Tải bản đầy đủ
CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

Tải bản đầy đủ

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

MOCKUP: ĐĂNG KÝ.

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

MOCKUP: ĐĂNG NHẬP.

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

FLOWCHART

ĐĂNG KÝ

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

FLOWCHART

ĐĂNG NHẬP

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

SEQUENCE DIAGRAM

ĐĂNG KÝ

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

USE CASEQUẢN LÝ BÀI VIẾTĐối tượng: Quản trị viên.

Use Case quản lý bài
viết

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

MOCKUP: QUẢN LÝ BÀI VIẾT.

LOGO