Tải bản đầy đủ
Viện Trưởng Viện Kiểm sát

Viện Trưởng Viện Kiểm sát

Tải bản đầy đủ

7.Kiểm sát viên

Kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng được bổ nhiệm theo quy định của
pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư
pháp

Trong tố tụng dân sự, kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn kiểm sát việc
dân sự và thi hành án dân sự theo sự phân công và dưới sự chỉ đạo của Viện
trưởng Viện kiểm sát.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên được quy định ở điều 58 BLTTDS 2015
4/18/17

8.Kiểm tra viên

Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công
tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân.(Khoản 1 Điều 90 Luật tổ chức VKS 2014)

Kiểm tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước KSV và trước

Nhiệm vụ, quyền hạn của

Viện trưởng VKSND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của

Kiểm tra viên được quy định

mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách

tại điều 59 BLTTDS 2015

nhiệm hình sự.(Khoản 5 điều 90 Luật tổ chức VKS 2014)

4/18/17

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH :

 Chủ thể tiến hành tố tụng dân sự là những người có
quyền tham gia, giải quyết vụ việc dân sự.

4/18/17

III.Quy định việc thay đổi người tiến hành tố tụng

1.Người tiến hành tố tụng dân sự phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi trong những
trường hợp sau đây:

4/18/17

2. Trường hợp cụ thể:

2.1.Thay đổi thẩm phán ,Hội thẩm nhân dân
Điều 53 BLTTDS 2015

2.2.Thay đổi Thư ký tòa án , Thẩm tra viên
Điều 54 BLTTDS 2015

2.3.Thay đổi Kiểm sát viên , Kiểm tra viên
Điều 60 BLTTDS 2015
4/18/17