Tải bản đầy đủ
Các biến số nghiên cứu.

Các biến số nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ

23

mắc bệnh

(Theo tiêu chuẩn của WHO )
sàng
MHHT
Mục tiêu 2: Mô tả một số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc bệnh MHHT
1. Yếu tố bản thân học sinh và gia đình
Điều kiện vệ 1.Hố xí
sinh gia đình • Có/không

Nhị phân
Định danh

• Phân loại hố xí:
Nhóm 1:
-

Hố xí tự hoại

-

Hố xí thấm dội nước

-

Hố xí khô 2 ngăn

Phát vấn
Quan sát

Nhóm 2:
-

Hố xí khô 1 ngăn

-

Hố xí thùng/cầu

-

Hố xí đào

• Tình trạng vệ sinh hố xí:

Định danh

- Sạch sẽ: Khô ráo, thoáng, ít mùi hôi
- Bẩn: Ẩm ướt, nhiều rác, nhiều mùi hôi.
2.Chuồng gia súc

Định danh

- Gần nhà (<10m)
- Xa nhà (≥10m)
- Có chuồng gia súc nhưng không sử
dụng
- Không có chuồng gia súc

3.Mật độ ruồi:
- Ít ruồi (quan sát ở bậu cửa trong 5’ vào
buổi sáng, hoặc buổi chiều, có <5 con)
- Nhiều ruồi (quan sát ở bậu cửa trong

Thứ bậc

24

5’ vào buổi sáng, hoặc buổi chiều, có
≥5 con ruồi)
4.Vệ sinh trong nhà và khuôn viên

Phát vấn
Thứ bậc

Quan sát

- Sạch: gọn gàng, ngăn lắp, ít rác.
- Bẩn: bừa bộn, nhiều rác.
5.Nguồn nước sử dụng

Thứ bậc

- Nước sạch: Nước giếng đào, nước
giếng khoan, nước mưa, nước máy
- Nước không sạch: Nước ao, sông, hồ
1. Tự rửa mặt/người nhà rửa cho

Định danh

Phát vấn

2. Số lần rửa mặt trong ngày:

Tỷ số

Phát vấn

3.Dùng khăn mặt để rửa mặt:

Định danh

Phát vấn

Thứ bậc

Quan sát

Định danh

Phát vấn

- Dùng riêng khăn mặt
- Dùng chung khăn mặt với người khác
- Không dùng khăn mặt
4. Tình trạng vệ sinh khăn:
- Sạch (trắng, không có vết bẩn)
- Bẩn (khăn đổi màu, có nhiều vết bẩn)
Vệ sinh
cá nhân

5. Dùng chậu để rửa mặt:

Quan sát

- Dùng riêng chậu để rửa mặt
- Dùng chung chậu rửa mặt
- Không dùng chậu rửa mặt
6. Tình trạng vệ sinh chậu rửa mặt:

Thứ bậc

Quan sát

Định danh

Phát vấn

- Bẩn (có cáu bẩn ở thành chậu)
- Sạch (không có cáu bẩn ở thành chậu)
7. Nguồn nước để rửa mặt:
- Nước sạch: Nước giếng đào, nước
giếng khoan, nước mưa, nước máy
- Nước không sạch: Nước ao, sông, hồ

Quan sát

25

1. Dùng gối khi đi ngủ

Định

- Dùng riêng gối ngủ

danh

Phát vấn

- Dùng chung gối ngủ với người khác
- Không dùng gối
Phát vấn

2. Thói quen tắm ở sông
- Thường xuyên

Định

- Thỉnh thoảng

danh

Hành vi chăm

- Không nhớ

sóc sức khỏe

- Không bao giờ
Phát vấn

3. Thói quen tắm ở ao/hồ
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng

Định

- Không nhớ

danh

- Không bao giờ
Phát vấn

4. Thói quen rửa mặt ở sông
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không nhớ

Định

- Không bao giờ

danh
Phát vấn

5. Thói quen rửa mặt ở ao/hồ
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không nhớ
- Không bao giờ
6. Thói quen dùng tay dụi mắt
- Thường xuyên
Hành vi chăm

