Tải bản đầy đủ
CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

Tải bản đầy đủ

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

MOCKUP: QUẢN LÝ BÀI VIẾT.

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

MOCKUP: THÊM BÀI VIẾT.

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

FLOWCHART

QUẢN LÝ BÀI VIẾT

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

SEQUENCE DIAGRAM

THÊM BÀI VIẾT

LOGO

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

USE CASE

Đối tượng:
quản trị viên.

Use Case quản lý
chuyên mục

LOGO

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

MOCKUP: QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC.

LOGO