Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ

Bảng V.35. Danh mục, dự toán các công trình xử lý ô nhiễm môi trường
STT
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
1
2
IV
V

Danh mục các công trình
THU GOM CHẤT THẢI RẮN
Thùng chứa rác sinh hoạt
Thùng chứa dầu thải
Thùng chứa dẻ lau dính dầu
Xây dựng điểm tập kết
TƯỚI NƯỚC GIẢM BỤI
Xe phun nước
Vật liệu che chắn
Hệ thống phun nước
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Thu gom và thoát nước mưa
Bể tự hoại cải tiến
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
CÁC BIỆN PHÁP KHÁC
TỔNG CỘNG

Dự kiến kinh phí (đ)
19.000.000
5.000.000
3.000.000
1.000.000
10.000.000
200.000.000
150.000.000
30.000.000
20.000.000
160.000.000
145.000.000
115.000.000
10.000.000
10.000.000
399.000.000

Bảng V.36. Tiến độ thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường
STT

Danh mục các công trình

Dự kiến tiến độ

I

THU GOM CHẤT THẢI RẮN

1

Thùng chứa rác thông thường, nguy hại

2

Thùng chứa rác công cộng

3

Xây dựng điểm tập kết

II

HỆ THỐNG THU GOM VÀ THOÁT Hoàn thành khi dự án đi
NƯỚC MƯA
vào hoạt động

III

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH Hoàn thành khi dự án đi
HOẠT
vào hoạt động

IV

MUA SẮM VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG Hoàn thành khi dự án đi
TƯỚI NƯỚC GIẢM BỤI, HỆ THỐNG vào hoạt động
CHE CHẮN, MUA XE TƯỚI ẨM

V

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

V.1.3.

Hoàn thành khi dự án đi
vào hoạt động

Trong suốt quá trình triển
khai dự án

Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường Dự án “Đầu tư khai thác, chế biến đá vôi làm
vật liệu xây dựng thông thường tại Núi Hải Phú, xã Thanh Hải, Thanh Nghị, huyện
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” được tóm tắt trong bảng V.3

80

Bảng V.37. Chương trình quản lý môi trường
Dự án: “Đầu tư khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Núi Hải Phú, xã Thanh Hải, Thanh Nghị, huyện Thanh
Liêm, tỉnh Hà Nam”
Đối tượng
Khu vực ảnh
Nguồn kinh
Loại tác động
Biện pháp giảm thiểu
tác động
hưởng
phí
Giai đoạn xây dựng cơ bản
Giải phóng Khu vực chế - Chiếm dụng đất canh tác - Thực hiện đền bù theo đúng quy - Lấy từ chi
mặt bằng
biến
trên núi của 4 hộ dân xã định của nhà nước
phí đền bù,
Thanh Nghị.
giải
phóng
mặt bằng
Tai
nạn Tuyến
đường - Tai nạn giao thông do - Nhà thầu có kế hoạch vận Lấy từ chi phí
giao thông, dẫn vào khu vực các loại xe tập trung vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, an xây dựng
tai nạn lao mỏ.
chuyển nguyên vật liệu.
toàn.
động
- Tai nạn lao động do công - Nâng cao nhận thức về an toàn
nhân vận hành máy móc, lao động cho công nhân, tuyết đối
do nổ mìn, xây dựng…
tuân thủ các quy định về an toàn
lao động.

81

Thời gian tiến
hành
Bắt đầu sau khi
Dự án được các
cấp có thẩm
quyền phê duyệt
Từ khi bắt đầu
đến khi kết thúc
xây dựng

Trách
nhiệm
Chủ
án

Dự

Nhà thầu
xây dựng

chủ
Dự án

Đối tượng
tác động
Ô
nhiễm
nước:
-Nước mưa
chảy tràn
-Nước thải
sinh hoạt

Khu vực ảnh
hưởng
- Trên tuyến
đường
giao
thông, khu xây
dựng nhà xưởng
- Khu vực nhà
ăn; Nhà vệ sinh
của công nhân
thi công xây
dựng

Loại tác động

Biện pháp giảm thiểu

- Khi thi công các công
trình sẽ tạo ra bụi bẩn, dầu
mỡ...cuốn theo nước mưa
chảy tràn
- Nước thải do nhu cầu
sinh hoạt của công nhân
làm việc trong mỏ

