Tải bản đầy đủ
Kết luận chương 3.

Kết luận chương 3.

Tải bản đầy đủ

có tính đến các xu hướng diễn biến bối cảnh và thực tế mục tiêu, yêu cầu
phát triển của Hua Phăn, Chương 3 đã đề xuất được các giải pháp đổi mới
quản lý chi NSNN trên địa bàn tỉnh, bao gồm 6 nhóm giải pháp sau.
1. Lựa chọn, quyết định danh mục và thứ tự ưu tiên các sản phẩm đầu

ra, các mục tiêu phát triển KT-XH và các hoạt động cần triển khai để phân
bổ tối ưu nguồn lực tài chính địa phương.
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả chi thường xuyên, gồm các giải

Pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y
tế, hành chính Nhà nước, khoa học công nghệ và môi trường, sự nghiệp
khác.
3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi đầu tư phát triển.
4. Hoàn thiện hệ thống các định mức chi NSNN.
5. Hoàn thiện kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước, gồm các

giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên, hoàn thiện kiểm soát chi
đầu tư phát triển.
6. Xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) trong việc soạn lập

NSNN.
7. Các giải pháp hỗ trợ khác.

Để các giải pháp đề xuất có thể khả thi, triển khai thực hiện được
trong cuộc sống, luận án cũng đã nghiên cứu và đề xuất các điều kiện thực
hiện, bao gồm nhóm điều kiện như sau:
-

Đổi mới tư duy quản lý chi NSNN thúc đẩy quá trình thực hiện

CNH, HĐH trên địa bàn.
-

Các điều kiện chủ yếu liên quan đến việc triển khai thực hiện khuôn

khổ chi tiêu trung hạn.
-

Điều kiện về hoàn thiện khung pháp lý.
Các điều kiện liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý

chi NSNN trên địa bàn Tỉnh Hua Phăn CHDCND Lào.
============
202

KẾT LUẬN CHUNG.
Quản lý chi NSNN phải nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc
phân bổ ngân sách thứ tự ưu tiên phát triển KT - XH. Thực hiện quản lý chi
NSNN trong điều kiện nguồn lực tài chính cho phát triển KT - XH còn hạn
chế thì vấn đề phân bổ và quản lý có hiệu quả đặt ra yêu cầu phải thực hiện
các giải pháp để thúc đẩy quá trình quản lý chi NSNN phát triển cả về quy
mô và chất lượng, trong đó giải pháp nâng cao hiệu quả chi NSNN là một
vấn đề quan trọng.
Ở nước Lào, mặc dù đẩy mạnh cải cách lĩnh vực công nói chung và
quản lý chi NSNN nói riêng với những đóng góp không thể phủ nhận, song
đây vẫn là vấn đề khá mới mẻ. Cho đến nay, chưa có một công trình nghiên
cứu tập trung nào tập trung đánh giá công tác quản lý chi NSNN, đánh giá cơ
cấu chi và những đổi mới về quy trình quản lý chi ngân sách nói chung. Nội
dung của việc gắn kết kế hoạch, chiến lược với nguồn lực tài chính công mà
mục đích cuối cùng là quản lý chi NSNN cũng chỉ mới được phổ biến ở Lào
thông qua một ssos dự án, điển hình là dự án cải cách quản lý tài chính công
do Ngân hàng thế giới tài trợ cho Bộ Tài chính. Tuy nhiên, các nội dung này
hoàn toàn mang tính lý thuyết và còn giới hạn ở phạm vi quốc gia.
Trong bối cảnh như vậy, luận án đã cố gắng tổng quát một cách có hệ
thống nội hàm của quản lý chi NSNN nói chung và áp dụng khung phân tích
này vào đánh giá khái quát thực trạng quản lý chi NSNN của các nước. Tiếp
đó là đánh giá chi tiết thực trạng quản lý chi NSNN của Tỉnh Hua Phăn.
Các nghiên cứu phân tích, đánh giá cho thấy rằng, đã có những tiến bộ
nhất định trong việc phân bổ nguồn lực theo các nhu cầu cấp thiết của nền
203

kinh tế ở cả cấp quốc gia và khu vực, song phân bổ ngân sách vẫn dàn trải,
ngắn hạn, chưa dựa trên các ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Quản lý việc sử dụng nguồn vốn nhà nước về cơ bản vẫn tập trung vào xem
xét các khoản tài chính công được phân bổ có được sử dụng đúng mục đích
hay không? Các khoản chi có đúng chế độ định mức hay không? Kết quả của
việc sử dụng nguồn lực tài chính công như thế nào, được quan tâm đúng mức
hay chưa?.
Trên cơ sở tổng hợp lý luận và phân tích thực trạng, luận án đã đề xuất
các nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hua Phăn, thực
hiện mục tiêu đưa Tỉnh Hua Phăn trợ thành một tỉnh có các lợi thế về các
ngành công nghiệp khai thác, một cầu nối giữa các thành phố, địa phương
khác với các nước Đông Nam Á. Đay chính là mục tiêu đặt ra của luận án.
Tay vậy, do là một vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều nội dung và do có
những hạn chế nhất định về năng lực, thời gian, nên còn nhiều vấn đề cần
được tiếp tực nghiên cứu làm rõ hơn.

