Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG VI: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG VI: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

Tải bản đầy đủ

hưởng đến thời gian ngủ nghỉ của dân.
-

Đề nghị chủ Dự án nghiên cứu lắp đặt nhà máy phù hợp với địa bàn và chủ Dự án
phải có cam kết cụ thể trong khi thi công cũng như khi nhà máy đi vào sản xuất.

5. Ý kiến của chủ Dự án
-

Dự án không nằm trong khu vực 32 hộ dân thôn Hải Phú. Tuy nhiên do nằm gần
khu vực dân cư, bán kính ảnh hưởng do nổ mìn sinh ra sóng đập không khí ảnh
hưởng trong phạm vi 350m tính từ mép dự án do vậy chủ Dự án phối hợp với
chính quyền địa phương lập kế hoạch di dời những hộ dân sinh sống thường xuyên
nằm trong phạm vi trên. Kế hoạch di dời sẽ thực hiện theo đúng quy định của nhà
nước.

-

Dự án không tiến hành nung vật liệu hay xây dựng các lò nung, do vậy không
thuộc yêu cầu giảm thiểu của Ủy ban MTTQ xã Thanh Nghị đưa ra.

-

Dự án sẽ cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động bụi, ồn mà các xã
đã yêu cầu.

96

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. KẾT LUẬN
Dự án khai thác mỏ đá vôi núi Hải Phú nằm trên địa phận hai xã Thanh Hải và
Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vùng có nguồn đá vôi dồi dào. Kinh tế
trong vùng chủ yếu là phát triển nông nghiệp, khai thác mỏ và dịch vụ. Khai thác đá vôi
tại khu vực này đã và đang có nhiều mỏ khai thác để phục vụ làm vật liệu xây dựng thông
thường hay vật liệu sản xuất xi măng.
Trong quá trình khai thác mỏ sẽ nảy sinh các vấn đề về môi trường. Trên cơ sở
báo cáo thiết kế mỏ và khảo sát môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án, báo
cáo đã nhận dạng, đánh giá các tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường của Dự án khai
thác mỏ đá Hải Phú.
Các vấn đề về ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất,
môi trường nhân văn… đã được đánh giá mức độ bị ô nhiễm cũng như phạm vi ảnh
hưởng do Dự án gây ra và được đánh giá cho từng giai đoạn khác nhau (giai đoạn xây
dựng cơ bản, giai đoạn khai thác và giai đoạn hoàn thổ phục hồi môi trường).
Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu của Dự án đến môi trường được đưa ra cho
từng tác động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến mức nhỏ nhất hoặc không còn ô
nhiễm. Tuy nhiên có những tác động không thể giảm thiểu một cách triệt để nhưng cũng
làm giảm bớt mức độ tác động, đó cũng là điều không thể tránh khỏi đối với các Dự án,
đặc biệt là các dự án khai thác mỏ.
2. KIẾN NGHỊ
Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, Sở TN&MT Hà Nam, UBND huyện Thanh Liêm,
xã Thanh Hải, xã Thanh Nghị và các cơ quan chức năng tạo điều kiện trong quá trình
thực hiện dự án.
Đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường để dự án được triển khai đúng tiến độ.
3. CAM KẾT
3.1. Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường
* Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường như
đã nêu trong chương 5 của Báo cáo đánh giá tác động môi trường..
* Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định,
chất thải phải đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Cụ thể:

97

- Nước thải sinh hoạt xử lý qua bể tự hoại nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật
QCVN 14:2008 (mức B) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận;
- Nước mưa chảy tràn trong khu vực mặt bằng sân công nghiệp và khu văn phòng
được dẫn qua hệ thống kênh mương và các hố ga trước khi thải ra môi trường.
- Toàn bộ lượng đất đá thải được tận dụng cho san nền hoặc bán cho các hộ dân có
nhu cầu. Công ty cam kết không để tồn lưu đất đá thải tại khu vực mỏ, gây ảnh hưởng
xấu đến môi trường.
- Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt và phế liệu thải tại khu vực mỏ được thu
gom và thuê đơn vị chuyên trách vận chuyển xử lý theo quy định.
- Chất thải có tính chất nguy hại như găng tay, giẻ lau máy, dầu thải được Công ty
tiến hành thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Hà Nam đồng thời tiến hành quản lý theo đúng hướng dẫn của Thông tư
12/2006/TT_BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (về hướng dẫn
điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý
chất thải nguy hại). Mọi thủ tục sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Mỏ đá
được cấp phép khai thác.
- Mức ồn do các hoạt động của mỏ đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5949-1998
không ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Mức độ rung động đáp ứng TCVN
6962-2001.
- Bụi và khí thải trong khu vực khai thác và chế biến đá của Công ty sẽ đảm bảo
nằm trong giới hạn cho phép theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT.
- Bụi và khí thải khu vực xung quanh nơi thực hiện dự án của Công ty sẽ đảm bảo
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT.
- Không sử dụng các loại chất nổ trong danh mục cấm của Nhà nước.
-Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn sản xuất, an toàn giao thông, phòng chống
bão lũ, cháy nổ và các sự cố khác.
- Các phương tiện vận chuyển từ khu vực mỏ về khu nghiền sàng cũng như vận
chuyển đi tiêu thụ chỉ hoạt động vào những giờ quy định, không chở quá tải, tuân thủ luật
lệ an toàn giao thông. Tất cả các xe đều được phủ bạt để không làm rơi vãi đất đá trên
đường vận chuyển.
* Thực hiện các biện pháp an toàn trong nổ mìn. Phương án nổ mìn phải được các
cơ quan có chức năng phê duyệt.
* Cam kết hoàn thành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trước khi
dự án đi vào hoạt động.
98

3.2. Cam kết với cộng đồng
Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.3 Chương 6 của báo
cáo này.
3.3. Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến
các giai đoạn của dự án
- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn
thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào hoạt
động chính thức.
- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch di dời cho các hộ
dân thôn Hải Phú trong phạm vi bán kính cách dự án 350m. Công việc này cam kết hoàn
thành trước khi dự án đi vào hoạt động.
- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện từ khi
dự án đi vào hoạt động chính thức đến khi kết thúc dự án.
- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố và
rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.
- Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
sau khi dự án kết thúc hoạt động.
- Cam kết niêm yết công khai bản tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án tại trụ sở
UBND xã Thanh Hải và xã Thanh Nghị.

99

PHỤ LỤC

100