Tải bản đầy đủ
Lý do chọn đề tài.

Lý do chọn đề tài.

Tải bản đầy đủ

Mục đích
nghiên cứu

Điều tra thực
trạng quản lí
HVBT cho học
sinh CPTTT tại
trường Tiểu học
Hải Vân

Trên cơ sở đó đề
xuất một số biện
pháp nhằm nâng
cao hiệu quả của
việc quản lí HVBT
cho học sinh
CPTTT.

Đối tượng
nghiên cứu
Khách thể
nghiên cứu

Quá trình chăm sóc,
giáo dục cho học sinh
CPTTT học hòa nhập
tại trường Tiểu học
Hải Vân
thành phố Đà Nẵng

Thực trạng quản lí
HVBT cho học
sinh CPTTT học
hòa nhập tại trường
Tiểu học Hải Vân
thành phố Đà Nẵng

4. Giả thuyết khoa học
- Hiện nay việc quản lí HVBT cho học sinh CPTTT
tại trường Tiểu học Hải Vân về cơ bản đã được
thực hiện.
- Tuy nhiên, còn gặp một số khó khăn hạn chế: trẻ
còn có các hành vi làm mất trật tự, đi lại tự do
trong lớp làm ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy
và các học sinh khác.
- Nếu đánh giá đúng thực trạng và áp dụng các
biện pháp quản lí HVBT có hiệu quả sẽ giảm thiểu
được các hành vi không mong muốn, giúp các em
học tập tốt hơn. Góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục hòa nhập.

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Các vấn đề lí luận về quản lí HVBT
của học sinh CPTTT
+ Thực trạng quản lí HVBT cho học
sinh CPTTT tại trường Tiểu học Hải Vân
- Phạm vi nghiên cứu: Tiến hành khảo sát
trên 14 học sinh CPTTT học hòa nhập tại
trường Tiểu học Hải Vân.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

PHÂN
TÍCH
TỔNG
HỢP LÍ
THUYẾT

PHÂN
LOẠI
HỆ
THỐNG
HÓA LÍ
THUYẾT

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

QUAN
SÁT

ĐIỀU
PHỎNG
NGHIÊN
TRA
VẤN
CỨU
BẰNG
TRÒ
HỒ SƠ
PHIẾU
CHUYỆN
HỎI