Tải bản đầy đủ
Chánh án Tòa án nhân dân:

Chánh án Tòa án nhân dân:

Tải bản đầy đủ

2.Thẩm phán
-Thẩm phán là người tiến hành tố tụng
được bổ nhiệm theo quy định của pháp
luật để làm nhiệm vụ xét xử các vụ án và
giải quyết các việc khác thuộc thẩm
quyền của TA.
-Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán
được quy định cụ thể tại điều 48
BLTTDS 2015.

4/18/17

CÂU HỎI 1: Thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu là người thân thích
với người đại diện của đương sự.

CÂU HỎI 2 :Thẩm phán Có quyền ra quyết định áp dụng thủ tục
giám định

4/18/17

3.Hội thẩm nhân dân
- Được bầu theo quy định của pháp luật,để làm nhiệm vụ xét xử các vụ án thuộc
thẩm quyền của TA.
-HTND không tham gia giải quyết tất cả các vụ việc dân sự và tất cả các giai
đoạn của quá trình tố tụng
- HTND chỉ tham gia xét xử vụ án dân sự ở tại phiên tòa sơ thẩm
- Khi tham gia xét xử HTND ngang quyền với thẩm phán,độc lập và tuan teo
pháp luật.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của HTND được quy định tại điều 49 BLTTDS 2015

4/18/17

4.Thẩm tra viên:

Thẩm tra viên là công chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư
ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra
viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên (Khoản 1 điều 93
Luật tổ chức TAND 2014)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên được quy định
rõ ở điều 50 BLTTDS 2015.
4/18/17