
1

3 RK 2

θ

I

2

2

I0

HT

6

I≥

I0

B

C

4

A
5
Z<

1

θ

I

Z<

7

17

I≥

8

Z<

Đồ án Bảo vệ Rơle
I.

Bảo vệ cho máy biến áp.
Bảo vệ chính :
-

+ 1: bảo vệ so lệch có hãm.
+ 2: bảo vệ so lệch thứ tự không.
+ 3: rơle khí.
Bảo vệ dự phòng :
-

+ 5: bảo vệ khoảng cách.
Bảo vệ chống quá tải :
-

+ 4: bảo vệ phản ứng theo nhiệt độ.
+ 6: bảo vệ quá dòng cắt nhanh.
II.

Bảo vệ cho đường dây.
7: bảo vệ khoảng cách.
-

8: bảo vệ quá dòng cắt nhanh
-

CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ
RƠLE ĐƯỢC SỬ DỤNG

I.

Nguyên lý quá dòng điện :
1. Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh (50)


Nhiệm vụ: cắt nhanh (tức thời hoặc cỡ 0,1s) phần tử bị sự cố ra khỏi hệ thống
đảm bảo cho hệ thống an toàn và vẫn làm việc bình thường.Nguyên lý làm việc: là loại bảo vệ đảm bảo tính chọn lọc bằng cách chọn dòng
điện khởi động của bảo vệ lớn hơn trị số dòng điện ngắn mạch lớn nhất đi qua
chỗ đặt bảo vệ khi có hư hỏng ở phần tử tiếp theoThông số khởi động:
18

Đồ án Bảo vệ Rơle
Dòng điện khởi động: Ikđ50 = kat . INngmax
Với

kat: hệ số an toàn, lấy bằng 1,2÷1,3

INngmax: dòng ngắn mạch ngoài cực đại, thường lấy bằng giá trị dòng
ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái cuối đường dây.


Vùng tác động: không bao trùm toàn bộ chiều dài đường dây được bảo vệ và thay
đổi theo dạng ngắn mạch, chế độ vận hành của hệ thống.Sơ đồ:

2. Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh thứ tự không (50N)


Nhiệm vụ: cắt nhanh (tức thời hay cỡ 0,1s) phần tử bị sự cố ra khỏi hệ thống đảm
bảo cho hệ thống an toàn và vẫn làm việc bình thường.Nguyên lý làm việc: tương tự như bảo vệ quá dòng cắt nhanh nhưng bảo vệ này
hoạt động dựa trên trị số dòng thứ tự không của đường dây được bảo vệ. Khi
dòng này lớn hơn dòng hỏi động của bảo vệ thì bảo vệ sẽ tác động.Thông số khởi động:
Dòng điện khởi động: Ikđ50N = kat . I0Nngmax
Với

kat = 1,2 ÷ 1,3
I0Nngmax: dòng ngắn mạch thứ tự không ngoài cực đại
19