Tải bản đầy đủ
Đặc điểm tiếng Việt của trẻ lớp mẫu giáo dân tộc thiểu số (tiếp)

Đặc điểm tiếng Việt của trẻ lớp mẫu giáo dân tộc thiểu số (tiếp)

Tải bản đầy đủ

3. Đặc điểm tiếng Việt của trẻ lớp
mẫu giáo dân tộc thiểu số (tiếp)
- Môi trường giao tiếp băng tiếng Việt
bị hạn chế.
- Có sự khác biệt văn hóa và điều kiện
sống của các nhóm dân tộc thiểu số, trong
lớp có nhiều dân tộc cùng nhau học tập,
vui chơi, sinh hoạt trong cùng 1 lớp.

3. Đặc điểm tiếng Việt của trẻ lớp
mẫu giáo dân tộc thiểu số (tiếp)
- Môi trường giao tiếp băng tiếng Việt
bị hạn chế.
- Có sự khác biệt văn hóa và điều kiện
sống của các nhóm dân tộc thiểu số, trong
lớp có nhiều dân tộc cùng nhau học tập,
vui chơi, sinh hoạt trong cùng 1 lớp.

• Trao đổi: Tại đơn vị đồng chí đã thực
hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ như
thế nào?

* Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường
tiếng Việt cho trẻ chúng ta cần.
- Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao
việc thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ.
- Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà
trường đã phối hợp với chuyên môn, tổ cốt cán
để bàn bạc thống nhất nội dung. Trên cơ sở đó
chỉ đạo xuyên suốt các nhóm lớp cùng thực hiện
cụ thể như:
- Lựa chọn nội dung chuẩn bị tiếng Việt gắn
với nội dung đang học, phù hợp với lứa tuổi.
- Luôn động viên khuyến khích trẻ sử dụng
tiếng Việt để tương tác cùng cô và các bạn
trong mọi hoạt động.

* Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng
Việt cho trẻ chúng ta cần (tiếp)

- Chuẩn bị tiếng Việt cần gắn với tình huống
thực tế
VD:
- Giáo viên vùng dân tộc thiểu số phải tích
cực sử dụng tiếng Việt trong môi trường
lớp học.
- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo
những yêu cầu sau:

Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng
Việt cho trẻ chúng ta cần (tiếp)

* Yêu cầu về nội dung
- Theo yêu cầu phát triển ngôn ngữ
trong chương trình Giáo dục mầm non..
- Phù hợp với kinh nghiệm sống, khả
năng của tất cả trẻ trong lớp.
- Phù hợp với điều kiện sống, đặc điểm
ngôn ngữ và truyền thống văn hóa các
dân tộc ở địa phương

Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng
Việt cho trẻ chúng ta cần (tiếp)
* Yêu cầu về phương pháp thực hiện
- Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học.
- Phương pháp sử dụng trò chơi là phương pháp
chính.
- Chú trọng đến tương tác giữa các trẻ cùng độ
tuổi và khác độ tuổi trong cùng một lớp.
- Đối với trẻ dân tộc thiểu số học tiếng Việt: Sử
dụng phương pháp trực quan hành động như:
Với cơ thể; với đồ vật; với truyện kể.

Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường
tiếng Việt cho trẻ chúng ta cần (tiếp)
* Yêu cầu về điều kiện thực hiện
- Khai thác và sử dụng tối đa những hoạt động
và trò chơi sẵn có.
- Tìm kiếm và khai thác văn hóa dân gian ở địa
phương, văn hóa dân tộc thiểu số để vận dụng
phù hợp.
- Tổ chức những hoạt động, trò chơi mới đáp
ứng mục tiêu chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ.
- Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa
phương, điều kiện môi trường xung quanh để
trẻ học tiếng Việt.

Để thực hiện hiệu quả việc tăng cường
tiếng Việt cho trẻ chúng ta cần (tiếp)
- Đối với các nhà trường ở vùng dân
tộc thiểu số thì có thể sử dụng các nguồn
lực có thể trong cộng đồng như: Bố, mẹ,
anh, chị…Hoặc sử dụng các phương tiện
thông tin đại chúng (loa, đài, băng đĩa…)
để trẻ có cơ hội nghe tiếng Việt từ các
nguồn khác

Trao đổi: Trong quá trình thực hiện
tăng cường tiếng Việt cho trẻ đ/c gặp phải
những thuận lơi, khó khăn gì?

Một số vấn đề cần lưu ý khi tăng
cường tiếng Việt cho trẻ:
- Tùy theo đối tượng trẻ cần mở rộng kiến
thức để phát triển từ ngữ và mẫu câu cho trẻ
không quá lệ thuộc vào bài soạn và kế hoạch.
- Phải đảm bảo chuẩn Tiếng Việt theo nội
dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong GDMN.
- Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mọi lúc mọi
nơi, khi giao tiếp với trẻ phải sử dụng tiếng Việt
và GD trẻ sử dụng tiếng Việt giao tiếp với nhau;