- Thường xuyên dọn dẹp khu vực
thi công, không để tồn đọng
nhiều chất bẩn trên bề mặt.
- Hạn chế thay dầu, sửa chữa máy
móc tại công trường.
- Xây dựng hệ thống thu gom
nước mưa và định hướng dòng
chảy.
- Nước thải sinh hoạt được xử lý
qua hệ thống bể tự hoại
- Thường xuyên tưới nước tại khu
vực thi công, tuyến đường vận
chuyển.
- Xe vận chuyển nguyên vật liệu
chở đúng trọng tải, có bạt che
phủ.
- Sự dụng các phương tiện thi
công hiện đại, phát sinh tiếng ồn,
khí thải thấp

Ô
nhiễm Khu vực Dự án Ô nhiễm bụi, khí thải độc
môi trường và lân cận
hại, tiếng ồn sinh ra trong
không khí
quá trình nổ mìn, san, gạt,
xúc bốc, vận chuyển đất
đá.

82

Nguồn kinh
Thời gian tiến
phí
hành
- Lấy từ chi Từ khi bắt đầu
phí xây dựng đến khi kết thúc
- Chi phí chủ xây dựng cơ bản
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

Trách
nhiệm
Nhà thầu
xây dựng

Chủ
dự án

- Lấy từ chi Từ khi bắt đầu
phí xây dựng đến khi kết thúc
- Chi phí chủ xây dựng cơ bản.
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường.

Nhà thầu
xây dựng

Chủ
dự án

Đối tượng
Khu vực ảnh
tác động
hưởng
Ô
nhiễm Môi trường đất
môi trường khu vực Dự án
đất
và xung quanh
mỏ

Loại tác động

Biện pháp giảm thiểu

- Các chất vô cơ trong đất
đá thải, trong nước mưa
chảy tràn làm cho đất trở
nên chai cứng, biến chất
và thoái hoá.
- Các chất hữu cơ tổng
hợp là nguồn gây ô nhiễm
môi trường đất lâu dài do
tính chất khó phân huỷ của
chúng.

- Có biện pháp thu gom chất thải
ô nhiễm, chất độc hại. Tuyệt đối
không xả chất ô nhiễm, chất độc
hại xuống các vùng trũng hoặc
dùng để san lấp mặt bằng

83

Nguồn kinh
Thời gian tiến
phí
hành
- Lấy từ chi Từ khi bắt đầu
phí xây dựng đến khi kết thúc
- Chi phí chủ xây dựng
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

Trách
nhiệm
Nhà thầu
xây dựng

Chủ
dự án

Đối tượng
tác động
Chất thải
rắn, chất
thải nguy
hại

Khu vực ảnh
hưởng
Toàn bộ khu
vực xây dựng
tuyến
đường,
nhà xưởng

Giai đoạn khai thác mỏ
Ô
nhiễm - Khu vực khai
nước:
trường, trên các
-Nước mưa tuyến
đường
chảy tràn
giao thông, khu
-Nước thải vực chế biến.
sinh hoạt
- Khu vực văn
phòng, nhà ăn
ca của công
nhân;

Loại tác động
- Đất đá thải, cây cối từ
quá trình giải phóng mặt
bằng.
- Chất thải xây dựng: vật
liệu thừa, vỏ bao xi
măng...
- Chất thải nguy hại: dầu
mỡ, giẻ lau dính, vỏ bao
thuốc nổ...
- Rác thải từ sinh hoạt của
công nhân: túi nilon,
nhựa…
- Trong quá trình khai
thác, vận chuyển, chế biến
sẽ tạo ra bụi bẩn, dầu
mỡ...cuốn theo nước mưa
chảy tràn
- Nước thải do nhu cầu
sinh hoạt của công nhân
làm việc trong mỏ

Nguồn kinh
Thời gian tiến
Trách
phí
hành
nhiệm
- Lập kế hoạch và thực hiện tập Lấy từ chi phí Từ khi bắt đầu Nhà thầu
kết đất đá thải, cây cối ở vị trí xây dựng
đến khi kết thúc xây dựng
thích hợp.
xây dựng
- Có biện pháp thu gom và phân
loại chất thải, không vứt rác thải
bừa bãi ra môi trường.
- Đăng ký chủ nguồn thải nguy
hại với Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Hà Nam.
Biện pháp giảm thiểu

