Tải bản đầy đủ
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN H
CH MINH
1. Truyn thng:
on TNCS HCM c thnh lp ngy
26-03-1931. on l t chc chớnh tr - xó hi ca
TNVN do CS VN v Ch tch HCM sỏng lp, lónh
o v rốn luyn.


c

B Chớnh tr Ban chp hnh Trung ng ng v Bỏc H cho phộp, theo ngh ca Trung ng on thanh niờn Lao ng Vit Nam, i hi ton quc ln th 3 hp t ngy 22
- 25/3/1961 ó quyt nh ly ngy 26/3/1931 (mt ngy trong thi gian cui ca Hi ngh Trung ng ng ln th 2, dnh bn bc v quyt nh nhng vn rt quan trng i vi
cụng tỏc thanh niờn) lm ngy thnh lp on hng nm. Ngy 26/3 tr thnh ngy v vang ca tui tr VitNam, ca on Thanh niờn cng sn H Chớ Minh quang vinh.

Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ:
- Từ năm 1931 1936 Đoàn có tên là Đoàn TNCS Đông Dương.
- Từ năm 1936 1939 Đoàn có tên là Đoàn TN Dân Chủ Đông Dương.
- Từ năm 1939 1941 Đoàn có tên là Đoàn TN phản đế Đông Dương.
- Từ năm 1941 1956 Đoàn có tên là Đoàn TN cứu quốcVN.
- Từ năm 1956 1970 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động VN.
- Từ năm 1970 1976 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động HCM.
- Từ 12/1976 đến nay Đoàn có tên là Đoàn TNCS HCM.

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
1.

Truyn thng:

Truyn thng yờu nc nng nn, trung thnh tuyt
i vi s nghip ca ng, gn bú sng cũn vi li ớch
dõn tc, vi nhõn dõn v ch XHCN.
Truyn thng xung kớch cỏch mng, xung phong tỡnh
nguyn, khụng ngi hi sinh gian kh, sn sng nhn v
hon thnh xut sc nhim v m ng v nhõn dõn giao
cho.
-

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
1.

Truyn thng:

Truyn thng on kt, tinh thn tng thõn
tng ỏi v nhõn o cao c.
Truyn thng hiu hc, ham hiu bit, cú ý chớ
vt khú, cn cự, sỏng to, dỏm ngh, dỏm lm, cú
hoi bo ln.
-

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
2. Mc ớch ca on
Phn u thc hin mc tiờu lý tng ca
ng l c lp dõn tc gn lin vi CNXH, dõn
giu, nc mnh, xó hi dõn ch, cụng bng, vn
minh.BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH

on TNCS H Chớ Minh l gỡ?

on TNCS H Chớ Minh l mt t chc chớnh tr xó hi
ca nc Vit Nam, do ng Cng sn Vit Nam v Ch
tch H Chớ Minh sỏng lp, lónh o v rốn luyn. Mc
ớch, lý tng ca on l xõy dng mt nc Vit Nam
c lp, giu mnh, xó hi cụng bng dõn ch, vn minh
theo nh hng xó hi ch ngha. ng cng sn Vit Nam
xỏc nh: on TNCS H Chớ Minh l i d b tin cy
ca ng, thng xuyờn b sung lc lng tr cho ng, k
tc s nghip cỏch mng v vang ca ng v Ch tch H
Chớ Minh; l lc lng nũng ct trong phong tro thanh
niờn; l trng hc xó hi ch ngha; i din quyn li ca
thanh niờn; ph trỏch i thiu niờn tin phong H Chớ
Minh (trớch iu l ng Cng sn Vit Nam).

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
on TNCS H Chớ Minh l thnh viờn ca h
thng chớnh tr, hot ng trong khuụn kh Hin
phỏp v Phỏp lut ca Nc Cng hũa XHCN Vit
Nam. on phi hp vi cỏc c quan Nh nc, cỏc
on th v t chc xó hi, cỏc tp th lao ng v
gia ỡnh chm lo giỏo dc, o to v bo v thanh,
thiu nhi; t chc cho on viờn, thanh niờn tớch cc
tham gia vo vic qun lý Nh nc v xó hi. on
TNCS H Chớ Minh c t chc v hot ng theo
nguyờn tc tp trung dõn ch.

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH


Khỏi nim: on thanh niờn Cng sn H Chớ
Minh l mt t chc chớnh tr xó hi ca thanh
niờn Vit Nam do ng cng sn Vit nam v
ch tch H Chớ Minh sỏng lp lónh o v rốn
luyn. on bao gm nhng thanh niờn tiờn
tin, t nguyn phn u vỡ s nghip xõy
dng nc Vit Nam c lp, dõn ch, giu
mnh, cụng bng v vn minh theo nh hng
xó hi ch ngha..

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
3. Tớnh cht ca on
Tớnh cht chớnh tr - xó hi ca on th hin trờn
hai mt l tớnh tiờn tin v tớnh qun chỳng. on khụng
phi l t chc qun chỳng ph thụng m l t chc
chớnh tr ca nhng thanh niờn tiờn tin. Tuy nhiờn,
on cũn l t chc mang tớnh xó hi vỡ ú l t chc
ca qun chỳng thanh niờn vỡ thanh niờn.

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
4. Chc nng ca on:
- on l i d b tin cy ca ng Cng Sn VN, l
i quõn xung kớch cỏch mng.
- on l trng hc XHCN ca thanh niờn. on to
mụi trng a thanh niờn vo cỏc hot ng, giỳp
h rốn luyn v phỏt trin nhõn cỏch, nng lc ca
ngi lao ng mi phự hp vi yờu cu xó hi hin
nay.

BI 2. MT S VN C BN V
ON THANH NIấN CNG SN
H CH MINH
4. Chc nng ca on:
- on l ngi i din chm lo v bo v
quyn li hp phỏp ca tui tr.
- on l ngi ph trỏch i thiu niờn tin
phong H Chớ Minh.