- Thỉnh thoảng

sóc sức khỏe

- Không nhớ

khỏe

- Không bao giờ

Định
danh

Phát vấn

26

7. Thói quen dùng áo đang mặc lau mặt
- Thường xuyên

Định

Phát vấn

danh

- Thỉnh thoảng
- Không nhớ
- Không bao giờ
Định
danh

Kiến thức về
bệnh mắt hột

- Đạt/Không đạt

Thứ bậc

Phát vấn

Nhị phân

Phát vấn

2. Yếu tố nhà trường và Y tế
Thông tin về

Nhà trường có chương trình giảng/dạy

bệnh mắt hột

cho học sinh về bệnh mắt hột:

cho học sinh

- Có/không
• Nhà trường có tổ chức khám bệnh Nhị phân
mắt hột cho học sinh sinh:
- Có/không

Khám bệnh
mắt hột năm
2006

• Khám mắt hột theo chương trình sức Nhị phân
khoẻ học đường:

sâu

- Có/không
• Tổ chức khám mắt hột cho học sinh
năm 2006:
-Y tế xã/Y tế huyện/ITI…

Phỏng vấn

Định
danh

27

Vệ sinh trường
lớp

- Sạch: Phòng học, sân chơi không có
rác. Rác để đúng nơi qui định.
- Bẩn: Nhiều rác.

Định
danh

Quan sát

3. Thông tin, truyền thông về bệnh mắt hột
Tuyên truyền
phát thanh

Thông tin, truyền thông về bệnh mắt
hột cho học sinh

Nhị phân

- Có/không

Phát vấn
Phỏng vấn

Nguồn thông tin, truyền thông về bệnh
mắt hột cho học sinh:
- Ti vi
- Đài phát thanh
- Diễn kịch, ca nhạc cổ động
- Loa truyền thanh xã
- Sách, báo
Nguồn tin

- Tranh cổ động, biểu chữ cổ động,tờ Định danh
phát tay
- Cán bộ y tế
- Bố mẹ và gia đình
- Bạn bè
- Không nhớ
- Không có
- Khác

8. Một số tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá
8.1. Tiêu chuẩn vệ sinh hố xí
- Hợp vệ sinh: Hố xí thuộc nhóm 1 và sạch sẽ
- Không hợp vệ sinh: Không có đủ 02 yếu tố kể trên.
8.2. Thang điểm kiến thức về bệnh mắt hột của học sinh

Phát vấn
Phỏng vấn

28

STT

Câu hỏi

Trả lời

Mắt đỏ
Theo cháu,
Đau và nhức trong mắt
những biểu
Ngứa cộm, chảy nước mắt
hiện nào sau
C03
Sáng ngủ dậy có nhiều ghèn, rử mắt
đây là nghi
Có lông quặm chọc vào mắt
ngờ của bệnh
Khi trời tối, nhìn không rõ
mắt hột?
Không biết
Theo cháu,
Không
C04 bệnh mắt hột

có lây không?
Không biết
Không rửa mặt thường xuyên
Dùng chung khăn mặt
Dùng chung chậu rửa mặt với việc khác

Lý do làm lây
C05 bệnh mắt hột
là gì?

Theo cháu,
mắc bệnh mắt
C06
hột có tác hại
gì không?
Theo cháu, để
phòng bệnh
C07 mắt hột cần
phải làm
những gì?

Dùng chung gối ngủ
Nhà có nhiều ruồi
Ăn thiếu chất
Dụi tay bẩn lên mắt
Nhìn vào mắt người đau mắt hột
Không biết
Gây ngứa khó chịu
Nhìn mờ
Gây mù
Không có tác hại
Không biết
Sử dụng khăn mặt riêng
Sử dụng chậu rửa mặt riêng
Sử dụng riêng gối ngủ
Diệt duồi, vệ sinh môi trường
Không tắm, rửa mặt ở ao, hồ, sông

Điểm
0
0
1
1
1
0
0
0
2
0
1
2
2
2
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
2
2
2
1
1

Đánh giá

- ĐẠT: ≥2 điểm
- KHÔNG ĐẠT: <2
điểm

- ĐẠT: 2 điểm
- KHÔNG ĐẠT: 0
điểm

- ĐẠT: ≥6 điểm
- KHÔNG ĐẠT: <6
điểm

- ĐẠT: ≥2 điểm
- KHÔNG ĐẠT: <2
điểm

- ĐẠT: ≥5 điểm
- KHÔNG ĐẠT: <5
điểm

9. Khía cạnh đạo đức của nghiên cứu
Sau khi được Hội đồng bảo vệ đề cương thông qua Đề cương nghiên cứu, Nhóm
nghiên cứu tiến hành làm Hồ sơ xin đánh giá đạo đức trong nghiên cứu. Chúng tôi