Tải bản đầy đủ
● IC điều chế PWM Motorola SG3525

● IC điều chế PWM Motorola SG3525

Tải bản đầy đủ

* Sơ đồ chân và nguyên lý hoạt động của IC SG 3525

Hình 2.5: Sơ đồ chân SG3525
•8.0 V to 35 V Operation
•5.1 V ±1.0% Trimmed Reference
•100 Hz to 400 kHz Oscillator Range
•Separate Oscillator Sync Pin
•Adjustable Deadtime Control
•Input Undervoltage Lockout
•Latching PWM to Prevent Multiple Pulses
•Pulse–by–Pulse Shutdown
•Dual Source/Sink Outputs: ±400 mA Peak
29

Hình 2.6: Sơ đồ khối và chức năng.
Chức năng các chân :
+ Pin 1-Inv.input : Đầu vào đảo
+ Pin 2-Noninv.Input : Đầu vào không đảo.
+ Pin 3-Sync : Chân đồng bộ hóa,cho phép đồng bộ xung với các đơn vị
khác hoặc với bộ dao động gắn ngoài.
+ Pin 4-OSC Output : Đầu ra xung của bộ tạo dao động gắn trong.
+ Pin 5-CT :Chân này gắn với một tụ điện quyết định tần số dao động của bộ
dao động dẫn đến quyết định xung ra,CT =0.001uF-0.2uF
+ Pin 6-RT : Gắn với một điện trở để quyết định tần số của bộ tạo dao động
quết định xung ra,RT=2.0 kΩ - 150 kΩ
+ Pin 7- Discharge : Chân xả tụ ,chân này được nối với tụ và 1 điện trở gắn
với CT sẽ quyết định thời gian cách giữa các xung .
30

+ Pin 8-Soft-Start : Chân này nối với 1 tụ giúp khởi động êm hơn và chế độ
soft-start được kích hoạt khi so sánh với điện áp tham chiếu Vref.
+ Pin 9-Compensation : Chân bù này được hồi tiếp về chân đầu đảo góp
phần điều chỉnh xung ra sẽ bù nếu có sai lệch về xung .
+ Pin 10- Output A : Đầu ra A, xung vuông đương.
+ Pin 12- Grond : Nối đất
+ Pin 13-Vc :Điện áp collector của trasistor mắc Dralington trong SG
3525.Điện áp cấp vào Pin này từ 4.5 đến 35v.
+ Pin 14- Output B : Đầu ra B,xung vuông dương nhưng lệch so với xung ra
ở chân A
+ Pin 15-Vcc: Điện áp vào.Dải điện áp hoạt động từ 8V - 35V
+ Pin 16-Vref : Điện áp tham chiếu có giá trị thấp nhất là 5.0v cao nhất là
5.2v thông thường là 5.1 V dòng lớn nhất vào pin này là 50mA tối ưu là
20mA.Điện áp này sẽ dùng để so sánh với điện áp vào chân Soft-Start để tham
chiếu chế độ Sorft-Start và Sutdown .
* MOSFET IRF3205 là MOSFET loại N(MOSFET ngược) khi điện áp được đưa
vào cực G đủ để mở MOSFET thì dòng từ D về S.IRF3205 được chế tạo có diode
từ S về D để trả công suất phản kháng về nguồn.
* Các thông số cơ bản quan trọng của MOSFET
VDSS: Điện áp đánh thủng tiếp giáp giữa cực máng D(Drain) và cực nguồn
S(Source).
ID: Dòng liên tục tối đa qua cực máng 110A ( ở điện áp 10V )
IDM: Dòng xung tối đa qua cực máng 390A.

31

* Hình vẽ minh hoạ:

Hình 2.7 : Sơ đồ thay thế

Hình 2.8: Bố trí chân
Pin 1: Gate Pin 2: Drain Pin 3: Source Pin 4 : Drain
2.3.3. Nguyên lý hoạt động toàn hệ thống:
- Toàn bộ hệ thống mạch sử dụng nguồn 12v từ ắc quy.Ắc quy trong mạch
sử dụng với thông số là điện áp đầu ra 12v .
Trang: 32