204

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN.
1. Ths. Thong von LuongPhimma (2016 ); Tạp chí nghiên cứu tài chính

kế toán Quan hệ các cấp ngân sách Nhà nước của CHDCND Lào, số
01 (150) trang 63 - 65.
2. Ths. Thong von LuongPhimma (2016); Tạp chí nghiên cứu quản lý chi
Ngân sách Nhà nước của tỉnh Hua Phăn CHDCND Lào, số 03 (152 )
Trang 64 - 65.

205

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt.
1.
2.
3.
4.

Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi số 02/QH-Lào; ngày 26/12/2006.
Pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ số 03/TT-CP L; ngày 9/4/2004.
Nghi quyết Quốc hội số 089/QH; ngày 13/6/2011 về dẫn kế hoạch phát triển KT-XH.
Nghị định số 80/TT-CP; ngày 28/02/2007 về sự tổ chức và hoạt động của Bộ tài chính bao

gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
5. Nghị quyết số 03/TT-CP; ngày 15/02/2012 về lập tỉnh là chiến lược, lập huyện là mạnh mẽ
toàn diện và lập làng là phát triển.
6. Theo công văn phổ biến Nghi quyết lần thứ 9 TW; Nghị quyết Đại hôi Đảng lần thứ IX năm
2011 và lần thứ X năm 2016.
7. Quyết định Bộ tài chính số 251/BTC; ngày 15/10/2007 về sự tổ chức và hoạt động của sở tài
8.
9.
10.
11.
12.

chính tỉnh và phòng tài chính huyện, địa phương.
Công văn phổ biến nghị quyết lần thứ 9 năm 2011 TW; nghị quyết Đại hội Đảng thứ IX.
Báo cáo tổng kết của ngân hàng Nhà nước ngày 30/12/2013 về phát triển địa phương.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; IX; X; nhiệm kỳ 2005-2015.
Chiến lược phát triển KT-XH và tài chính giai đoạn năm 2015 - 2030 Đảng bộ tỉnh khoa X.
Báo cáo đánh giá tình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2005-2010; 2011-

2015 và phương hướng phát triển KT-XH 2011-2015 và 2016 - 2020 và đến 2030 của tỉnh.
13. Báo cáo tổng hợp về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh thời kỳ 2005 - 2010 và 201114.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2015 UBND tỉnh Hua Phăn.
Bộ tài chính, Báo cáo kế hoạch chi tiêu và tài chính trung hạn giai đoạn 2011-2015.
Bộ tài chính, (2010), Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển tài chính 5 năm 2016-2020.
Báo cáo thông kê quyết toán ngân sách Nhà nước từ năm 2005 - 2016 của tỉnh Hua Phăn.
Báo cáo tổng quyết toán ngấn sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 - 2016.
Báo cáo tổng hợp của kho bạc nhà nước tỉnh Hua Phăn từ năm 2005 - 2016.
Báo cáo tổng hợp đánh giá cải cách hành chính nhà nước năm 2013.
Báo cóa tổng kết năm 2015 cảu Bộ tài chính tỉnh về đánh giá sự thực hiện và mực tiêu,

nhiệm vụ định hướng từ năm 2011 - 2015; năm 2016 - 2020; năm 2021 - 2030.
21. Báo cóa tổng kết năm 2015 cảu Bộ kế hoạch và đầu tư tỉnh về đánh giá sự thực hiện và mực
tiêu, nhiệm vụ định hướng từ năm 2011 - 2015; năm 2016 - 2020; năm 2021 - 2030.
22. Báo cáo tổng hợp đánh giá sự thực hiện chi tiêu năm 2011-2015 và Mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp phát triển ngành tài chính tỉnh từ 2016 - 2020; 2021 - 2025 và 2026 - 2030.
23. Báo cáo tổng hợp đánh giá sự thực hiện xây dựng đầu tư tỉnh năm 2011-2015 và Mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội từ 2016 - 2020; 2021 - 2025 và 2026 2030. Của tỉnh Hua Phă.
24. Cơ sở khoa học của một số vấn đề trong chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam đến năm
2010 - 2020 và tầm nhìn 2020 - Nxb chính trị Quốc gia.
25. Lê Ngọc châu (2004) Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi NSNN quan hệ thống kho
bạc Nhà nước trong điều kiện ứng dụng tin học, 2004.

206