- Thường xuyên dọn dẹp khu vực
khai trường, khu vực chế biến
không để tồn đọng nhiều chất bẩn
trên bề mặt.
- Hạn chế thay dầu, sửa chữa máy
móc tại công trường.
- Xây dựng hệ thống thu gom
nước mưa, trên hệ thống mương
rãnh sẽ bố trí các hố ga lắng cặn.
84

- Lấy từ chi Trong suốt quá Chủ
phí vận hành trình khai thác án
Dự án
mỏ
- Chi phí chủ
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

dự

Đối tượng
tác động

Khu vực ảnh
hưởng

Loại tác động

Ô
nhiễm Khu vực Dự án - Khí độc hại, bụi muội
môi trường và lân cận
phát sinh do đốt cháy
không khí
nhiên liệu của các phương
tiện vận tải và máy móc,
thiết bị thi công;
- Bụi đất đá, khi thải độc
hại do hoạt động khoan nổ mìn, bốc xúc và bụi
cuốn theo gió trên tuyến
đường;
- Bụi, khí thải độc hại
trong quá trình chế biến:
nghiền, sàng đá vôi; bốc
xúc sản phẩm lên ô tô đi
tiêu thụ;

Biện pháp giảm thiểu
- Nước thải sinh hoạt được xử lý
qua hệ thống bể tự hoại cải tiến
BASTAF
- Lựa chọn phương pháp nổ mìn
tiên tiến, tính toán chi tiết các
thông số kỹ thuật nổ mìn để tạo
ra lượng bụi, khí thải độc hại ít
nhất.
- Sự dụng các phương tiện thi
công hiện đại, tiết kiệm nhiên
liệu, phát sinh ít khí thải.
- Thường xuyên tưới nước tại
khai trường, các tuyến đường vận
chuyển, khu vực chế biến.
- Xe vận chuyển nguyên vật liệu
chở đúng trọng tải, có bạt che
phủ.

85

Nguồn kinh
phí

Thời gian tiến
hành

Trách
nhiệm

- Lấy từ chi Trong suốt quá Chủ
phí vận hành trình khai thác án
Dự án.
mỏ
- Chi phí chủ
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

dự

Đối tượng
Khu vực ảnh
tác động
hưởng
Ô
nhiễm Môi trường đất
môi trường khu vực Dự án
đất
và xung quanh
mỏ

Loại tác động

Biện pháp giảm thiểu

- Giảm diện tích đất phủ
do hoạt động bóc lớp phủ
và do đá rơi vãi từ khai
trường.
- Các chất vô cơ trong đất
đá thải, trong nước mưa
chảy tràn làm cho đất trở
nên chai cứng, biến chất
và thoái hoá.
- Các chất hữu cơ tổng
hợp là nguồn gây ô nhiễm
môi trường đất lâu dài do
tính chất khó phân huỷ của
chúng.

- Có biện pháp thu gom chất thải
ô nhiễm, chất độc hại. Tuyệt đối
không xả chất ô nhiễm, chất độc
hại xuống các vùng trũng hoặc
dùng để san lấp mặt bằng.

86

Nguồn kinh
Thời gian tiến
Trách
phí
hành
nhiệm
- Lấy từ chi Trong suốt quá Chủ dự
phí vận hành trình khai thác án
Dự án.
mỏ
- Chi phí chủ
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

Đối tượng
Khu vực ảnh
tác động
hưởng
Chất thải Khu vực khai
rắn
trường, khu vực
chế biến, văn
phòng, nhà ăn,
các tuyến đường
vận chuyển.

Loại tác động

Biện pháp giảm thiểu

- Đất đá thải, cây cối trong
quá trình bóc phủ.
- Đất đá rơi vãi trong quá
trình vận chuyển, chế biến.
- Rác thải sinh hoạt của
công nhân.

- Có vị trí tập kết đất đá thải, cây
cối; tận dụng đất đá thải để san
lấp mặt bằng, nếu còn thừa sẽ
đem bán.
- Các xe vận chuyển đúng tải
trọng, được che phủ kín.
- Thường xuyên thu dọn, không
để đất đã vương vãi tại khu vực
chế biến, tuyến đường vận
chuyển.
- Rác thải sinh hoạt được thu gom
vào các thùng chứa tạm thời, sau
đó được cơ quan chuyên môn
mang đi xử lý theo hợp đồng đã
ký kết.

