Tải bản đầy đủ
4 Xây dựng thang đo

4 Xây dựng thang đo

Tải bản đầy đủ

26

danh được sử dụng để phân chia các lớp đối tượng, các đặc trưng của từng đối tượng
như: giới tính, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc… Thang do Likert dùng khảo sát
mức độ đồng ý của đối tượng khảo sát đối với từng yếu tố ảnh hưởng đến HTKSNB tại
các trường CĐCL trên địa ban TP HCM.
Để thu thập những bằng chứng về mức độ đồng ý đối với ảnh hưởng của các
yếu tố đến HTKSN tại các trường CĐCL trên địa bàn TPHCM, cũng như tạo cơ sở
để trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra trên, tác giả đã thu thập thông tin qua
bảng câu hỏi khảo sát với các biến quan sát:
Môi trường kiểm soát: được đo lường bởi 5 biến quan sát là MT1, MT2,
MT3, MT4, MT5
Bảng 3.2: Thang đo biến môi trường kiểm soát

biến

Biến độc lập

MT1
MT2
MT3

Môi trường kiểm soát

MT4
MT5

Biến Quan sát
BGH đánh giá cao vai trò của kiểm soát nội bộ
Lãnh đạo trường thường xuyên tiếp xúc trao đổi với cán
bộ giảng viên
Quyền hạn và trách nhiệm được nhà trường phân chia rõ
ràng cho từng bộ phận bằng văn bản.
Cán bộ NV, giảng viên luôn có cơ hội để phát triển
Cán bộ NV, giảng viên được phân công công việc đúng
chuyên môn.

Đánh giá rủi ro: được đo lường bởi 5 biến quan sát là RR1, RR2, RR3, RR4,
RR5

Bảng 3.3: Thang đo biến đánh giá rủi ro
Biến độc lập


biến
RR1
RR2

Đánh giá rủi ro

RR3
RR4
RR5

Biến Quan sát
Nhà trường có bộ phận dự báo rủi ro riêng biệt
Nhà trường thường xuyên nhận dạng và phân tích rủi ro trong
hoạt động
Các phòng, Khoa, Tổ thường xuyên có tư vấn rủi ro cho BGH
Nhà trường có truyền đạt rủi ro đến CBVC NLĐ
Nhà trường có các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của rủi
ro

27

Hoạt động kiểm soát: được đo lường bởi 4 biến quan sát là HD1, HD2, HD3,
HD4

Bảng 3.4: Thang đo biến hoạt động kiểm soát

biến

Biến độc lập

Biến Quan sát

Nhà trường thiết lập các thủ tục cần thiết để kiểm soát
mỗi hoạt động.
Phòng kế toán xử lý và ghi chép các nghiệp vụ theo quy
HD2
trình
Hoạt động kiểm soát
Nhà trường thường xuyên đánh giá tính hữu hiệu của hoạt
HD3
động kiểm soát
Nhà trường phân chia trách nhiệm rõ ràng cho từng nhân
HD4 viên trong các việc: xét duyệt, thực hiện, ghi chép và bảo
vệ tài sản.
Thông tin truyền thông: được đo lường bởi 4 biến quan sát là TT1, TT2, TT3,
HD1

TT4

Bảng 3.5: Thang đo biến Thông tin truyền thông
Biến độc lập


biến

Biến Quan sát

Nhà trường có thiết lập kênh truyền thông để trao đổi
với bên ngoài
Nhà trường có thường xuyên tiếp nhận thông tin từ
TT2
người học, nhân viên, giảng viên
Thông tin truyền thông
Người học, nhân viên, giảng viên được cung cấp thông
TT3 tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để thực hiện nhiệm vụ
của mình
Các thông tin về kết quả hoạt động được báo cáo kịp
TT4
thời, chính xác cho các nhà quản lý
Giám sát: được đo lường bởi 6 biến quan sát là GS1, GS2, GS3, GS4, GS5,
TT1

GS6

Bảng 3.6: Thang đo biến Giám sát
Biến độc
lập
Giám sát


biến
GS1
GS2
GS3

Biến Quan sát
19.Nhà trường có bộ phận phụ trách làm nhiệm vụ kiểm tra, giám
sát mọi hoạt động của đơn vị
20.BGH thường xuyên kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa,
Tổ
21.Trưởng các phòng, Khoa, Tổ có thường xuyên kiểm tra hoạt
động của nhân viên

28

GS4
GS5
GS6

22.CBVC và NLĐ có sự kiểm tra và giám sát lẫn nhau trong việc
thực hiện nhiệm vụ
23.Nhà trường có thường xuyên theo dõi hoạt động của các đơn vị
liên kết đào tạo
24.Kết quả kiểm tra, giám sát được công bố công khai

