Tải bản đầy đủ
Bài thực nghiệm thiết kế giao diện điều khiển trên phần mềm WinCC

Bài thực nghiệm thiết kế giao diện điều khiển trên phần mềm WinCC

Tải bản đầy đủ

W
m
C
CExplorer
C reate a N e w Proiecí
~s in g lo

u s o r Pfojõ5r^

Muỉli-User Proịect
Mcỉlỉi-CIient Píoịect

1

^í” " o p e n a n E x ís t in g P r o ịe c t

C anceiTạo Driver kết nối WinCC-PLC
Driver là phần giao tiếp giữa WinCC và thiết bị PLC
• Để tạo một Driver từ Navigation Window của WinCC Explorer
ta right_click vào Tag Management chọn Add New Driver
J O |x j

WinCCEKplorer - C:\5iemens\WinCC\WiiịCCPr0]ficts\l:est\te5t^CP
Pie Eđt View Eđtes Tũols Help

D áí| H ►
B

test
Ị ^ Computer

Q

ù-6“£Q »-s-ft- Í-S
k-Ã-o i!i
Namế
^;^Internakâg7

ỉm .

ĩnternaỉ tags

0 Ì ip iB W

, g]. Internal tagf AddNevvDriver...
|-/struđuretag
-|^J" G
raphics Designe — --------- —
Mị AlarmLogging
Properties
JJ TagLogging .....
I


Dpnnrh P ip c i n n p r

test\TagManagement\

«I-J

ỊÌxỄẽrna! ĩagsỉ 0/ Llcense: 1024

NUM

.ổ


Cửa sổ Add new driver hiện lên, ta chọn loại Driver tương thích.
Với việc giao tiếp họ PLC SIMATIC S7 300/400 chọn kênli “SIMATIC S7
protocol Suite.CHN”.

126

Thiết kế giao diện giám sát
Cách tạo một Picture:

Từ Navigation Window của WinCC Explorer, right_click vào
Graphics Designer và chọn New Picture.
WinCCEKplorer - C;\Sìemens\W ìnCCXW InCCPfOiecto Ip s t t f s t M rp
File

B -

Edit

View

Editors

Toois

Heip

ỉm .

Name

test
I ^ Computer

-

9:

(tỉ' m i Tag Managemenl;
structure tag

H H SB B
0 1 Alarm Logging
J TagLogging
^ Report Designer
^ Globaỉ Script
^ 3 Text Library
^
User Admỉnistrator
0

CrossRePerence

^

Redundancy

^

User Archive
Timesynchroni2 atÌon

test^Graphlcs Deslgner\

Open
New pictur
Graphic OLL
Select ActỉveX Controỉ
Convert pictures

> Right_click vào
Graphics D esginer
> C họnN ew

Convert gíobal library
Convert project library
Propertỉes
'
.
^
ri^õbjict(s)

NUM

Học viên thiết kế giao diện giám sát íheo mẫu sau:

127

HỆ THỐNG CHƯNG CẮT
t

33 .5 0 0 (t
NldítaíT2

33.500 (t

KliỂtđôTS

34.100 (t

NhiỂ(đđT4

3 3 .5 0 0 ^

NUểtđỔTS

34.100

HtóSt.ỊẨTẹ.

34.100

pQ ị

803.241«bit

VTT4Mn-1l33jũŨ{tị
/ssísẽìs2fsá\ 11

___

32.400
m

ầ im

33.500 ^

MMaa<;T9

33.000

MinỂtđđTlO'

33.000 Ổ

MlaÃd.;'TU

33.000

NHâaiTỊ2

33.000

Phúc trình
Học viên báo cáo lại giao diện giám sát do mình tự thiết kế và chạy thử
giám sát một vài thông số.

