Tải bản đầy đủ
Tòa án nhân dân:

Tòa án nhân dân:

Tải bản đầy đủ

4/18/17

quyền hạn
Nhiệm vụ,

• Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án
nhân dân tối cao (Luật tổ chức TAND 2014)

Cơ cấu tổ chức

• Hội đồng thẩm phán
• Bộ máy giúp việc
• Cơ sở đào tạo , bồi dưỡng
1.1. TAND tối cao:

Chá

Số lượng thành viên Hội đồng thẩm

Côn

nh

phán TANDTC không dưới 13 người

g,

án

viê

Phó
chá

n

TA

nh

chứ

ND

án
Thẩ

c.
Thư

tốicao

Tòa

Thẩ

án

m
tra
viê

m

và không quá 17 người: Gồm Chánh
án, các Phó Chánh án TANDTC là
Thẩm phán TANDTC và các Thẩm
phán TANDTC.

phá
n
TA
ND
TC

n
4/18/174/18/17

Nhiệm vụ quyền
hạn

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao (Luật tổ chức TAND
2014)

Cơ cấu tổ chức
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình
và người chưa thành niên1.2 TAND cấp cao

Bộ máy giúp việc

Ủy ban Thẩm phán TANDCC
Chánh án, các Phó Chánh án là

Chánh
Công

án

Thẩm phán cao cấp.Một số thẩm

Phó

chức khác

chánh

và NLĐ

án

Thư ký

TAND

tòa

cấp cao

quyết định theo đề nghị của
TANDCC.

Chánh
tòa

Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm
phán TANDCC không dưới 11
người và không quá 13 người.

Phó

Thẩm
tra viên

phán cao cấp do Chánh án TANDTC

Chánh
Thẩm

tòa

phán
4/18/174/18/17

quyền hạn
Nhiệm vụ
Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương(Luật tổ chức TAND 2014)

Cơ cấu tổ chức
Ủy ban Thẩm phán
Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao
động, Tòa gia đình và người chưa thành niênBộ máy giúp việc.

1.3 TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Ủy ban Thẩm phán TAND, thành phố
trực thuộc trung ương gồm Chánh án,
Phó Chánh án và một số Thẩm phán. Số
Công

Chánh án

lượng thành viên của UBTP do Chánh

chức

Phó

án Tòa án nhân dân tối cao quyết định

khác &

Chánh án

theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân

NLĐ

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương.Phiên họp UBTP TAND tỉnh,

Thư ký

TAND

Chánh

Tòa

cấp tỉnh

Tòa

thành phố trực thuộc trung ương do
Chánh án chủ trì.

Phó

Thẩm tra

Chánh

viên
Thẩm

tòa

phán
4/18/17

1.4. Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương:
1.4.1. Cơ cấu tổ chức (Điều 45 Luật tổ chức TAND 2014):

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có Tòa
hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Trường
hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo
đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Bộ máy giúp việc.

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có Chánh án,
Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên về thi
hành án, công chức khác và người lao động.

4/18/17

1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 44 Luật tổ chức TAND 2014):

Sơ thẩm vụ
việc theo quy
định của PL.

Giải quyết việc khác
theo quy định của PL.
4/18/17

CÂU HỎI 1:Sau khi thụ lí vụ án, thẩm quyền của
Tòa án không thay đổi.

4/18/17

CÂU HỎI 2: Tòa án có
thể tự mình thu thập
chứng cứ.

4/18/17

2.Viện kiểm sát
2.1 Cơ cấu tổ chức :
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).
- Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi là Viện kiểm sát
nhân dân cấp huyện)
2.2 Nhiệm vụ quyền hạn :
Điều 27 : Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc
dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
(Luật tổ chức VKSND 2014)

4/18/17