Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật chiết hấp thụ pha khí (rắn- khí).

Kỹ thuật chiết hấp thụ pha khí (rắn- khí).

Tải bản đầy đủ

6.Kỹ thuật chiết hấp thụ pha khí (rắn- khí).

- Phương pháp chiết này được cho mẫu rắn và
lỏng, hay bùn, hay bã thải nhưng các chất phân
tích là các hợp chất hữu cơ có nhiệt độ bay hơi
thấp (dưới 1500C) và dễ bay hơi.
- Muốn áp dụng phương trên thì ta phải nhũ
hóa các mẫu này bằng một dung môi thích hợp
(nước hoặc dung môi có nhiệt độ sôi cao).

6.Kỹ thuật chiết hấp thụ pha khí (rắn- khí).

- Ưu điểm:
+ Chọn lọc cao.
+ Thích hợp cho các phương pháp phân tích
HPLC, GC hay GC-MS.
+ Xác định lượng nhỏ các chất hữu cơ, hợp
chất cơ kim và chất vô cơ.

6.Kỹ thuật vi chiết pha rắn

• Dựa trên cơ sở sự phân bố của chất phân tích
giữa hai pha không hòa tan vào nhau. Trong
đó chất phân tích là lỏng và pha chiết là chất
răn xốp.

6.Kỹ thuật vi chiết pha rắn
• Quá trình chiết xảy ra khi ta nhúng que chiết vào trong
bình mẫu theo 2 kiểu sau:
+ Không gian mẫu: Lắc đều liên tục khi chiết và que chiết
luôn chìm trong pha mẫu.
+ Không gian hơi: que chiết nằm trong không gian hơi
của bình mẫu và gia nhiệt phù hợp.
• Cơ chế của sự chiết:
+ Hấp phụ pha thường.
+ Hấp phụ pha ngược.