Tải bản đầy đủ
III. Phương pháp đi dây mạng LAN

III. Phương pháp đi dây mạng LAN

Tải bản đầy đủ

Tại khung Use the following DNS server addresses (địa chỉ DNS của nhà cung cấp
dịch vụ VNN) ta khai báo:
Preferred DNS server 203.162.4.190.
Alternate DNS server 203.162.4.191.
(Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ luân phiên)
Thiết lập địa chỉ IP của các máy con cũng tương tự như máy chủ, nhưng ta chọn dãy
số 192.168.0.x (với x >10 và theo số máy con). Ngoài ra, nếu ta không đồng bộ địa
chỉ IP của modem với địa chỉ IP của mạng LAN, ta có thể thiết lập như sau:
IP address (địa chỉ IP máy chủ) 10.0.0.2.
Subnet Mask (mặt nạ lớp A) 255.0.0.0.
Default Gateway (địa chỉ IP Router) 10.0.0.2.
Preferred DNS server (phần này để trống).
Các máy con thiết lập 10.0.0.x (với x > 2 và theo số máy con).
Sau khi thiết lập xong, ta có thể kiểm tra lại kết quả thực hiện bằng cách vào cửa sổ
Command Prompt gõ dòng lệnh C:\> ping 192.168.0.10 hoặc C:\> ping 10.0.0.2.
2. Tạo kết nối và chia sẻ tài nguyên mạng LAN (minh họa với Windows XP SP2)

Chia sẻ tài nguyên mạng bao gồm chia sẻ và truy cập vào thư mục, sử dụng 1 máy in
chung trong toàn mạng LAN. Ngoài ra, nếu hệ thống mạng có kết nối Internet thì các
máy tính con trong mạng cũng có thể truy cập được Internet từ modem ADSL đưa
vào switch và đổ ra các máy con.
-66-

A- Kích hoạt dịch vụ chia sẻ thư mục - tập tin - máy in: Chọn lệnh Start > Control
Panel > Network Setup Wizard > Next > Next. Ở hộp thoại kế tiếp ta chọn mục Other
> Next, chọn tiếp mục This computer connects to the Internet directly or through a
network hub. Other computers on my network also connect to the Internet directly
through a hub > Next. Ở hộp thoại tiếp theo ta khai báo 2 mục nội dung Computer
description và Computer name > Next, đặt tên Workgroup name ở hộp thoại kế tiếp
(ta có thể để giá trị mặc định là MSHOME) > chọn Next để tiếp tục. Ở hộp thoại cuối
cùng ta chọn lệnh Turn on file and printer sharing chọn tiếp Next > Yes > Next >
chọn lệnh Just finish the wizard. I don’t need to run the wizard on other computers >
Next > Finish. Chương trình sẽ yêu cầu khởi động lại máy để có hiệu lực.

B. Chia sẻ ổ đĩa, thư mục dùng chung: Trước tiên ta phải yêu cầu Windows hiển
thị chức năng chia sẻ file, thư mục nâng cao với nhiều tùy chọn thiết lập bằng
cách khởi động Windows Explorer chọn menu Tools > Folder Options..., chọn
tiếp thẻ lệnh View, tắt mục chọn Use simple the file sharing (Recommended) >
Apply > OK.
Tiếp theo, cũng trong màn hình Windows Explorer, ta bấm phải vào ổ đĩa hoặc
thư mục cần chia sẻ, chọn lệnh Sharing and Security..., chọn tiếp thẻ Sharing.
Trong khung Share this folder, ta khai báo tên thư mục hoặc ổ đĩa cần chia sẻ
trong phần Share name. Nếu muốn phân quyền truy cập theo nhiều cấp độ ta hãy
khai báo trong phần Permissions, nếu muốn giới hạn người truy cập ta hãy khai
báo trong phần Allow this number of users hoặc có thể để theo giá trị mặc định,
cuối cùng bấm chọn OK để xác nhận.