3.4.1 Xây dựng thang đo biến phụ thuộc
Để đo lường Kết quả thu thuế GTGT(results VAT), tác giả dùng thang đo tỷ
lệ 5 điểm để đo lường mức độ hiệu quả như sau: 1 -rất không đồng ý, 2- không
đồng ý, 3- Không có ý kiến, 4- đồng ý, 5- rất đồng ý.
Bảng 3.7: Thang đo biến phụ thuộc
Biến phụ thuộc
Hệ thống kiểm soát

Mã biến

nội tại các trường Cao

Biến Quan sát
Giả sử như hệ thống kiểm soát nội tại các
trường Cao đẳng công lập trên địa bàn Thành

Đẳng công lập trên địa HTKSNB phố Hồ Chí Minh hoàn hảo đạt điểm 5. Theo
bàn Thành phố Hồ Chí

anh/chị, hệ thống kiểm soát nội bộ trường

Minh

mình đang làm việc đạt bao nhiêu điểm.
Bảng 3.8:Thống kê dự liệu thu thập
Mô tả

Số lượng (bảng)

Tỷ lệ (%)

Số bảng câu hỏi phát ra

160

-

Số bảng câu hỏi thu về

160

100

150

93.75

10

6.25

Trong Số bảng câu đáp viên trả lời hợp lệ
đó

Số bảng câu đáp viên trả lời không hợp lệ

Kết luận chương 3
Trong chương 3 này tác giả đã xây dựng được khung mô hình nghiên cứu với
5 yếu tố tác động đến HT KSNB của các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn TP
HCM dựa trên cơ sở lý thuyết COSO 1992 và INTOSAI 1992 cập nhật năm 2013.
Tác giả đã đưa ra được 5 câu hỏi nghiên cứu và phương pháp xử lý 5 câu hỏi đó.

29

Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu, cách thức thiết kế câu hỏi, thang đo và
đối tượng được lựa chọn khảo sát. Trong chương 4 tiếp theo, tác giả sẽ mô tả chi tiết
về kết quả khảo sát và phân tích kết quả nghiên cứu.

CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGUYÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN
ĐỊA BÀN TP HCM
4.1 Giới thiệu sơ lược các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn TP HCM
Hiện nay trên địa bàn TP HCM có 26 trường Cao đẳng, trong đó có 17 trường
Cao đẳng thuộc hệ thống trường công lập với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có
chất lượng, đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

30

Là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Các trường CĐCL
hoạt động được sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, tuân thủ pháp luật hiện
hành, phù hợp với điều lệ trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam.
Trong tương lai khi hệ thống giáo dục đào tạo phát triển đúng quy luật, cạnh
tranh bình đẳng, các trường CĐCL sẽ phải cạnh tranh với các trường CĐNCL đang
ngày một phát triển mạnh.
Bảng 4.1 Danh sách 17 trường công lập trên địa bàn TP HCM [14].
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
STT
16
17

Tên trường
Trường CĐ bán công nghệ và quản trị doanh nghiệp
Trường CĐ công nghệ thủ đức
Trường CĐ công nghệ công thương TP HCM
Trường CĐ điện lực TP HCM
Trường CĐ GTVT 3
Trường CĐ GTVT TP HCM
Trường CĐ kinh tế đối ngoại
Trường CĐ kinh tế kỹ thuật TP HCM
Trường CĐ kinh tế TP HCM
Trường CĐ kinh tế - kỹ thuật Vinatex TP HCM
Trường CĐ kỹ thuật cao thắng
Trường CĐ phát thanh truyền hình 2
Trường CĐ tài chính hải quan
Tên trường
Trường CĐ văn hóa nghệ thuật TP HCM
Trường CĐ xây dựng số 2
Mặt khác do tình hình xã hội hiện nay vẫn coi trọng bằng cấp, tâm lý muốn

học Đại học, và các trường ĐH cũng nhiều hơn, việc tuyển sinh thoáng dẫn đến tình
hình tuyển sinh của các trường CĐ nói chung và trên địa bàn TP HCM nói riêng rất
khó khăn, chật vật. Theo đó, một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Ban lãnh đạo
của nhiều trường cho biết chưa giai đoạn nào việc tuyển sinh lại đáng buồn như
mấy năm gần đây.
4.1.1 Chức năng, nhiệm vụ
Theo quyết định thành lập của các trường CĐ, các trường CĐCL có những
nhiệm vụ chủ yếu sau: