Tải bản đầy đủ
IV. Bình luận và đánh giá

IV. Bình luận và đánh giá

Tải bản đầy đủ

-Bổ sung thêm một số quyền và nhiệm vụ của Thẩm
phán: Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định
tại BLTTDS 2004, bổ sung thêm các khoản 1, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14 (Điều 48 BLTTDS 2015)
-Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên: Căn cứ Điều
58 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 nêu chi tiết một số
nhiệm vụ, quyền hạn của KSV theo khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8 điều này.
 

4/18/17

Quyền hạn của Hội thẩm nhân dân: Căn cứ Khoản 4 Điều 49 Bộ luật Tố tụng Dân sự
2015
Hội thẩm nhân dân tiến hành các hoạt động tố tụng và ngang quyền với Thẩm phán khi
biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐXX.
-Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát: Căn cứ Điều 57 Bộ luật Tố tụng
Dân sự 2015 thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cho Viện trưởng VKS. Quyết định thay
đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; yêu cầu kiến nghị theo điểm (c) (đ) khoản 1 Điều
này. Phó Viện trưởng được ủy nhiệm từ viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ và quyền
hạn của Viện trưởng trừ quyền kháng nghị.

4/18/17

2.Bình luận và đánh giá

-

Phân công và thay đổi người tiến hành tố tụng bảo đảm họ vô tư,
khách quan khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

-

Bổ sung người tiến hành tố tụng : Thẩm tra viên , Kiểm tra viên tăng
thêm tính chuyên môn , nghiệp vụ

-

Có ý kiến riêng , độc lập không phụ thuộc lẫn nhau, ngang quyền khi
biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐXX giữa Thẩm phán và
Hội Thẩm nhân dân

4/18/17

Nhiệm vụ , quyền hạn
của các chủ thể tiến hành tố
tụng được cụ thể hóa , đảm bảo tính
chặt chẽ , nghiêm minh , tránh sai
lệch sự việc .
Có sự giám sát , đốc thúc , quản lý thống nhất giữa các cơ quan cấp trên với cơ
quan cấp dưới , ngang hàng nhau về quyền hạn giữa các cơ quan cùng cấp
Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng , người tiến hành tố tụng được đề cao
thông qua việc trực tiếp chịu trách nhiệm về hành vi của mình dưới sự giám sát
của nhân dân và cơ quan cấp trên

4/18/17

V.Bài tập

V.Bài tập
A CÂU HỎI

Câu 1.
Bà V và bà D có tranh chấp với nhau về lối đi. Cô B được phân công làm
Thư ký tại phiên tòa sơ thẩm. Tại Tòa án, bà D đề ngh ị Hội đồng xét x ử
thay đổi Thư ký Tòa án với lý do cô B là con gái c ủa Th ẩm phán Ch ủ t ọa
phiên tòa đó, nhưng Hội đồng xét xử không chấp nhận. Hỏi việc Hội
đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu thay đổi Thư ký Tòa án c ủa bà D
là đúng hay sai? Tại sao? Nêu cơ sở pháp lí.

4/18/17

Câu2.
Là Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã X,
trước đây H đã tham gia Hội đồng xét xử
vụ án tranh chấp đòi nhà cho thuê giữa A
và B. Nay A lại khởi kiện C đến Tòa án
nhân dân thị xã X yêu cầu hủy hợp đồng
mua bán ngôi nhà này giữa A và C. Hỏi H
có thể tham gia Hội đồng xét xử giải
quyết vụ án này không? Tại sao? Nêu cơ sở
pháp lí.

4/18/17

B.Đáp án

4/18/17

4/18/17

Buổi hội thảo đến đây là kết thúc

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

4/18/17