Tải bản đầy đủ
4 Ước tính chi phí

4 Ước tính chi phí

Tải bản đầy đủ

Tên linh kiện
Arduino Uno
Pin Lithium
TP4056
Mạch in
Ống thủy tĩnh
Sim900A
Tổng chi phí

Bảng 4.7: Ước tính chi phí của hệ đo lũ
Giá thành
Số lượng
Chi phí (nghìn đồng)
180,000
1
180,000
40,000
2
80,000
20,000
1
20,000
120,000
1
120,000
180,000
1
180,000
450,000
1
450,000
1030

Như vậy để trang bị 1 hệ gồm 2 thiết bị đo mưa và đo mức lũ, giá thành cần bỏ ra là
dưới hai triệu đồng. Đây là 1 giá thành hoàn toàn có thể chấp nhận được nhất là khi so
sánh với một thiết bị khác là Model đo mưa 52202-10-L/52203-L Tipping Bucket Rain
Gauge. Nó có giá $638 tương đương với hơn 12 triệu Việt Nam đồng một chi phí quá
lớn để có thể triển khai đại trà đến nhiều địa điểm khác nhau.
Quá trình thử nghiệm trực tiếp với thiết bị đo mưa sử dụng cảm biến siêu mức được
đăng tải tại địa chỉ :
 https://www.youtube.com/watch?v=tML28TmD-PE

39

KẾT LUẬN
Với mục tiêu xây dựng hệ đo mưa, đo mưc lũ với chi phí thấp để thuận lợi cho triển
khai lắp đặt trên diện rộng. Qua quá trình tìm hiểu, phân tích thiết kế hệ thống đã được
hoàn thiện và có thể rút ra các kết luận sau:
-

Vấn đề nghiên cứu và thiết kế một hệ thống đo mưa, đo mưc lũ với giá rẻ rất
cấp thiết trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản ở Tây Bắc cũng

-

như rất nhiều các địa phương khác ở Việt Nam.
Mặc dù có nhiều hệ thống đo mưa, đo mức lũ trên thị trường nhưng giá của
chúng là tương đối đắt, khó để áp dụng đại trà ở Tây Bắc. Nghiên cứu này
giúp phổ biến hệ đo mưa,đo mức lũ đến nhiều hơn những khu vực dân cứ
khác nhau. Không chỉ đưa ra cảnh về báo lũ quét và sạt lở đất mà còn giúp

-

nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về phòng tránh thiên tai.
Cảm biến mức mặc dù cho kết quả chính xác nhưng có nhược điểm là cảm
biến dễ bị ăn mòn do điều kiện thời tiết và các thành phần hóa học có trong
nước. Cảm biến siêu âm là 1 giải pháp thay thế phù hợp mà vẫn đảm bảo độ
chính xác của hệ thống.

Hướng phát triển tiếp theo: Nghiên cứu và nâng cấp hệ thống theo hướng có thể kết
nối các nút thiết bị với nhau tạo thành 1 hệ hoàn chỉnh, có khả năng kết nối với các hệ
thống dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai khác như hệ thống Live:wire của đài
truyền hình Việt Nam (hệ thống kết nối từ trạm đo tới trung tâm thời tiết của VTV).

40

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
[1] Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà
ở Việt Nam năm 2014. Hà Nội. 2015
[3] Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, Tổng quan tình hình thiệt hại do lũ, lũ quét,
sạt lở đất và công tác chỉ đạo phòng tránh những năm vừa qua. Tài liệu phục vụ Hội
nghị trực tuyến. Trang 2-4. Ngày 20-4-2014.
[4] Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn, Thống kê số lần lũ quét trên địa bàn cả
nước. Năm 2004
[12] Đỗ Minh Đức, Khảo sát đo mưa tại Hà Giang, Báo cáo kỹ thuật, ĐH Khoa Học
Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2015.

Tiếng Anh:
[2] Alan D Ziegler, Thomas W Giambelluca, Liem T Tran, Thomas T Vana, Michael
A Nullet, Jefferson Fox, s, Jitti Pinthong, J.F Maxwell, Steve Eveet. Hydrological
consequences of landscape fragmentation in mountainous northern Vietnam: evidence
of accelerated overland flow generation. February 2004. Pages 124–146
[5] The Model 52202-10-L/52203-L Tipping Bucket Rain Gauge
[Online].Available: http://www.ambientweather.com/rry52202.html
[6] RAINEW-211 803-1002 Wired Rain Gauge with Dual Counter
[Online].Available: http://www.ambientweather.com/rarawiragawi1.html
[7] Micheal Margolis. Arduino Cookbook. Published by O’Reilly Media. Second
Edition.December 2011.
[8] Microchip. (2006). “MCP73833/4 Stand-Alone Linear Li-Ion/Li-Polymer Charge
Management
Controller
Datasheet.”
Microchip.
[Online].Available:http://ww1.microchip.com.
[9] Veelaert, P Bogaerts, Walter. Ultrasonic potential field sesor for obstacle
avoidance. IEEE-INST electrical electronics engineers INC. Aug 1999. Pages 861-866
[10] Picaxe Microchip. SRF005 Ultrasonic Range
[Online].Available: http://www.picaxe.com/docs/srf005.pdf.
41

Sensor

datasheet.

[11] S. Monk, Programming Arduino Next Steps: Going Further with Sketches. New
York: McGrawHill, 2013.Pages 85-91.
[13]Ralph Roland T, Jephraim C, George Herbert F, Dominic Byron M.
Design of flood detection system with automatic branch circuit cutoff capabilities and SMS-based waring transmitter. A thesis of Mapúa
Institute of Technology. September 2013.

42