-67-

Để các máy tính trong mạng có thể nhìn thấy và chia sẻ dữ liệu, ta phải ánh xạ ổ
đĩa hoặc thư mục vừa chọn. Chọn menu Tools > Map Network Drive... Trong cửa
sổ mới xuất hiện, bấm chọn nút lệnh Browse, chọn ổ đĩa hoặc thư mục chia sẻ >
OK
>
Finish.
Sau khi thực hiện xong ta có thể truy cập dữ liệu ở ổ đĩa, thư mục chia sẻ bằng
cách kích hoạt My Network Place > Entire Network > Microsoft Windows
Network, chọn nhóm máy tính, chọn tên máy cần truy cập trong danh sách máy
tính của mạng LAN. Ngoài ra, ta có thể truy cập dữ liệu dùng chung của máy tính
khác bằng cách nhập dòng lệnh sau vào cửa sổ lệnh Start > Run:
\\< tên máy hoặc tên địa chỉ IP>\
Ví dụ: \\may12\data hoặc \\192.168.0.12\dulieu

C- Chia sẻ máy in dùng chung: Tại máy chủ ta hãy chọn Start > Printers and
Faxes > bấm phải vào biểu tượng máy in cần chia sẻ chọn lệnh Sharing...
Trong hộp thoại vừa xuất hiện, bấm chọn thẻ lệnh Sharing, chọn tiếp lệnh Share
this printer, chọn tiếp lệnh Apply > OK để hoàn tất.
Để truy cập vào máy in dùng chung, từ máy tính con ta chọn Start > Printers and
Faxes, trong cửa sổ mới xuất hiện ta chọn lệnh Add Printer > Next. Ở hộp thoại
tiếp theo ta chọn lệnh A network printer, or a printer attached to another
computer để kết nối với máy in trong mạng LAN > Next > Next. Ta hãy chọn loại
máy in dùng chung trong mạng LAN ở hộp thoại vừa xuất hiện > Next > Next >
Finish.
Như vậy, lúc này máy tính con đã có thể sử dụng được máy in dùng chung vừa
được chia sẻ.
Lưu ý: Trường hợp sau khi ta thực hiện việc chia sẻ ổ đĩa, thư mục dùng chung
mà các máy tính vẫn không nhìn thấy nhau, là do ta chưa bật tài khoản Guest của
máy tính con. Hãy vào Start > Control Panel > Administrative Tools > Computer
Management. Trong mục Local User and Group, chọn mục Users, bấm đôi vào
tài khoản Guest, tắt mục chọn Account is disabled > Apply > OK.

-68-

IV. KẾT NỐI CHÉO.
1. Đấu cáp chéo
Cáp mà ta cần sử dụng có tên gọi là cáp đấu chéo (Cross-Over). Nó khác hẳn với cáp
thông thường vẫn sử dụng có tên là cáp pin-to-pin.
Cáp xoắn dùng để kết nối mạng có 8 đường dây bên trong được chia thành 4 cặp và
thường được ráp lại bằng cấu hình pin-to-pin, cấu hình này chính là cấu hình mà vị trí
của các cặp dây giữa hai đầu là hoàn toàn giống nhau.
Với các card mạng Ethernet nhanh (100BaseT hoặc 100 Mbps), một cặp được sử
dụng cho việc truyền tải dữ liệu và cặp khác được sử dụng cho việc nhận dữ liệu. Hai
cặp còn lại không được sử dụng.
Việc kết nối hai máy tính bằng một cáp “pin-to-pin” sẽ không làm việc vì với kiểu
cáp này, ta sẽ kết nối cặp dây phát tín hiệu của máy tính tính này với cặp phát tín hiệu
của máy tính kia (thay vì cặp nhận tín hiệu) và cặp nhận của máy tính này lại đấu với
cặp nhận của máy tính kia. Chính vì vậy mà hai máy tính không thể kết nối với nhau.
Để kết nối các máy tính bằng các đầu nối “pin-to-pin”, ta cần có một thiết bị mở
rộng, như một hub hoặc switch. Công việc của một hub hay switch thực hiện chính là
đảo chéo từng cặp với nhau, nghĩa là cặp phát của máy tính này sẽ được đấu với cặp
nhận của máy tính kia, và ngược lại. Bằng cách này sự truyền thông mới được thiết
lập.
Cáp đấu chéo cũng chỉ là một cáp mạng thông thường nhưng kết nối cặp phát của
máy tính này với cặp nhận của máy tính kia và ngược lại, chính vì vậy mà nó có thể
cho phép hai máy tính truyền thông với nhau.
Vì vậy, những gì khác nhau ở cáp này không phải là về vấn đề vật liệu, dây hoặc đầu
nối mà nó chỉ là một cáp xoắn thông thường với những dây bên trong của nói được
kết nối khác đi đôi chút ở đầu bên kia.
Ta có thể mua cáp này đã được bấm đầu trước hoặc tự làm nếu ta là người có kỹ năng
thao tác tốt.
Trong hình ta có thể thấy được một cáp đấu chéo như thế nào. Bản thân cáp này cũng
chỉ là một cáp mạng xoắn thông thường. Màu sắc ở đây không thành vấn đề.

