Tải bản đầy đủ
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

Tải bản đầy đủ

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

MOCKUP: QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC.

LOGO

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

FLOWCHART

QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

LOGO

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

SEQUENCE DIAGRAM

THÊM CHUYÊN MỤC

LOGO

4. CHỨC NĂNG BÌNH LUẬN

USE CASE

Đối tượng:
Người dùng

Quản trị viên.

Use Case quản lý bình
luận

LOGO

4. CHỨC NĂNG BÌNH LUẬN

MOCKUP:

BÌNH LUẬN

LOGO