87

Nguồn kinh
Thời gian tiến
Trách
phí
hành
nhiệm
- Lấy từ chi Trong suốt quá Chủ Dự
phí vận hành trình khai thác án
Dự án.
mỏ
- Chi phí chủ
yếu cho việc
đo đạc các
thông số, chỉ
tiêu
môi
trường

Đối tượng
Khu vực ảnh
tác động
hưởng
Chất thải Khu vực khai
nguy hại
trường, khu vực
chế biến, văn
phòng,
các
tuyến
đường
vận chuyển.

Loại tác động
- Dầu thải, giẻ lau chứa
dầu từ hoạt động sửa chữa,
bảo dưỡng xe, máy.
- Thùng chứa dầu, các loại
bóng đèn, ắc quy, vỏ bao
thuốc nổ...

Tiếng ồn, Toàn bộ khu - Tiếng ồn sinh ra do quá
độ rung
vực Dự án và trình nổ mìn, phá đá, xúc
lân cận
bốc, vận chuyển nghiền
sàng đất đá sẽ ảnh hưởng
trực tiếp tới công nhân
viên làm việc trong khu
mỏ và người dân địa
phương

Nguồn kinh
Thời gian tiến
phí
hành
- Đăng ký chủ nguồn thải nguy Lấy từ chi phí Trong suốt quá
hại với Sở Tài nguyên Môi vận hành Dự trình khai thác
trường tỉnh Hà Nam.
án.
mỏ
- Có biện pháp thu gom, lưu giữ
tạm thời.
- Ký hợp đồng với cơ quan có
chức năng xử lý chất thải nguy
hại.
- Nổ mìn theo hộ chiếu, theo giờ Lấy từ chi phí Trong suốt quá
quy định.
vận hành Dự trình khai thác
- Sử dụng máy móc hiện đại, lắp án.
mỏ
thiết bị giảm ồn cho máy móc.
- Công nhân làm việc trực tiếp tại
khu vực khai trường và khu vực
chế biến phải đeo bảo hộ chống
ồn: chụp tai, nút tai.
Biện pháp giảm thiểu

88

Trách
nhiệm
Chủ Dự
án

Chủ
án

Dự

Đối tượng
tác động
Tai nạn lao
động,
tai
nạn
giao
thông

Khu vực ảnh
hưởng
Trên
khai
trường, khu vực
chế biến và
tuyến
đường
vận chuyển.

Loại tác động
- Tai nạn lao động do công
nhân vận hành máy móc,
do nổ mìn, đá văng, sạt lở
moong khai thác…
- Tai nạn giao thông do
các loại xe tập trung vận
chuyển nguyên vật liệu,
sản phẩm.

Giai đoạn phục hồi môi trường
Chất thải Toàn bộ khu - Chất thải rắn do hoạt
rắn
vực Dự án
động tháo dỡ các công
trình xây dựng.
- Đất đá thải do đào hố
trồng cây

Nguồn kinh
Thời gian tiến
Trách
phí
hành
nhiệm
- Tuân thủ tuyệt đối những yêu Lấy từ chi phí Trong suốt quá Chủ Dự
cầu về an toàn khi nổ mìn: nổ vận hành Dự trình khai thác án
mìn theo hộ chiếu, nổ mìn theo án.
mỏ
giờ được thông báo trước, khoảng
cách an toàn do đá văng…
- Có kế hoạch vận chuyển hợp lý,
an toàn, tránh tập trung nhiều
phương tiện trong cùng một thời
điểm.
- Nâng cao nhận thức về an toàn
lao động cho công nhân, tuyết đối
tuân thủ các quy định về an toàn
lao động.
Biện pháp giảm thiểu

- Thu gom và phân loại: những Lấy từ kinh Sau khi kết thúc Chủ dự án
thứ còn có thể tái sử dụng sẽ phí phục hồi khai thác, tiến
được thanh lý, phần còn lại sẽ môi trường
hành đóng mỏ
được thu gom, vận chuyển tới nơi
quy định
- Đất đá thải được tận dụng để
san gạt mặt bằng
89

90