-69-

Cáp đấu chéo
Bí quyết nằm ở chỗ một trong những đầu nối. Nếu ta so sánh cả hai đầu nối với nhau
thì sẽ thấy được rằng thứ tự của các cặp ở đầu này khác hoàn toàn với thứ tự của đầu
bên kia (mỗi dây có một màu riêng). Trên cáp pin-to-pin, thì cả hai đầu nối sử dụng
cùng một thứ tự dây.

Thứ tự của các dây khác nhau, chỉ thị đó chính là cáp đấu chéo
(ta có thể so sánh vị trí của các dây mà cam và màu xanh)
Để giúp các ta có thể tự làm một cáp, chúng tôi sẽ giới thiệu thứ tự các dây trong
bảng dưới đây.
Thứ tự
đầu A

Màu dây

-70-

Thứ tự
đầu B

1

Trắng với sọc
xanh lục

3

2

Xanh lục

6

3

Trắng với sọc
cam

1

4

Xanh dương

4

5

Trắng với sọc
xanh dương

5

6

Cam

2

7

Trắng với sọc nâu

7

8

Nâu

8

Bảng ở trên dùng cho các mạng 100Mbps. Nếu ta muốn thiết kế một cáp chéo
Gigabit Ethernet (1000BaseT) thì cần phải theo các thứ tự được giới thiệu trong bảng
dưới (ta cũng cần phải sử dụng cáp Cat5e). Điều này là vì Gigabit Ethernet sử dụng
hai cặp để phát dữ liệu và hai cặp nhận dữ liệu.
Thứ tự
đầu A

Màu dây

Thứ tự
đầu B

1

Trắng với sọc
xanh lục

3

2

Xanh lục

6

3

Trắng với sọc
cam

1

4

Xanh dương

7

5

Trắng với sọc
xanh dương

8

6

Cam

2

7

Trắng với sọc nâu

4

8

Nâu

5

2. Cài đặt
Việc cài đặt kiểu mạng này rất đơn giản. Đầu tiên ta cần cài đặt một card mạng thứ
hai trên máy tính có kết nối băng thông rộng. Một số bo mạch chủ đời mới cũng có
đến hai card mạng on-board, và cho phép ta xây dựng kiểu kết nối mạng này mà
-71-

không cần mua và cài đặt thêm card thứ hai. Hình 3 bên dưới chúng tôi giới thiệu một
số chi tiết của một bo mạch chủ với tính năng đó.

Hình 3: Ví dụ về một bo mạch chủ có hai card mạng on-board
Bước thứ hai và cũng là bước cuối cùng cũng rất đơn giản; chỉ cần kết nối đầu cáp
này vào máy tính này còn đầu bên kia vào máy tính khác, mạng của ta sẽ được giáp
lại với nhau.
Nếu ta muốn kết nối nhiều hơn hai máy tính mà không cần sử dụng một router thì chỉ
cần kết nối một cáp “pin-to-pin” (không phải cáp đấu chéo) đến máy tính có kết nối
Internet và đầu kia của cáp đến một hub hoặc switch, sau đó tất cả các máy tính cũng
đều nối lên hub hoặc switch. Thủ tục cấu hình cũng tương tự.
Tuy nhiên mạng của ta cho đến lúc này vẫn chưa làm việc. Ta cần phải cấu hình hệ
điều hành trên máy tính có kết nối Internet băng thông rộng (đơn giản hãy gọi là máy
chủ). Về cơ bản những gì mà chúng ta cần phải thực hiện là chia sẻ một kết nối
Internet. Cấu hình máy tính khác (gọi là các máy khách) cũng rất đơn giản, vì chúng
ta chỉ cần đặt nó sử dụng tất cả các cấu hình đã được thiết lập bởi máy chủ.
3. Cấu hình máy chủ
Cấu hình một mạng bằng cáp đấu chéo trong Windows XP hoặc Vista thực sự rất đơn
giản, vì hai hệ điều hành này đều cho phép ta tạo một mạng riêng chỉ với một kích
chuột.
Trên máy tính có kết nối Internet băng thông rộng, ta vào Start, Control Panel,
Network Connections. Ở đây ta sẽ thấy hai card mạng được liệt kê nhưng chỉ một
trong chúng – đầu kết nối đến cáp đấu chéo của ta – được liệt kê với một dấu chấm
than màu vàng, diễn tả tình trạng hạn chế đang không kết nối (xem hình 4). Điều này
hoàn toàn bình thường vì chúng ta chưa thiết lập mạng của mình.