128

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
1 ]. Mastering practical close-loop control
Edward Gasper , FESTO Singapore 9/1999
[ 2 ]. Control o f temperature, flow, pressure and ĩilling level
Editor: Frank Ebel, Pub. D73770 Denkendof 11/1998
' 3 ]. http://catalog■festo■com/ (Jul. & Aug. 2004)
' 4 ]. http://www.festo.com/INet Domino/ (Jul. & Aug. 2004)
[ 5 ]. http;//www.festo-didactic.com/int-en/leaming-2.0 (Mar. 2008)
[ 6 ]. Young Brent R. A real-time approach to process control - America ;
John Wiley and Sons , 2000
[ 7 ]. Armfield Limited. Multifunction process control; ebooks - England,
2000
' 8 ]. Daniel. Automatic Control Enginering, Prentice Hall, 1995
[ 9 ]. Devidas Shetty. Mechatronics System Design, PWS, 2000
[10]. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice
Hall,1990.
[11]. William Stallings, Computer Organization and Architecture, PrenticeHall, 1996.
[12]. Robert H. Bishop, The Mechatronic Handbook, CRC Press, 2002
[13]. I.E.E.E. - ASME Transactions on Mechatronics. - USA : New York ,
2006
14]. Nguyễn Ngọc cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động Tập I và II, Nhà xuất
bảnKhoa học và Kỹ thuật, 1998
[15]. Tnrcmg Hữu Chí, Cơ điện tử, các phần tử cơ bản. NXB Khoa học và
Kỹ thuật, 2005
[16]. Lê Phan Hoàng Chiêu, Mô hình thực nghiệm hệ thống tự động hoá quá
trình chưng cất, Sở Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2008.

129

MỤC LỤC
MỞ ĐẢU

3

C Á C T H U Ậ T N G Ữ V IẾ T T Ẳ T

7

Chương I. KHÁI NIỆM VÀ c ơ s ỏ LÝ THUYÉT

9

1.1.

C ác khái n iệm cơ bàn tron g Đ K T Đ

9

1.2.

M inh h oạ, giải thích các đại lư ợ n g c ơ bản

1.3.

C ơ s ở xâ y d ự n g hàm truyền b ằng th ự c n g h iệm H T Đ K v ò n g kín

22

Chương 2. CÁU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HTĐKQT

39

2 .1 .

Trạm đ iều k h iển m ức

39

2 .2 .

Trạm Đ K lưu lư ợ n g

42

2 .3 .

Trạm Đ K n h iệt độ

45

2 .4 .

Trạm Đ K áp suất

47

2 .5 .

v à ví dụ cá c Đ K T Đ

K ết n ối H T Đ K Q T

Chương 3. B ộ ĐIỀU CHỈNH SÓ CÔNG NGHIỆP

14

48

53

3 .1 ,

T ính chất và khả n ăng sừ d ụ n g

53

3 .2 ,

Cài đặt b ộ Đ C S C N

56

3 .3 ,

H oạt đ ộ n g

56

Chương 4. VẬN HÀNH HTĐKQT

75

4 .1 .

B ả n g đ iều k hiển

75

4 .2 .

Cài đặt phần m ềm IN T O U C H

76

4 .3 .

C ấu trúc hệ th ốn g PC S

77

4 4.

Sử dụng H T Đ K Q T

79

4 .5 .

Phát triển th ự c n gh iệm H T Đ K Q T trên c ơ s ở s ử d ụ n g W in C C

87

Chương 5. THIẾT KÉ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIÉN

113

5 .1 .

T ạ o m ột ứ n g d ụn g b ằng phần m ềm IN T O U C H

113

5 .2 .

M ờ cử a sổ W IN D O W

114

5 .3 .

V à o W in d o w properties

115

5 .4 .

T h iết k ế

button ch o đ iều k h iển m ứ c

115

5 .5 .

T h iết k ế

button ch o đ iều k hiển lưu lư ợ n g

117

5 .6 .

T h iết k ế

h iển thị g iá ữ ị SP

117

5 .7 .

T h iết k ế

h iển thị g iá trị th ự c P V

119

5 .8 .

T h iết k ế đ ồ n g h ồ hiển thị g iá trị th ự c

119

5 .9 .

T h iết k ế b ộ phận đ iều k h iển dạng th an h trượt

122

130

5 .1 0 .

T h iết k ế b ồ n ch ứ a d u n g d ịch

123

5 .1 1 .

K ết q uả v à k iể m tra

124

5 .1 2 .

M ở rộn g ứ n g d ụ n g ch o phần m ềm VVinCC

124

T ài liệu th am k h ả o ch ín h

129

131