Tải bản đầy đủ
PHẦN 2: THIẾT KẾ

PHẦN 2: THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

USE CASE

 Đăng ký:


Đối tượng: khách.

 Đăng nhập:


Đối tượng: người dùng.

Use Case đăng ký, đăng
nhập.

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

MOCKUP: ĐĂNG KÝ.

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

MOCKUP: ĐĂNG NHẬP.

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

FLOWCHART

ĐĂNG KÝ

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

FLOWCHART

ĐĂNG NHẬP

LOGO

1. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

SEQUENCE DIAGRAM

ĐĂNG KÝ

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

USE CASEQUẢN LÝ BÀI VIẾTĐối tượng: Quản trị viên.

Use Case quản lý bài
viết

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

MOCKUP: QUẢN LÝ BÀI VIẾT.

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

MOCKUP: THÊM BÀI VIẾT.

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

FLOWCHART

QUẢN LÝ BÀI VIẾT

LOGO

2. CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

SEQUENCE DIAGRAM

THÊM BÀI VIẾT

LOGO