Tải bản đầy đủ
b. Lưu đồ thuật toán của hệ đo mưa

b. Lưu đồ thuật toán của hệ đo mưa

Tải bản đầy đủ

Hình 2.18: Thuật toán thiết bị đo mưa sử dụng cảm biến siêu âm

24

Hình 2.19: Thuật toán thiết bị đo mưa sử dụng cảm biến mức

25

2.3.3 Thuật toán của hệ đo mức lũ
a. Cách xác định ngưỡng cảnh báo
Để đo được lượng nước lũ dâng ta phải sử dụng phương pháp ống thủy tĩnh. Ống
này là 1 bình thông với bên ngoài theo nguyên tắc bình thông nhau. Mực nước trong
ống sẽ dâng 1 cách từ từ, dễ dàng cho việc quan sát. Tùy vào điều kiện thực nghiệm
mà ống này có các kích thước khắc nhau. Báo cáo này sẽ sử dụng 1 mô hình ống có
chiều dài 1,5m và đường kính là 20 cm.
Hệ đo mực nước lũ sẽ có 3 ngưỡng, tương ứng mỗi lượng nước dâng lên trong ống
thủy tĩnh.
-

Ngưỡng 1 - Cảnh báo. Có nước dâng lên trong ống thủy tĩnh. Lượng nước
này từ 5 – 40cm.
Ngưỡng 2 - Nguy hiểm. Ở trạng thái này nước trong ống thủy tĩnh là từ
41cm-đến 90 cm.
Ngưỡng 3 – Báo động. Ở trạng thái này mực nước trong ống thủy tĩnh lớn
hơn 91cm.

Đặc điểm của lũ quét là sảy ra vô cùng nhanh. Tuy nhiên nếu đo liên tục thì sẽ
không đảm bảo năng lượng để duy trì hệ thống. Ta cần 1 cơ chế để có thể đo 1 cách
linh hoạt vẫn đảm bảo duy trì năng lượng hệ thống. Ở điều kiện bình thường khi mực
nước chưa có trong ống thủy tĩnh thì cứ sau 1 tiếng hệ thống sẽ cập nhật 1 lần.Tuy
nhiên nếu nó vượt quá ngưỡng 1 thời gian đo sẽ giảm xuống còn 15 phút/ 1 lần và 5 và
2 phút cho các ngưỡng 2 và 3. Thuật toán này sẽ được trình bày chi tiết ở hình 2.20.

26

Hình 2.20: Thuận toán thời gian lấy mẫu
b. Lưu đồ thuật toán của hệ đo mức lũ
Ở hệ đo lũ, sau mỗi lần đo dữ liệu sẽ được chuyển về trang chủ bằng công nghệ
GPRS, đồng thời nếu mực nước vượt quá ngưỡng nguy hiểm sẽ có tin nhắn để cảnh
báo cho nhà chức trách, và ở ngưỡng báo động sẽ có cả nhắn tin và gọi điện. Hình 2.21
miêu tả lưu đồ thuật toán của thiết bị đo mức lũ:

27

Hình 2.21: Thuật toán hệ đo mức lũ

28