-72-

Hình 4: Các card mạng trên máy chủ
Kích chuột phải vào card mạng được kết nối tới modem băng thông rộng (không phải
card có dấu vàng) và sau đó chọn Properties. Trong cửa sổ Properties kích vào tab
Advanced. Ở đây ta tích vào mục “Allow other network users to connect through
this computer’s Internet connection” và hủy chọn mục “Allow other network
users to control or disable the shared Internet connection”, xem trong hình 5 để
có thêm thông tin trực quan. Kích OK sau khi thực hiện cấu hình này. Nếu ta đang
chia sẻ một kết nối dial-up thì thủ tục này nên được thực hiện ở kết nối dial-up.

Hình 5: Chia sẻ kết nối Internet

-73-

Máy chủ lúc này đã được cấu hình đúng cách. Như những gì ta có thể thấy được trên
hình 6, card mạng thứ hai lúc này hiện “Connected” và card mạng đã được kết nối
với modem băng thông rộng hiện “Shared” trong thuộc tính của nó.

Hình 6: Mạng của ta đã được kết nối đúng và đang hoạt động
Nếu ta không thể truy cập Internet băng thông rộng – nghĩa là chỉ có một card mạng
được liệt kê trong mỗi một máy tính – thủ tục thực hiện lại hoàn toàn khác, vì ta sẽ
không thể chia sẻ kết nối Internet vì ở đây ta không có kết nối này. Trong trường hợp
này, cách đơn giản nhất (theo quan điểm của tôi) để thiết lập một mạng là hãy cấu
hình nó một cách thủ công. Điều này được thực hiện tại các thiết lập cấu hình TCP/IP
trong mỗi máy tính, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các ta cách thực hiện như thế nào ở
phần dưới đây.
4. Cấu hình máy khách
Lúc này ta cần phải cấu hình máy tính khác để có được các thiết lập một cách tự động
từ mạng. Điều này thực sự rất đơn giản vì đây là thiết lập mặc định của Windows.
Tuy nhiên ta nên kiểm tra tỉ mỉ xem máy tính của mình đã được cấu hình đúng hay
chưa.
Trước tiên vào Start, Control Panel, Network Connections. Ở đây ta sẽ thấy card
mạng và có thể nó sẽ được hiển thị dấu chấm than màu vàng. Điều này cũng rất bình
thường và chúng ta sẽ sửa vấn đề này chỉ trong một giây.

-74-

Hình 7: Card mạng trên máy tính khách
Kích chuột phải vào card mạng này, chọn Properties. Cửa sổ Properties sẽ xuất hiện
như trong hình 8, khi đó ta kích đúp vào “Internet Protocol (TCP/IP)”.

Hình 8: Các thuộc tính của card mạng
Cửa sổ hiển thị trong hình 9 sẽ xuất hiện. Ở đây ta cần kiểm tra xem các tùy chọn
“Obtain an IP address automatically” và “Obtain DNS server address
automatically” đã được chọn chưa.

-75-

Hình 9: Thuộc tính TCP/IP
Sau khi kích OK, card mạng của ta có thể sẽ vẫn bị đánh dấu vàng, xem trong hình 7
và hình 10.

Hình 10: Card mạng vẫn chưa được kết nối
Lúc này ta cần kích đúp vào card mạng của mình (trong Network Connections hoặc
biểu tượng nhỏ của nó trên task bar), ở cửa sổ xuất hiện ra, ta hãy kích vào tab
Support (xem hình 11). Ở đây ta kích vào nút Repair và kết nối mạng của ta sẽ tự
động được sửa.

-76-