Tải bản đầy đủ
2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động

2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động

Tải bản đầy đủ

3.2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động

3.2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động
• Bước 1: Chuyển dạng chất hấp thụ pha rắn
- Đầu tiên, vật liệu hấp thụ được chuyển từ
dạng ban đầu (nhà sản xuất) sang dạng thích
hợp cho quá trình hấp thụ (dạng H+ hoặc OH-)
- Cột được làm ướt bằng dung dịch đệm hoặc
nước cất.
( Có thể thêm bước làm sạch cột nếu muốn)

3.2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động
• Bước 2: Quá trình hấp thụ chất phân tích.
- Dung dịch mẫu chứa chất phân tích được cho
qua cột với tốc độ thích hợp.
- Chất phân tích được giữ lại trên cột còn các
chất khác cùng dung môi đi ra khỏi cột.
- Sau đó chất phân tích được thu hồi và xác định
bằng một pp phân tích công cụ thích hợp đã
chọn.

3.2 Kỹ thuật SPE ở điều kiện động
• Bước 3: Rửa cột
- Loại bỏ các chất gây ảnh hưởng và nền mẫu ra
khỏi cột chỉ giữa lại chất phân tích.
• Bước 4: Rửa giải
- Lựa chọn và cho vào cột chiết dung môi có khả
năng phá vỡ dễ dàng tương tác giữa chất phân
tích và pha rắn.

4. Các kiểu chiết và cơ chế chiết
pha rắn

4.1 Chiết theo cơ chế hấp phụ pha thường.
• Pha tĩnh: silica trung tính, bề mặt phân cực.
• Chất phân tích: không hay ít phân cực.
Mat-OH

+

silica trung tính

RX
chất PT

{Mat-OH}.RX
chất PT đã hấp thụ lên pha rắn

Dung môi để rửa giải chất phân tích thường là
các dung môi hữu cơ không phân cực, có khả năng

hòa tan tốt chất phân tích để tách được hoàn toàn chất
phân tích ra khỏi pha rắn ( gọi là pha động).