Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA

PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA

Tải bản đầy đủ

95% Confidence Interval
for Mean
Std.

Std.

Lower

Upper

Minimu

Maximu

N

Mean

Deviation

Error

Bound

Bound

m

m

47

3.49

.762

.111

3.27

3.71

2

5

2 - dưới 4 47

3.59

.670

.098

3.39

3.78

2

5

4 - dưới 6 37

3.72

.662

.109

3.50

3.94

3

5

6 - dưới 8 18

3.33

.642

.151

3.01

3.65

3

5

11

3.23

.410

.124

2.95

3.50

3

4

trên 10

13

3.35

.474

.131

3.06

3.63

3

4

Total

173

3.52

.674

.051

3.42

3.62

2

5

Dưới 2

8 - dưới
10

Test of Homogeneity of Variances
chung
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.328

5

167

.255

ANOVA
chung
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.631

5

.726

1.627

.156

Within Groups

74.549

167

.446

Total

78.179

172

Descriptives
chung

96

95% Confidence Interval for
Mean

Std.
N

Mean

Deviation

Std. Error Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

Nam

69

3.54

.644

.077

3.38

3.69

3

5

Nu

104

3.51

.697

.068

3.37

3.65

2

5

Total

173

3.52

.674

.051

3.42

3.62

2

5

Test of Homogeneity of Variances
chung
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.086

1

171

.770

ANOVA
chung
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.029

1

.029

.064

.800

Within Groups

78.150

171

.457

Total

78.179

172

Descriptives
chung
95% Confidence Interval
for Mean

14
23Std.

Std.

Lower

Upper

Minimu

Maximu

N

Mean

Deviation

Error

Bound

Bound

m

m

82

3.55

.701

.077

3.39

3.70

2

5

97

2433
3443
Trên
44
Total

57

3.40

.608

.081

3.24

3.56

2

5

20

3.45

.626

.140

3.16

3.74

3

5

14

3.93

.730

.195

3.51

4.35

3

5

173

3.52

.674

.051

3.42

3.62

2

5

Test of Homogeneity of Variances
chung
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.190

3

169

.903

ANOVA
chung
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.276

3

1.092

2.464

.064

Within Groups

74.903

169

.443

Total

78.179

172

PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ MỘT MẪU

One-Sample Statistics

QĐ mua hàng

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

173

3.64

.778

.059

98

One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference

QĐ mua hàng

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference Lower

Upper

61.483

172

.000

3.636

3.75

99

3.52