Tải bản đầy đủ
Nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế và giám sát.

Nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế và giám sát.

Tải bản đầy đủ

Trước thực trạng chất lượng công tác khảo sát, thiết kế lập dự án còn nhiều
tồn tại như để nhiều đoạn đường bị sạt, lở gây ách tắc giao thông và thiết kế xây
dựng đường quá cao so với nhà dân ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống
của dân...Bộ giao thông đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn khi lập dự án phải quán
triệt và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm đến đâu tốt đến đó, không để
lại hậu quả về sau, bàn với địa phương, lắng nghe ý kiến của dân, có giải pháp
tối ưu để người dân được hưởng những thành quả, những tiện ích do nhà nước
đầu tư cho các công trình giao thông.

KẾT LUẬN

Giai đoạn 2001-2005, những năm đầu của thế kỷ mới, cùng với cả nước
toàn ngành giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng Sản
Việt Nam. Trong khó khăn, thuận lợi chung ngành giao thông vận tải đã được
Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.
Cùng với những thành quả của hoạt động đầu tư góp phần thúc đẩy nền kinh tế
phát triển, còn nhiều hạn chế như: mất cân đối giữa nhu cầu đầu tư và khả năng
nguồn vốn, cơ cấu vốn mất cân đối, thất thoát lãng phí vốn đầu tư...Trong thời
gian tới để đạt được mục tiêu xây dựng KCHTGT đồng bộ và có chất lượng cao,
cần phải có sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ
những khó khăn về vốn, phát huy mọi nguồn lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt,
tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, tăng cường quản lý hoạt động đầu tư.
Kết cấu hạ tầng giao thông cần phải được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng
cấp, mở rộng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
Vì vậy, trước thực trạng kết cấu hạ tầng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cần huy động
và quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông sao cho có hiệu quả
để nhanh chóng đưa các kết quả đầu tư vào vận hành, khai thác. Trong phạm vi
nghiên cứu đề tài, có đề cập đến một số giải pháp đứng trên góc độ vĩ mô để đẩy
mạnh đầu tư phát triển KCHTGTVT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Các giáo trình và sách tham khảo
1. Kinh tế đầu tư – Trường đại học Kinh tế quốc dân
2. Quản lý đô thị – Nhà xuất bản xây dựng
3. Quản lý đô thị – Trường đại học Kinh tế quốc dân
4. Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải- nhà xuất
bản giao thông vận tải.
II. Các tạp chí
1. Thời báo kinh tế Việt Nam
2. Đầu tư
3. Giao thông vận tải
4. Cầu đường Việt Nam
5. Kinh tế và phát triển
6. Con số và sự kiện
III. Các báo cáo
1. Báo cáo thực hiện 3 năm 2001-2003 của các ngành trong lĩnh vực kết
cấu hạ tầng và đô thị.
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
2001-2005 của ngành giao thông vận tải
3. Kế hoạch phát triển giao thông vận tải 5 năm 2006- 2010
4. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư của ngành giao thông vận tải
trong năm 2001, 2002, 2003, 2004
5. Báo cáo thực hiện kế hoạch 2001- 2005 lĩnh vực dịch vụ giao thông vận
tải.
6. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng chủ yếu năm 2001-2003.
7. Đánh giá năng lực vận tải của các ngành giao thông (2001-2004)
8. Danh mục dự án sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ (2003-2010) của
ngành GTVT