Tải bản đầy đủ
III.Quy định việc thay đổi người tiến hành tố tụng

III.Quy định việc thay đổi người tiến hành tố tụng

Tải bản đầy đủ

2. Trường hợp cụ thể:

2.1.Thay đổi thẩm phán ,Hội thẩm nhân dân
Điều 53 BLTTDS 2015

2.2.Thay đổi Thư ký tòa án , Thẩm tra viên
Điều 54 BLTTDS 2015

2.3.Thay đổi Kiểm sát viên , Kiểm tra viên
Điều 60 BLTTDS 2015
4/18/17

3. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Thẩm
phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án:

Điều 55
BLTTDS 2015

4/18/17

4. Quyết định việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân,
Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án:

Thẩm phán là Chánh án TAND cấp
Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định.

huyện

Thẩm phán là Chánh án TAND cấp

Chánh án TANDCC có thẩm quyền theo
lãnh thổ đối với TAND cấp tỉnh đó quyết

tỉnh

Thẩm phán là Chánh án TANDCC

định.

Chánh án TANDTC quyết định.
4/18/17

CÂU HỎI:
Việc thay đổi người tiến hành tố tụng do Thẩm phán
quyết định.

4/18/17

IV. Bình luận và đánh giá
IV BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ
1.Điểm mới
- Người tiến hành tố tụng: ngoài những người được tiến hành tố tụng đã được qui định tại BLTTDS 2004, bổ sung
thêm: Thẩm tra viên, kiểm tra viên.
- Đồng thời cũng thêm qui định mới tại BLTTDS 2015 về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm tra viên (Điều 50),
Kiểm tra viên (Điều 59).
- Hoàn thiện nhiệm vụ của Chánh án Tòa án: Bổ sung thêm trong điểm a khoản 1 điều 47 của BLTTDS2015
“Đảm bảo thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lâp và chỉ tuân theo pháp luật”. Quyền kiến
nghị; xử lí hành vi cản trở tố tụng theo điểm (h), (i) khoản 1 điều này. Phó chánh án được ủy nhiệm từ chánh án
thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của chánh án trừ quyền kháng nghị

4/18/17

-Bổ sung thêm một số quyền và nhiệm vụ của Thẩm
phán: Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định
tại BLTTDS 2004, bổ sung thêm các khoản 1, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14 (Điều 48 BLTTDS 2015)
-Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên: Căn cứ Điều
58 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 nêu chi tiết một số
nhiệm vụ, quyền hạn của KSV theo khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8 điều này.
 

4/18/17