Tải bản đầy đủ
Các mối quan hệ của QTĐD

Các mối quan hệ của QTĐD

Tải bản đầy đủ

Các mối quan hệ của QTĐD(tiếp)
3.2.Đối với người bệnh:
-NB và gia đình được hưởng lợi từ QTĐD
-Động viên NB và gia đình tham gia tích cực
vào 5 bước của QTĐD

Các mối quan hệ của QTĐD(tiếp)
3.3.Đối với điều dưỡng:
-Ngày càng hài lòng với nghề nghiệp và góp
phần vào sự phát triển nghề nghiệp.
-Mối quan hệ giữa ĐD và NB phát triển
-Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong
viêc GQVĐ chăm sóc NB.

LOI ICH CUA QTĐD


Cung cấp sự chăm sóc cho từng cá nhân
Khách hàng tham gia tích cực vào quá trình
Tăng cường sự chăm sóc liên tục
Cung cấp các thông tin có hiệu quả giữa điều dưỡng
và các chuyên khoa khác
Phát triển kê hoạch chăm sóc rõ ràng và hiệu quả
Cung cấp sự hài lòng về nghề nghiệp khi bạn thấy
khách hàng đạt được mục đích
Phát triển nghề nghiệp khi bạn lượng giá hiệu quả của
các can thiệp.

Đánh giá


Là bước đầu tiên của QTĐD gồm 2 phần: thu
thập và ghi lại dữ liệu
Đánh giá đầy đủ và chính xác nhằm đưa ra
chẩn đoán và can thiệp điều dưỡng đúng và
kịp thời.
Các điều kiện tiên quyết khi đánh giá NB:
Có sự tự tin - Có kiến thức - Có kĩ năng

1.Thu thập dữ liệu
1.1.Các loại dữ liệu: có 4 loại cần thu thập
1.1.1.Dữ liệu chủ quan: Do NB cung cấp
1.1.2.Dữ liệu khách quan: ĐD quan sát và đo
lường được
1.1.3.Dữ liệu hiện tại: Các triệu chứng đang có
1.1.4.Dữ liệu tiền sử: Bản thân,gia đình,xã hội…

Thu thập dữ liệu (tiếp)
2.2.Các nguồn để thu thập dữ liệu:
-NB là nguồn dữ liệu chính xác nhất
-Người thân,bạn bè,đồng nghiệp,và xét nghiệm...
2.3.Các phương pháp thu thập dữ liệu: có 3 PP
2.3.1. Hỏi bệnh:
-Mục đích: gồm 4 mục đích
+ Thu thập thông tin cần cho chẩn đoán ĐD
+ Tăng cường mối quan hệ giữa ĐD và NB

Hỏi bệnh (tiếp)
+NB nhận thông tin và tham gia vào xác định
vấn đề và thiết lập mục đích GQVĐ
+Giúp ĐD quyết định lĩnh vực cần can thiệp
-Các phần của hỏi bệnh:
+Giới thiệu:thiết lập và tăng cường mối liên hệ
với NB: xưng hô,giải thích,xác định thời gian
và các yếu tố ảnh hưởng(đau,lo lắng ,sợ hãi…)

Hỏi bệnh(tiếp)
-Nội dung chính:
+Lí do vào viện
+Bệnh sử
+Tiền sử : Bản thân,gia đình,dùng thuốc,rượu,
thuốc lá,xã hội,thói quen hàng ngày…
-Kết thúc:. Cần báo cho NB khi sắp kết thúc,nếu NB
muốn tiếp tục cần hẹn tiếp
.Cảm ơn

Hỏi bệnh(tiếp)
-Các yếu tố ảnh hưởng đến hỏi bệnh:
+Không gian: cách ngồi,cách hỏi,vấn đề riêng tư,yên
tĩnh,nhiệt độ,ánh sáng,không khí…
+Kĩ thuật hỏi bệnh:
.Giao tiếp bằng lời: .Câu hỏi mở
.Câu hỏi đóng
.Câu hỏi định hướng
.Câu hỏi phản chiếu
.Dùng thêm từ đệm
.Giao tiếp không bằng lời: nét mặt,mắt,cách ngồi…

2.3.2.Quan sát


Sử dụng các giác quan:
-Nhìn
-Nghe
-Sờ
-Ngửi

2.3.3.Khám thực thể
-Mục đích:.Thăm khám của điều dưỡng tập
trung vào:
+Phản ứng của NB,đặc biệt P/Ư cần CS
+ Lượng giá hiệu quả can thiệp
+ Chứng minh dữ liệu hỏi bệnh
- Kĩ thuật khám thực thể: Nhìn-sờ-gõ-nghe